Tải ứng dụng lên Play Console

Sau khi bạn ký phiên bản phát hành của ứng dụng, bước tiếp theo là tải ứng dụng đó lên Google Play để kiểm tra, kiểm thử và xuất bản. Trước khi bắt đầu, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Đăng ký tính năng Ký ứng dụng của Play nếu bạn chưa làm. Đây là cách bắt buộc để ký và tải tất cả ứng dụng mới lên kể từ tháng 8 năm 2021.

  • Đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu của Google Play về kích thước. Google Play hỗ trợ tổng kích thước tải xuống tích luỹ là 4 GB. Kích thước này bao gồm tất cả các mô-đun và gói tài sản tại thời điểm cài đặt. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết Giới hạn kích thước tối đa của Google Play.

Sau khi bạn đáp ứng các yêu cầu trước đó, hãy tải ứng dụng lên Play Console.

Trang này cũng mô tả cách thức bạn có thể thử nghiệm và cập nhật gói ứng dụng sau khi tải lên.

Kiểm tra tệp APK bằng trình khám phá gói

Nếu bạn tải ứng dụng lên dưới dạng tệp Android App Bundle, thì Play Console sẽ tự động tạo các tệp APK phân tách và nhiều tệp APK cho tất cả các cấu hình thiết bị mà ứng dụng của bạn hỗ trợ. Trong Play Console, bạn có thể sử dụng trình khám phá gói ứng dụng để xem tất cả cấu phần phần mềm trong tệp APK mà Google Play tạo ra, kiểm tra dữ liệu (chẳng hạn như các thiết bị được hỗ trợ và mức giảm kích thước tệp APK), cũng như tải các tệp APK đã tạo xuống để triển khai và thử nghiệm cục bộ.

Để tìm hiểu thêm về trình khám phá gói, hãy xem chủ đề trợ giúp của Play Console

Kiểm tra phiên bản ứng dụng bằng trình khám phá gói ứng dụng.

Kiểm thử ứng dụng trong nội bộ

Bạn có thể thực hiện một số cách chia sẻ ứng dụng trong nội bộ để thử nghiệm:

Mỗi phương pháp lại có những lợi ích khác biệt đôi chút, nên hãy sử dụng phương pháp phù hợp nhất với nhóm của bạn.

  • Tính năng Phân phối ứng dụng Firebase cho phép bạn triển khai và phân phối loại bản dựng bất kỳ cho một danh sách người dùng. Đây có thể là cách thích hợp để phân phối bản dựng qua một hệ thống tích hợp liên tục, từ đó giúp người kiểm thử có thể truy cập vào các bản dựng cụ thể để kiểm thử.

  • Kênh nội bộ của Play Console triển khai nhanh hơn so với kênh alpha hoặc beta và giúp bạn truy cập vào các dịch vụ như Gói thuê bao, Mua hàng trong ứng dụng và quảng cáo. Kênh này cũng trải qua tính năng ký và rút gọn của Play Console, vì vậy, đây là kênh gần nhất với những gì được phân phối cho người dùng cuối thông qua Cửa hàng Play. Bạn có thể hoãn quá trình xem xét trên Cửa hàng Play cho đến sau này để tránh phải chờ quá trình xem xét hoàn tất. Tuy nhiên, quy trình xem xét là bắt buộc để bạn có thể hoàn toàn phân phối ứng dụng của mình cho người dùng cuối thông qua Cửa hàng Play.

Cập nhật gói ứng dụng

Để cập nhật ứng dụng sau khi tải lên Play Console, bạn cần tăng mã phiên bản có trong mô-đun cơ sở, sau đó xây dựng và tải một gói ứng dụng mới lên. Sau đó, Google Play sẽ tạo các tệp APK mới cập nhật bằng mã phiên bản mới và phân phối các tệp APK đó cho người dùng khi cần.