Phản hồi sự kiện chạm

Việc làm cho các đối tượng di chuyển theo một chương trình đặt trước như tam giác xoay sẽ giúp thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, nếu bạn muốn người dùng tương tác với đồ hoạ OpenGL ES thì sao? Điều quan trọng để tạo ra tính tương tác cảm ứng cho ứng dụng OpenGL ES là mở rộng việc triển khai GLSurfaceView để ghi đè onTouchEvent() nhằm theo dõi các sự kiện chạm.

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách theo dõi các sự kiện chạm để cho phép người dùng xoay đối tượng OpenGL ES.

Thiết lập trình nghe thao tác chạm

Để ứng dụng OpenGL ES phản hồi các sự kiện chạm, bạn phải triển khai phương thức onTouchEvent() trong lớp GLSurfaceView. Ví dụ về cách triển khai dưới đây cho thấy cách theo dõi các sự kiện MotionEvent.ACTION_MOVE và chuyển đổi các sự kiện đó sang góc xoay của một hình dạng.

Kotlin

private const val TOUCH_SCALE_FACTOR: Float = 180.0f / 320f
...
private var previousX: Float = 0f
private var previousY: Float = 0f

override fun onTouchEvent(e: MotionEvent): Boolean {
  // MotionEvent reports input details from the touch screen
  // and other input controls. In this case, you are only
  // interested in events where the touch position changed.

  val x: Float = e.x
  val y: Float = e.y

  when (e.action) {
    MotionEvent.ACTION_MOVE -> {

      var dx: Float = x - previousX
      var dy: Float = y - previousY

      // reverse direction of rotation above the mid-line
      if (y > height / 2) {
        dx *= -1
      }

      // reverse direction of rotation to left of the mid-line
      if (x < width / 2) {
        dy *= -1
      }

      renderer.angle += (dx + dy) * TOUCH_SCALE_FACTOR
      requestRender()
    }
  }

  previousX = x
  previousY = y
  return true
}

Java

private final float TOUCH_SCALE_FACTOR = 180.0f / 320;
private float previousX;
private float previousY;

@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
  // MotionEvent reports input details from the touch screen
  // and other input controls. In this case, you are only
  // interested in events where the touch position changed.

  float x = e.getX();
  float y = e.getY();

  switch (e.getAction()) {
    case MotionEvent.ACTION_MOVE:

      float dx = x - previousX;
      float dy = y - previousY;

      // reverse direction of rotation above the mid-line
      if (y > getHeight() / 2) {
       dx = dx * -1 ;
      }

      // reverse direction of rotation to left of the mid-line
      if (x < getWidth() / 2) {
       dy = dy * -1 ;
      }

      renderer.setAngle(
          renderer.getAngle() +
          ((dx + dy) * TOUCH_SCALE_FACTOR));
      requestRender();
  }

  previousX = x;
  previousY = y;
  return true;
}

Xin lưu ý rằng sau khi tính toán góc xoay, phương thức này sẽ gọi requestRender() để cho trình kết xuất biết đã đến lúc kết xuất khung hình. Phương pháp này hiệu quả nhất trong ví dụ này vì khung hình không cần được vẽ lại trừ phi có thay đổi trong chế độ xoay. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả, trừ phi bạn cũng yêu cầu trình kết xuất chỉ vẽ lại khi dữ liệu thay đổi bằng phương thức setRenderMode(). Vì vậy, hãy đảm bảo trình kết xuất không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với dòng dưới đây:

Kotlin

class MyGlSurfaceView(context: Context) : GLSurfaceView(context) {

  init {
    // Render the view only when there is a change in the drawing data
    renderMode = GLSurfaceView.RENDERMODE_WHEN_DIRTY
  }
}

Java

public MyGLSurfaceView(Context context) {
  ...
  // Render the view only when there is a change in the drawing data
  setRenderMode(GLSurfaceView.RENDERMODE_WHEN_DIRTY);
}

Phơi sáng góc xoay

Mã ví dụ ở trên yêu cầu bạn hiển thị góc xoay thông qua trình kết xuất bằng cách thêm thành phần công khai. Vì mã kết xuất đồ hoạ đang chạy trên một luồng riêng biệt với luồng giao diện người dùng chính của ứng dụng, nên bạn phải khai báo biến công khai này là volatile. Dưới đây là mã để khai báo biến và hiển thị cặp getter và setter:

Kotlin

class MyGLRenderer4 : GLSurfaceView.Renderer {

  @Volatile
  var angle: Float = 0f
}

Java

public class MyGLRenderer implements GLSurfaceView.Renderer {
  ...

  public volatile float mAngle;

  public float getAngle() {
    return mAngle;
  }

  public void setAngle(float angle) {
    mAngle = angle;
  }
}

Áp dụng chế độ xoay

Để áp dụng chế độ xoay được tạo bằng thao tác nhập bằng cách chạm, hãy nhận xét mã tạo ra góc và thêm một biến chứa góc tạo bằng thao tác chạm:

Kotlin

override fun onDrawFrame(gl: GL10) {
  ...
  val scratch = FloatArray(16)

  // Create a rotation for the triangle
  // long time = SystemClock.uptimeMillis() % 4000L;
  // float angle = 0.090f * ((int) time);
  Matrix.setRotateM(rotationMatrix, 0, angle, 0f, 0f, -1.0f)

  // Combine the rotation matrix with the projection and camera view
  // Note that the mvpMatrix factor *must be first* in order
  // for the matrix multiplication product to be correct.
  Matrix.multiplyMM(scratch, 0, mvpMatrix, 0, rotationMatrix, 0)

  // Draw triangle
  triangle.draw(scratch)
}

Java

public void onDrawFrame(GL10 gl) {
  ...
  float[] scratch = new float[16];

  // Create a rotation for the triangle
  // long time = SystemClock.uptimeMillis() % 4000L;
  // float angle = 0.090f * ((int) time);
  Matrix.setRotateM(rotationMatrix, 0, mAngle, 0, 0, -1.0f);

  // Combine the rotation matrix with the projection and camera view
  // Note that the vPMatrix factor *must be first* in order
  // for the matrix multiplication product to be correct.
  Matrix.multiplyMM(scratch, 0, vPMatrix, 0, rotationMatrix, 0);

  // Draw triangle
  mTriangle.draw(scratch);
}

Khi bạn đã hoàn tất các bước được mô tả ở trên, hãy chạy chương trình và kéo ngón tay trên màn hình để xoay hình tam giác:

Hình 1. Hình tam giác đang được xoay với tính năng nhập bằng cách chạm (hình tròn hiển thị vị trí chạm).