Tạo và hiển thị thông báo bật lên

Thử cách Compose
Jetpack Compose là bộ công cụ giao diện người dùng được đề xuất cho Android. Tìm hiểu cách thêm thông báo trong Compose.

Bạn có thể dùng Snackbar để hiển thị một thông báo ngắn gọn cho người dùng. Không giống như Thông báo, thông báo sẽ tự động biến mất sau một khoảng thời gian ngắn. Snackbar là lựa chọn lý tưởng cho các thông báo ngắn gọn mà người dùng không cần làm gì. Ví dụ: ứng dụng email có thể sử dụng Snackbar để cho người dùng biết rằng ứng dụng này đã gửi email thành công.

Sử dụng CoordinatorLayout

Snackbar được đính kèm vào một khung hiển thị. Snackbar cung cấp chức năng cơ bản nếu được đính kèm vào bất kỳ đối tượng nào bắt nguồn từ lớp View, chẳng hạn như bất kỳ đối tượng bố cục phổ biến nào. Tuy nhiên, nếu Snackbar được đính kèm với CoordinatorLayout, thì Snackbar sẽ có thêm các tính năng bổ sung:

 • Người dùng có thể đóng Snackbar bằng cách vuốt nó sang bên.
 • Bố cục này sẽ di chuyển các thành phần khác trên giao diện người dùng khi Snackbar xuất hiện. Ví dụ: nếu bố cục có FloatingActionButton, bố cục sẽ di chuyển nút lên khi nó hiển thị Snackbar, thay vì vẽ Snackbar lên trên nút đó. Bạn có thể xem hình minh hoạ này trong Hình 1.

Lớp CoordinatorLayout cung cấp một tập mẹ gồm chức năng của FrameLayout. Nếu ứng dụng của bạn đã sử dụng FrameLayout, bạn có thể thay thế bố cục đó bằng CoordinatorLayout để có thể sử dụng đầy đủ chức năng Snackbar. Nếu ứng dụng của bạn dùng các đối tượng bố cục khác, hãy gói các phần tử bố cục hiện có trong một CoordinatorLayout như trong ví dụ sau:

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout
  android:id="@+id/myCoordinatorLayout"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <!-- Here are the existing layout elements, now wrapped in
     a CoordinatorLayout. -->
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <!-- ...Toolbar, other layouts, other elements... -->

  </LinearLayout>

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Đặt thẻ android:id cho CoordinatorLayout. Bạn cần có mã nhận dạng bố cục khi hiện thông báo.

Hình 1. CoordinatorLayout di chuyển FloatingActionButton lên khi Snackbar xuất hiện.

Hiển thị thông báo

Có hai bước để hiện thông báo. Trước tiên, bạn cần tạo một đối tượng Snackbar có văn bản thông báo. Sau đó, bạn gọi phương thức show() của đối tượng đó để cho người dùng thấy thông báo.

Tạo đối tượng Thanh thông báo nhanh

Tạo đối tượng Snackbar bằng cách gọi phương thức Snackbar.make() tĩnh. Khi bạn tạo Snackbar, hãy chỉ định thông báo sẽ xuất hiện và khoảng thời gian hiện thông báo:

Kotlin

val mySnackbar = Snackbar.make(view, stringId, duration)

Java

Snackbar mySnackbar = Snackbar.make(view, stringId, duration);
lượt xem
Thành phần hiển thị để đính kèm Snackbar vào. Phương thức này sẽ tìm kiếm hệ phân cấp khung hiển thị từ khung hiển thị đã truyền cho đến khi đạt đến CoordinatorLayout hoặc khung hiển thị nội dung của trang trí cửa sổ. Thông thường, việc truyền CoordinatorLayout bao quanh nội dung của bạn sẽ đơn giản hơn.
mã chuỗi
Mã nhận dạng tài nguyên của thông báo mà bạn muốn hiển thị. Văn bản này có thể được định dạng hoặc chưa được định dạng.
duration
Lượng thời gian hiện thông báo. Bộ lọc này có thể là LENGTH_SHORT hoặc LENGTH_LONG.

Hiện thông báo cho người dùng

Sau khi bạn tạo Snackbar, hãy gọi phương thức show() để hiển thị Snackbar cho người dùng:

Kotlin

mySnackbar.show()

Java

mySnackbar.show();

Hệ thống không hiển thị nhiều đối tượng Snackbar cùng một lúc. Vì vậy, nếu khung hiển thị đang hiển thị một Snackbar khác, hệ thống sẽ đưa Snackbar của bạn vào hàng đợi và cho thấy sau khi Snackbar hiện tại hết hạn hoặc bị đóng.

Nếu bạn muốn hiển thị thông báo cho người dùng và không cần gọi bất kỳ phương thức tiện ích nào của đối tượng Snackbar, thì bạn không cần duy trì tham chiếu đến Snackbar sau khi gọi show(). Vì lý do này, bạn nên sử dụng tính năng tạo chuỗi phương thức để tạo và hiển thị Snackbar trong một câu lệnh:

Kotlin

Snackbar.make(
    findViewById(R.id.myCoordinatorLayout),
    R.string.email_sent,
    Snackbar.LENGTH_SHORT
).show()

Java

Snackbar.make(findViewById(R.id.myCoordinatorLayout), R.string.email_sent,
            Snackbar.LENGTH_SHORT)
    .show();