privacysandbox sdkruntime

  
Thư viện này cung cấp các thành phần cho thành phần tiêu thụ nhận biết SdkRuntime
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 24 tháng 7 năm 2024 - - - 1.0.0-alpha14

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên privacysandbox-sdkruntime, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc phần Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {

  implementation "androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha14"
  implementation "androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha14"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha14")
  implementation "androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha14"
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha14

Ngày 24 tháng 7 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha14, androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha14androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-provider:1.0.0-alpha14. Phiên bản 1.0.0-alpha14 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Ra mắt SdkSandboxControllerCompat#getClientPackageName để truy xuất tên gói ứng dụng.

Thay đổi về API

 • Đã xoá hoàn toàn SandboxedSdkProviderAdapter khỏi sdkruntime-core. Vui lòng sử dụng SandboxedSdkProviderAdapter trong thư viện sdkruntime-provider.

Phiên bản 1.0.0-alpha13

Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha13, androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha13androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-provider:1.0.0-alpha13. Phiên bản 1.0.0-alpha13 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ Backcompat để tải SDK-SDK (SdkSandboxControllerCompat#loadSdk) – hiện SDK được tải cục bộ (trong quy trình Ứng dụng) có thể tải các SDK khác

Phiên bản 1.0.0-alpha12

Ngày 24 tháng 1 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha12, androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha12androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-provider:1.0.0-alpha12. Phiên bản 1.0.0-alpha12 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Ra mắt SdkSandboxControllerCompat#loadSdk để tải SDK của các SDK khác trong hộp cát (hiện chỉ được hỗ trợ trên Tiện ích API 34 10)

Thay đổi về API

 • Xoá tính năng hỗ trợ hộp cát trên thiết bị API 33 – chế độ tương thích ngược (trong ứng dụng) phải được sử dụng trước API 34.

Phiên bản 1.0.0-alpha11

Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha11, androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha11androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-provider:1.0.0-alpha11. Phiên bản 1.0.0-alpha11 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • AppOwnedSdkSandboxInterfaceCompat được hỗ trợ trên các thiết bị API34 Ext 8 (trước đây chỉ hoạt động trên các bản dựng Bản dùng thử cho nhà phát triển PrivacySandbox)

Phiên bản 1.0.0-alpha10

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha10, androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha10androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-provider:1.0.0-alpha10. Phiên bản 1.0.0-alpha10 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi ánh xạ lại tài nguyên cho SDK đã tải trong quy trình của ứng dụng.

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 4 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha09, androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha09androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-provider:1.0.0-alpha09. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi về API

 • Bản phát hành đầu tiên của thư viện sdkruntime-provider nên được sử dụng thay vì thư viện sdkruntime-core cho SDK.
 • Chuyển SandboxedSdkProviderAdapter sang sdkruntime-provider. SandboxedSdkProviderAdapter trong sdkruntime-core không được dùng nữa và sẽ sớm bị xoá.

Sửa lỗi

 • Huỷ đăng ký tất cả SdkSandboxActivityHandlerCompat khi SDK huỷ tải.
 • ActivityHolder Các sự kiện trong vòng đời hiện khớp với hành vi của ReportFragment

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha08androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi di chuyển SharedPreferences không thành công khi ngữ cảnh mục tiêu SharedPreferences không tồn tại.

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha07androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ SharedPreferences cho mỗi SDK đối với các SDK được tải cục bộ (trong quy trình Ứng dụng). SandboxedSdkProviderCompat#context được tuỳ chỉnh để cung cấp tính năng hỗ trợ SharedPreferences trên mỗi SDK cho các SDK ở chế độ tương thích ngược.

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 21 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha06androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu và bộ nhớ trên mỗi SDK cho các SDK được tải cục bộ (trong quy trình Ứng dụng).
 • SandboxedSdkProviderCompat#context được tuỳ chỉnh để cung cấp tính năng hỗ trợ về Cơ sở dữ liệu và Bộ nhớ trên mỗi SDK cho các SDK ở chế độ tương thích ngược.

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 7 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha05androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha05. Phiên bản này được phát triển trong một nhánh nội bộ.

Tính năng mới

 • (Chỉ dành cho PrivacySandbox Bản dùng thử cho nhà phát triển phiên bản 8 trở lên) Thêm tính năng hỗ trợ cho chức năng dàn xếp Hộp cát trong ứng dụng (xem SdkSandboxManagerCompat#registerAppOwnedSdkSandboxInterface + SdkSandboxControllerCompat#getAppOwnedSdkSandboxInterfaces)

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 10 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-client:1.0.0-alpha04androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-core:1.0.0-alpha04. Phiên bản này được phát triển trong một nhánh nội bộ.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ ban đầu để khởi động Hoạt động bên trong hộp cát SDK (có sẵn cho các thiết bị UDC+): SDK cần đăng ký trình xử lý bằng cách gọi SdkSandboxControllerCompat#registerSdkSandboxActivityHandler, sau đó Ứng dụng có thể bắt đầu Hoạt động cho SDK bằng cách gọi SdkSandboxManagerCompat#startSdkSandboxActivity.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-*:1.0.0-alpha03.

Tính năng mới

 • Đã thêm hỗ trợ cho SandboxProcessDeathCallback
 • Bổ sung tính năng hỗ trợ huỷ tải SDK

Thay đổi về API

 • Đã xoá SandboxedSdkCompat#create(binder), vui lòng sử dụng hàm khởi tạo SandboxedSdkCompat(binder)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-*:1.0.0-alpha02.

Tính năng mới

 • Thêm một API để tìm nạp danh sách các SDK đã tải – SdkSandboxControllerCompat.getSandboxedSdks().

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.sdkruntime:sdkruntime-*:1.0.0-alpha01.

 • Đây là thư viện Jetpack mới chứa các thành phần để xây dựng và tải SDK hỗ trợ Thời gian chạy (Hộp cát về quyền riêng tư) trên các phiên bản Nền tảng Android cũ.