Przekształć dane wyjściowe

Dane wyjściowe w przypadku zastosowania aplikacji CameraX są dwukierunkowe: bufor i informacje dotyczące przekształcenia. Bufor ma formę tablicy bajtów, a informacje o przekształceniu to informacje o tym, jak należy przyciąć i obrócić bufor, zanim zostanie on wyświetlony użytkownikom. Sposób zastosowania przekształcenia zależy od formatu bufora.

Robienie zdjęć

W przypadku użycia funkcji ImageCapture bufor prostokąta przycinania jest stosowany przed zapisaniem na dysku, a rotacja jest zapisywana w danych Exif. Nie musisz nic robić.

Podgląd

W przypadku użycia funkcji Preview informacje o przekształceniu możesz uzyskać, wywołując metodę SurfaceRequest.setTransformationInfoListener(). Po każdej zmianie przekształcenia element wywołujący otrzymuje nowy obiekt SurfaceRequest.TransformationInfo.

Sposób zastosowania informacji o przekształceniu zależy od źródła obiektu Surface i zwykle nie jest prosty. Jeśli celem jest tylko wyświetlenie podglądu, użyj właściwości PreviewView. PreviewView to widok niestandardowy, który automatycznie obsługuje przekształcenie. W zastosowaniach zaawansowanych, gdy chcesz edytować strumień podglądu, np. w trybie OpenGL, spójrz na przykładowy kod w głównej aplikacji testowej CameraX.

Przekształć współrzędne

Innym częstym zadaniem jest wykorzystywanie współrzędnych zamiast bufora, na przykład rysowanie ramki wokół wykrytej twarzy na podglądzie. W takich przypadkach musisz przekształcić współrzędne wykrytej twarzy z analizy obrazu na podgląd.

Poniższy fragment kodu tworzy macierz, która jest mapowana ze współrzędnych analizy obrazu na współrzędne PreviewView. Aby przekształcić współrzędne (x, y) z Matrix, przeczytaj sekcję Matrix.mapPoints().

Kotlin

fun getCorrectionMatrix(imageProxy: ImageProxy, previewView: PreviewView) : Matrix {
  val cropRect = imageProxy.cropRect
  val rotationDegrees = imageProxy.imageInfo.rotationDegrees
  val matrix = Matrix()

  // A float array of the source vertices (crop rect) in clockwise order.
  val source = floatArrayOf(
    cropRect.left.toFloat(),
    cropRect.top.toFloat(),
    cropRect.right.toFloat(),
    cropRect.top.toFloat(),
    cropRect.right.toFloat(),
    cropRect.bottom.toFloat(),
    cropRect.left.toFloat(),
    cropRect.bottom.toFloat()
  )

  // A float array of the destination vertices in clockwise order.
  val destination = floatArrayOf(
    0f,
    0f,
    previewView.width.toFloat(),
    0f,
    previewView.width.toFloat(),
    previewView.height.toFloat(),
    0f,
    previewView.height.toFloat()
  )

  // The destination vertexes need to be shifted based on rotation degrees. The
  // rotation degree represents the clockwise rotation needed to correct the image.

  // Each vertex is represented by 2 float numbers in the vertices array.
  val vertexSize = 2
  // The destination needs to be shifted 1 vertex for every 90° rotation.
  val shiftOffset = rotationDegrees / 90 * vertexSize;
  val tempArray = destination.clone()
  for (toIndex in source.indices) {
    val fromIndex = (toIndex + shiftOffset) % source.size
    destination[toIndex] = tempArray[fromIndex]
  }
  matrix.setPolyToPoly(source, 0, destination, 0, 4)
  return matrix
}

Java

Matrix getMappingMatrix(ImageProxy imageProxy, PreviewView previewView) {
  Rect cropRect = imageProxy.getCropRect();
  int rotationDegrees = imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees();
  Matrix matrix = new Matrix();

  // A float array of the source vertices (crop rect) in clockwise order.
  float[] source = {
    cropRect.left,
    cropRect.top,
    cropRect.right,
    cropRect.top,
    cropRect.right,
    cropRect.bottom,
    cropRect.left,
    cropRect.bottom
  };

  // A float array of the destination vertices in clockwise order.
  float[] destination = {
    0f,
    0f,
    previewView.getWidth(),
    0f,
    previewView.getWidth(),
    previewView.getHeight(),
    0f,
    previewView.getHeight()
  };

  // The destination vertexes need to be shifted based on rotation degrees.
  // The rotation degree represents the clockwise rotation needed to correct
  // the image.

  // Each vertex is represented by 2 float numbers in the vertices array.
  int vertexSize = 2;
  // The destination needs to be shifted 1 vertex for every 90° rotation.
  int shiftOffset = rotationDegrees / 90 * vertexSize;
  float[] tempArray = destination.clone();
  for (int toIndex = 0; toIndex < source.length; toIndex++) {
    int fromIndex = (toIndex + shiftOffset) % source.length;
    destination[toIndex] = tempArray[fromIndex];
  }
  matrix.setPolyToPoly(source, 0, destination, 0, 4);
  return matrix;
}