Camera

Lưu ý: Trang này đề cập đến lớp Camera (không dùng nữa). Bạn nên dùng CameraX hoặc Camera2 (trong một số trường hợp sử dụng cụ thể). Cả CameraX và Camera2 đều hỗ trợ Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.

Android cung cấp toàn quyền truy cập vào phần cứng máy ảnh của thiết bị. Nhờ đó, bạn có thể xây dựng nhiều loại ứng dụng dựa trên thị giác hoặc máy ảnh. Nếu chỉ cần một cách giúp người dùng chụp ảnh, thì bạn chỉ cần yêu cầu một ứng dụng máy ảnh hiện có chụp và trả lại ảnh cho bạn.