Health Connect

  
Cho phép nhà phát triển đọc hoặc ghi hồ sơ sức khoẻ và thể chất của người dùng.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 22 tháng 2 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha11

Yêu cầu quyền đối với loại dữ liệu

Để giúp chúng tôi tăng cường mức độ bảo mật và quyền riêng tư của người dùng, nhà phát triển tích hợp với Health Connect phải yêu cầu quyền đọc và/hoặc ghi loại dữ liệu bằng cách hoàn thành biểu mẫu khai báo dưới đây dành cho nhà phát triển. Trong yêu cầu, hãy đưa ra (các) trường hợp sử dụng hợp lệ cho loại dữ liệu bạn cần dựa trên mục đích của ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào phần Câu hỏi thường gặp liên quan đến yêu cầu của Chính sách Health ConnectQuyền truy cập Health Connect của Android.

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Health, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // Use to implement health connects
  implementation "androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha11"
}

Kotlin

dependencies {
  // Use to implement health connects
  implementation("androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha11")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha11

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha11. Phiên bản 1.0.0-alpha11 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm ý định dùng để mở Health Connect. (Ic8055)
 • Xoá một số loại bài tập thể dục. Hãy sử dụng EXERCISE_TYPE_STRENGTH_TRAINING, EXERCISE_TYPE_HIGH_INTENSITY_INTERVAL_TRAINING hoặc EXERCISE_TYPE_CALISTHENICS thay cho các loại đã xoá. (I7291c)
 • Thêm API sdkStatus() mới kết hợp 2 API isSdkSupported()isProviderAvailable() hiện không còn được dùng nữa. (Iac89d)
 • Thay đổi các API dùng providerPackageName để chấp nhận một chuỗi thay vì danh sách. (I67e0f)

Phiên bản 1.0.0-alpha10

Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha10. Phiên bản 1.0.0-alpha10 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • ExerciseEventRecord, ExerciseLapRecord, ExerciseRepititionRecordSwimmingStrokesRecord không còn được hỗ trợ dưới dạng RecordTypes. Chúng không thể được ghi hoặc đọc từ HealthConnect nữa. Hãy xoá mọi tham chiếu đến các loại dữ liệu này khỏi quá trình tích hợp HealthConnect. (If7ca2)
 • Các thay đổi trong các API quyền để chấp nhận quyền ở định dạng mới dựa trên chuỗi. Sự thay đổi này cũng yêu cầu thay đổi khai báo quyền sang định dạng quyền Android tiêu chuẩn. (Ib0a2f)

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha09. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm 2 loại dữ liệu mới về sức khoẻ nữ giới cho Health Connect: IntermenstrualBleedingRecordMenstruationPeriodRecord. MenstruationFlow.ENUMs có các thuộc tính là Ít, Trung bình, Nhiều và Không xác định.

Các thay đổi về API

 • Thêm IntermenstrualBleedingRecord (Idc470)
 • Thêm loại bản ghi MenstruationPeriodRecord (Iea545)

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm BodyWaterMass, HeartRateVariabilityRmssdRecord ở dạng Loại bản ghi mới được hỗ trợ. (Ifd58f)
 • Xoá HipCircumferenceRecord, WaistCircumferenceRecord ở dạng RecordTypes được hỗ trợ. (I62fb9)
 • Thay đổi MenstruationFlowRecord.flow từ stringdef thành intdefs. (I0369f)
 • Thay đổi các trường Ghi giống enum với Strings thành Integers để cải thiện hiệu suất. (I3b295)
 • Thay đổi kiểu của các trường giống enum là ExerciseSession, ExerciseRepetitions, SleepStage từ chuỗi thành số nguyên. (Id32a9)
 • Đổi tên ExerciseSessionRecord.ACTIVE_TIME_TOTAL->EXERCISE_DURATION_TOTAL. (I5d7bd)
 • Thêm "Unusual" (Bất thường) vào enum CervicalMucus. Đổi tên "Clear" (Xoá sạch) thành "Eggwhite" để tăng tính rõ ràng. Thay đổi CervicalMucus#appearance và #sensation từ StringDefs thành IntDefs. (I3ac51)
 • StringDef của enum DeviceTypes giờ được chuyển vào IntDefs trong phần Thiết bị. (I3abf3)
 • Thêm HealthConnectClient.isApiSupported(), có tác dụng trả về giá trị false trên các phiên bản SDK không có cách triển khai tương thích. Đổi tên HealthConnectClient.isAvailable->isProviderAvailable. (I3674e)

Sửa lỗi

 • Không cho phép các giá trị HeartRate beatsPerMinute nhỏ hơn 1 (I6052f)
 • Thêm chú thích @JvmDefaultWithCompatibility (I8f206)

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Các đối số ghi không có giá trị mặc định được đặt trước các đối số có giá trị mặc định. Để đảm bảo tính nhất quán, các đối số InstantZoneOffset luôn được đặt ngay từ đầu. (Id618c)
 • Đổi tên HealthConnectClient.getOrCreate#packageNames thành providerPackageNames. (Id81e4)

Sửa lỗi

 • Thêm xác thực giá trị trường Record (Ghi). Các giá trị cực kỳ sai sẽ gửi IllegalArgumentExceptions khi giá trị được cung cấp nằm ngoài giới hạn hợp lý. (Ie171d)
 • Xác thực thời gian bắt đầu ghi trước thời gian kết thúc khi phù hợp. (I02460)

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Cải thiện vòng đời của kết nối của dịch vụ. (If2bd5)
 • Khắc phục lỗi NPE khi ngoại lệ tăng lên trong kết nối dịch vụ. (I13546)

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đổi tên Metadata.uid -> Metadata.id và sử dụng thuật ngữ recordId một cách nhất quán trong các API CRUD có liên quan. (I3d1d2)
 • Đặt PermissionController.createRequestPermissionActivityContract làm phương thức tĩnh thay vì phương thức thực thể. Đổi tên thành PermissionController.createRequestPermissionResultContract. (Icd2fe)
 • Thêm loại đơn vị BloodGlucose cho BloodGlucoseRecord (I97678)
 • Đổi tên MenstruationRecord -> MenstruationFlowRecord. (I3b88e)

Sửa lỗi

 • Khắc phục hành vi ngoài mong muốn không lan truyền số liệu thống kê ở nền trước theo quy trình của ứng dụng khách. (Ifb44c)

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 24 tháng 8 năm 2022 phát hành androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Di chuyển sang `androidx.health.connect

Kể từ phiên bản 1.0.0-alpha04, androidx.health:health-connect-client đã được chuyển sang androidx.health.connect:connect-client. Để xem các phiên bản Health Connect trước, vui lòng truy cập trang androidx.health.

Để di chuyển, thay vì nhập phần phụ thuộc từ androidx.health:health-connect-client:1.0.0-alpha03, bạn chỉ cần chuyển thành androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha04.

Tính năng mới

 • Cung cấp nhật ký gỡ lỗi (không bắt buộc) có sẵn cho lệnh gọi API (đường liên kết)

Các thay đổi về API

 • Đổi tên Metadata.clientId thành clientRecordId, Metadata.clientVersion thành clientRecordVersion. (đường liên kết)
 • Cải tiến để Metadata.uid thân thiện hơn với trình đọc và không còn giá trị rỗng. (đường liên kết)
 • Thêm pound vào đơn vị Khối lượng (đường liên kết)
 • Đổi tên DeletionChange.deleteUid thành uid (đường liên kết)
 • Đổi tên Permission thành HealthPermission. Điều này giúp tránh tình trạng không rõ ràng về các quyền của Khung Android. (đường liên kết)

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi hồi quy ở đơn vị calo không chính xác của Năng lượng (đường liên kết)
 • Sửa lỗi hồi quy ở quá trình tổng hợp cho một số loại bản ghi (đường liên kết)