Chủ đề trong Compose

Jetpack Compose giúp bạn dễ dàng tạo chủ đề (theming) nhất quán cho ứng dụng.

Các trang sau đây cung cấp thông tin chi tiết về cách thiết kế và triển khai chủ đề:

  • Chủ đề Material: Tìm hiểu làm thế nào để tuỳ chỉnh quá trình triển khai của Compose đối với Material Design cho phù hợp với thương hiệu sản phẩm.
  • Các hệ thống thiết kế tuỳ chỉnh: Tìm hiểu cách triển khai một hệ thống thiết kế tuỳ chỉnh trong Compose và làm thế nào để điều chỉnh các thành phần kết hợp hiện có để xử lý.
  • Cấu tạo của một giao diện: Tìm hiểu về các cấu trúc bậc thấp và API sử dụng cho MaterialTheme và các hệ thống thiết kế tuỳ chỉnh.

Tìm hiểu thêm

Để tìm hiểu thêm về chủ đề trong Compose, hãy thử xem lớp học lập trình về Jetpack Compose.