cú pháp:
<activity-alias android:enabled=["true" | "false"]
        android:exported=["true" | "false"]
        android:icon="drawable resource"
        android:label="string resource"
        android:name="string"
        android:permission="string"
        android:targetActivity="string" >
  . . .
</activity-alias>
được chứa trong:
<application>
có thể chứa:
<intent-filter>
<meta-data>
mô tả:
Bí danh của một hoạt động, do thuộc tính targetActivity đặt. Mục tiêu phải ở trong cùng một ứng dụng với bí danh, cũng như phải được khai báo trước bí danh đó trong tệp kê khai.

Bí danh đại diện cho hoạt động mục tiêu dưới dạng một thực thể độc lập. Bí danh có thể có một tập hợp các bộ lọc ý định riêng, thay vì các bộ lọc ý định trên hoạt động mục tiêu. Bạn có thể dùng các bộ lọc này để xác định ý định nào sẽ kích hoạt mục tiêu thông qua bí danh, cũng như cách hệ thống xử lý bí danh đó. Chẳng hạn, các bộ lọc ý định trên bí danh có thể chỉ định cờ "android.intent.action.MAIN" và cờ "android.intent.category.LAUNCHER", khiến bí danh được biểu thị trong trình chạy ứng dụng, mặc dù không có bộ lọc nào trên hoạt động mục tiêu sẽ tự thiết lập các cờ này.

Ngoại trừ targetActivity, các thuộc tính <activity-alias> là một tập hợp con của các thuộc tính <activity>. Đối với các thuộc tính trong tập hợp con, không có giá trị nào được thiết lập dành cho mục tiêu chuyển sang bí danh. Tuy nhiên, đối với các thuộc tính không thuộc tập hợp con, các giá trị được thiết lập dành cho hoạt động mục tiêu cũng áp dụng cho bí danh.

thuộc tính:
android:enabled
Cho dù hệ thống có khởi tạo hoạt động mục tiêu thông qua bí danh này hay không — "true" nếu có và "false" nếu không. Giá trị mặc định là "true".

Phần tử <application> có thuộc tính enabled riêng áp dụng cho tất cả các thành phần của ứng dụng, bao gồm cả các bí danh của hoạt động. Cả hai thuộc tính <application><activity-alias> phải là "true" để hệ thống có thể khởi tạo hoạt động mục tiêu thông qua bí danh. Nếu là "false", bí danh sẽ không hoạt động.

android:exported
Cho dù các thành phần của các ứng dụng khác có chạy hoạt động mục tiêu thông qua bí danh này hay không — "true" nếu có và "false" nếu không. Nếu là "false", hoạt động mục tiêu chỉ có thể được khởi chạy thông qua bí danh bởi các thành phần của cùng một ứng dụng với bí danh hoặc các ứng dụng có cùng mã nhận dạng người dùng.

Giá trị mặc định này tùy thuộc vào việc bí danh có chứa các bộ lọc ý định hay không. Nếu không có bất kỳ bộ lọc nào thì bạn chỉ có thể gọi hoạt động mục tiêu thông qua bí danh bằng cách chỉ định tên chính xác của bí danh. Điều này ngụ ý rằng bí danh chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ trong ứng dụng (vì các đối tượng khác sẽ không biết tên của bí danh) — vì vậy, giá trị mặc định là "false". Mặt khác, sự hiện diện của ít nhất một bộ lọc ngụ ý rằng bí danh là dành để sử dụng bên ngoài — vì vậy, giá trị mặc định là "true".

android:icon
Biểu tượng của hoạt động mục tiêu khi được trình bày cho người dùng thông qua bí danh. Hãy xem thuộc tính icon của phần tử <activity> để biết thêm thông tin.
android:label
Nhãn (mà người dùng có thể đọc được) của hoạt động được gắn bí danh, khi được trình bày cho người dùng thông qua bí danh. Hãy xem thuộc tính label của phần tử <activity> để biết thêm thông tin.

android:name
Tên duy nhất dành cho bí danh. Tên này phải giống với một tên lớp hoàn toàn đủ điều kiện. Nhưng, không giống như tên của hoạt động mục tiêu, tên của bí danh là tùy ý; không nhất thiết phải tham chiếu đến một lớp thực tế.

android:permission
Tên của một quyền mà ứng dụng khách phải có để khởi chạy hoạt động mục tiêu hoặc yêu cầu mục tiêu thực hiện một hoạt động nào đó thông qua bí danh. Nếu phương thức gọi của startActivity() hoặc startActivityForResult() chưa được cấp quyền cụ thể đó, hoạt động mục tiêu sẽ không được kích hoạt.

Thuộc tính này thay thế cho bất kỳ quyền nào được thiết lập đối với chính hoạt động mục tiêu. Nếu thuộc tính này chưa được thiết lập, mục tiêu có thể được kích hoạt thông qua bí danh mà không cần quyền.

Để biết thêm thông tin về các quyền, hãy xem mục Các quyền trong phần giới thiệu.

android:targetActivity
Tên của hoạt động có thể được kích hoạt thông qua bí danh. Tên này phải khớp với thuộc tính name của một phần tử <activity> đứng trước bí danh đó trong tệp kê khai.

ra mắt từ:
API cấp 1
xem thêm:
<activity>