Zasób stylu

Zasób stylu określa format i wygląd interfejsu użytkownika. Styl można zastosować do pojedynczego elementu View (z poziomu pliku układu) lub całego elementu Activity bądź aplikacji (z poziomu pliku manifestu).

Więcej informacji o tworzeniu i stosowaniu stylów znajdziesz na stronie Style i motywy.

Uwaga: styl to prosty zasób, do którego odwołuje się wartość podana w atrybucie name (a nie nazwa pliku XML). Dzięki temu możesz łączyć zasoby stylu z innymi prostymi zasobami w jednym pliku XML, w ramach jednego elementu <resources>.

lokalizacja pliku:
res/values/filename.xml
Nazwa pliku jest dowolna. Jako identyfikator zasobu będzie używany identyfikator name elementu.
odniesienie do zasobów:
W formacie XML: @[package:]style/style_name
składnia:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <style
    name="style_name"
    parent="@[package:]style/style_to_inherit">
    <item
      name="[package:]style_property_name"
      >style_value</item>
  </style>
</resources>
elementy:
<resources>
Wymagane. Musi to być węzeł główny.

Brak atrybutów.

<style>
Definiowanie jednego stylu. Zawiera <item> elementu.

atrybuty:

name
Ciąg znaków. Wymagany. Nazwa stylu, która służy jako identyfikator zasobu do zastosowania stylu do widoku danych, działania lub aplikacji.
parent
Zasób dotyczący stylu. Odniesienie do stylu, z którego ten styl powinien dziedziczyć jego właściwości.
<item>
Określa jedną właściwość stylu. Musi być elementem podrzędnym elementu <style>.

atrybuty:

name
Zasób atrybutu. Wymagany. Nazwa właściwości stylu do zdefiniowania; w razie potrzeby dodaj prefiks pakietu (np. android:textColor).
przykład:
Plik XML stylu (zapisany w: res/values/):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <style name="CustomText" parent="@style/Text">
    <item name="android:textSize">20sp</item>
    <item name="android:textColor">#008</item>
  </style>
</resources>
Plik XML stosujący styl do elementu TextView (zapisany w res/layout/):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EditText
  style="@style/CustomText"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Hello, World!" />