Więcej informacji o urządzeniach składanych

Urządzenia składane dają możliwość tworzenia innowacyjnych aplikacji. Duże i małe ekrany na tym samym urządzeniu zapewniają uzupełniające się, ale szczególne możliwości interakcji. Funkcje składane, takie jak stan stołu i książki, umożliwiają tworzenie pomysłowych układów i niekonwencjonalnych interfejsów użytkownika.

Rysunek 1. Urządzenie składane w różnych pozycjach: składane, otwarte na płasko, otwarte na płasko z orientacją poziomą lub w połowie otwarte (na stole).

Projektowanie elastyczne/adaptacyjne

Obsługa składanych urządzeń zaczyna się od projektowania responsywnego. Układy elastyczne sprawiają, że aplikacja świetnie wygląda i działa na różnych rozmiarach wyświetlacza, m.in. na złożonych i rozłożonych ekranach urządzeń składanych. W przypadku układów opartych na widoku zaimplementuj projektowanie elastyczne – za pomocą ConstraintLayout, a w przypadku tworzenia – BoxWithConstraints.

Czasami jednak układ strony musi się dostosować. Różnice pod względem rozmiaru i proporcji ekranów złożonych i rozłożonych mogą być dość duże i nawet elastyczny układ nie jest w stanie optymalnie obsłużyć obu wyświetlaczy. Projektowanie adaptacyjne tworzy alternatywne układy zoptymalizowane pod kątem różnych rozmiarów i konfiguracji ekranu. Układy adaptacyjne zapewniają wygodę użytkowników, gdy urządzenie składane jest złożone lub rozłożone, pionowo lub poziomo albo znajduje się na stole lub w pozycji książki.

Na przykład składane urządzenie z dużym ekranem, gdy jest rozłożone w orientacji poziomej, jest jak tablet. W układzie 2 paneli z belką nawigacyjną znakomicie nadaje się do tego szeroki ekran. Po złożeniu urządzenie przypomina zwykły telefon. Układ jednokolumnowy z dolnym paskiem nawigacyjnym jest prosty, ale skuteczny. Układy są oddzielne, więc możesz zoptymalizować każdy z nich pod kątem konkretnego zastosowania.

Rysunek 2. Adaptacyjne układy zoptymalizowane pod kątem złożonych i rozłożonych ekranów.

Urządzenia składane można złożyć na różne sposoby, np. do środka, w trakcie składania wewnątrz lub na zewnątrz, gdy ekran otacza urządzenie. Elastyczne/adaptacyjne projektowanie przygotowuje aplikację do obsługi wszystkich rodzajów składanych formatów.

Więcej informacji o elastycznym lub adaptacyjnym projektowaniu urządzeń składanych znajdziesz w tych artykułach:

Składane stany i pozycje

Składanie urządzenia składa się z podziału ekranu na 2 części. Może to być elastyczny obszar ekranu, a w przypadku urządzeń z 2 ekranami zawias oddzielający oba ekrany.

Część strony widoczna na ekranie ma wymiar i właściwość occlusionType, która określa, czy zasłania ona część wyświetlacza. Na urządzeniach z 2 ekranami occlusionType ma wartość FULL i w obszarze składanym (zawias) nie widać żadnych treści, mimo że aplikacja może obejmować oba ekrany.

Urządzenia składane mogą być różne po złożeniu, na przykład FLAT (w pełni otwarte) lub HALF_OPENED (gdy są całkowicie otwarte lub całkowicie zamknięte).

Rysunek 3. Urządzenie składane w stanie płasko lub w połowie rozłożone.

Gdy urządzenie działa w trybie HALF_OPENED, w zależności od sposobu złożenia urządzenia możesz wybrać jedną z dwóch pozycji: na stole (złożenie w poziomie) lub książki (złożenie w pionie).

Pozycje na stole i w książce dają nowe możliwości układu, ale stan urządzenia HALF_OPENED nakłada też pewne ograniczenia. Na przykład elementy interfejsu w części strony widocznej po przewinięciu mogą być trudne do znalezienia dla użytkowników, a nałożony tekst może być trudny do odczytania (lub nieczytelny, jeśli occlusionType ma wartość FULL).

Zaprojektuj układy tak, aby elementy interfejsu były dostępne we wszystkich stanach urządzenia. Ustaw okna dialogowe i wyskakujące menu tak, aby nie nakładały się na część strony widoczną po przewinięciu. Upewnij się, że ważne treści są widoczne, gdy urządzenie jest częściowo złożone. Podziel treść na 2 obszary, gdy urządzenie jest w połowie otwarte – z góry i na dole w pozycji na stole oraz na lewą i prawą stronę w przypadku stanu książki.

Więcej informacji o składaniu i położeniu urządzenia znajdziesz w artykule o informowaniu o złożeniu aplikacji.

Ciągłość aplikacji

Aplikacja zatrzymuje się i uruchamia ponownie podczas przechodzenia z jednego ekranu na drugi, gdy urządzenie się składa lub rozwija. Aby zachować ciągłość działania, podczas odtwarzania układu aplikacji na złożonym lub rozłożonym ekranie aplikacja powinna przywracać swój stan. Aplikacje powinny na przykład działać w ten sposób:

  • Zachowuj tekst wpisany w polach do wprowadzania danych
  • Przywracanie stanu klawiatury
  • Przywróć pozycję przewijania w polach, które można przewijać
  • Wznów odtwarzanie multimediów od miejsca, w którym zostało przerwane po zatrzymaniu aplikacji

Różne układy ekranów urządzeń składanych powinny się wzajemnie uzupełniać. Jeśli na przykład na złożonym ekranie znajduje się zdjęcie i opis produktu ze sklepu internetowego, rozłożony ekran powinien zachować ciągłość, wyświetlając ten sam obraz i opis, ale także treści uzupełniające, takie jak specyfikacje produktu lub opinie.

Więcej informacji o zarządzaniu stanem i ciągłością aplikacji znajdziesz w artykułach Zapisywanie stanów interfejsu i Obsługa zmian w konfiguracji.

Wielozadaniowość

Urządzenia składane z dużym ekranem mają ekran wielkości tabletu, który doskonale sprawdza się przy wielozadaniowości w trybie wielu okien. Urządzenia składane obsługują tryb podzielonego ekranu. Niektóre z nich obsługują nawet tryb swobodny, w którym aplikacje znajdują się w ruchomych oknach z możliwością zmiany rozmiaru – podobnie jak w systemie okiennym.

Rysunek 4. Składane urządzenie w orientacji poziomej z 3 aplikacjami w trybie podzielonego ekranu (po lewej) i eksploracji swobodnej (po prawej).

Android 12 (poziom interfejsu API 31) i nowsze domyślnie korzystają z trybu wielu okien. Na dużych ekranach wszystkie aplikacje działają w trybie wielu okien niezależnie od konfiguracji. W przypadku starszych wersji Androida do wersji 7.0 (poziom interfejsu API 24) musisz skonfigurować w aplikacji możliwość zmiany rozmiaru, aby działała w trybie wielu okien.

Informacje o wielozadaniowości w trybie wielu okien znajdziesz w artykule Obsługa wielu okien.

Przeciągnij i upuść

Składane urządzenia z dużym ekranem zapewniają wystarczającą ilość miejsca na przeciąganie i upuszczanie elementów. Tryb wielu okien na urządzeniach składanych umożliwia przeciąganie i upuszczanie między aplikacjami.

Interakcje metodą „przeciągnij i upuść” są bardziej produktywne i angażujące. Dodaj możliwości przeciągania i upuszczania do aplikacji za pomocą platformy Android typu „przeciągnij i upuść”. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przeciąganie i upuszczanie.

Dodatkowe materiały