Glance

  Mã mẫu
Xây dựng bố cục cho các nền tảng từ xa bằng API kiểu Jetpack Compose.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành thử nghiệm Bản phát hành alpha
Ngày 23 tháng 2 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha03

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Glance, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án của mình. Hãy đọc bài viết Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của mình:

Groovy

dependencies {
  // For AppWidgets support
  implementation "androidx.glance:glance-appwidget:1.0.0-alpha03"

  // For Wear-Tiles support
  implementation "androidx.glance:glance-wear-tiles:1.0.0-alpha03"
}

android {
  buildFeatures {
    compose true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.1.0-beta03"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Kotlin

dependencies {
  // For AppWidgets support
  implementation("androidx.glance:glance-appwidget:1.0.0-alpha03")

  // For Wear-Tiles support
  implementation("androidx.glance:glance-wear-tiles:1.0.0-alpha03")
}

android {
  buildFeatures {
    compose = true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.1.0-beta03"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem phần Thêm phần phụ thuộc của bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn giúp cải thiện Jetpack tốt hơn. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện vấn đề mới hoặc có ý tưởng để cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các vấn đề hiện có trong thư viện này trước khi bạn tạo một vấn đề mới. Bạn có thể thêm bình chọn của mình vào một vấn đề hiện có bằng cách nhấp vào nút gắn dấu sao.

Tạo vấn đề mới

Hãy xem tài liệu về Trình theo dõi vấn đề để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.glance:glance-*:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Định nghĩa ở trạng thái đơn giản hoá để đặt mặc định là Tuỳ chọn.

Thay đổi về API

 • Đơn giản hoá việc xử lý trạng thái bằng cách đặt PreferencesGlanceStateDefinition làm trạng thái xử lý mặc định. Đã xoá GlanceAppWidget.updateAppWidgetState và giới thiệu updateAppWidgetState sử dụng Preferences theo mặc định. (I58963)
 • Thêm lớp Mẫu văn bản Glance và cập nhật Thiết kế mẫu (I4e146)
 • Thêm cơ sở hạ tầng đường viền cho mẫu Tự do (If03d6)
 • Nội dung cập nhật cho bố cục SingleEntityTemplate (If925d)
 • Đã thêm LazyVerticalGrid (I5f442)
 • Sử dụng ColorProvider trên SingleEntityTemplate (I01ee0)
 • Cập nhật tên lớp mẫu (I3720e)
 • Đã thêm LinearProgressIndicatorCircularProgressIndicator có thể kết hợp. (Ie116b)

Sửa một số lỗi

 • Triển khai mẫu Glance ban đầu, xác định dữ liệu "mẫu mục đơn" và bố cục mẫu ví dụ (I35837)
 • Căn chỉnh ô xác thực vào giữa theo mặc định (I264be)
 • Sửa lỗi fillMaxSize/Width/Height trong glance-wear-tiles (I0a39f)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.glance:glance-*:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

Bản phát hành này chứa tập hợp các API giúp xây dựng Wear Tiles bằng thời gian chạy của Compose với các thành phần có thể kết hợp được tối ưu hoá, cho phép xem lướt qua

 • Khai báo dịch vụ ô vuông bằng cách mở rộng GlanceTileService, một dịch vụ tạo ô bằng hàm Content() có thể kết hợp.
 • Nội dung kết hợp Glance cụ thể cho Wear Tiles: CurvedRow, CurvedText.
 • Xử lý các chế độ dòng thời gian cho ô bằng cách xác định TimelineMode.SingleEntryTimelineMode.TimeBoundEntries.
 • LocalTimeInterval, thành phần cục bộ đề cập đến một khoảng thời gian cụ thể.
 • BorderModiferGlanceModifier áp dụng đường viền xung quanh phần tử.

Bản phát hành này cũng thêm Chỉ báo tiến trình vào AppWidget Glance.

Thay đổi về API

 • Đã thêm LinearProgressIndicatorCircularProgressIndicator có thể kết hợp. (Ie116b)
 • Thay đổi actionStartBroadcastReceiver thành actionSendBroadcast (I7d555)
 • Chuyển bối cảnh sang GlanceAppWidget gọi lại onDelete (I4c795)

Sửa một số lỗi

 • Xử lý chính xác OPTIONAL_APP đa_SYMBOL nếu yếu tố này hiện diện nhưng không có nội dung. (I01f82)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.glance:glance:1.0.0-alpha01, androidx.glance:glance-appwidget:1.0.0-alpha01androidx.glance:glance-appwidget-proto:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng trong bản phát hành đầu tiên

 • Bản phát hành đầu tiên của Glance bao gồm tập hợp API đầu tiên giúp xây dựng AppWidget bằng cách sử dụng Thời gian chạy Compose với một tập hợp các thành phần có thể kết hợp được tối ưu hoá, cho phép xem nhanh.

Tính năng