cú pháp:
<instrumentation android:functionalTest=["true" | "false"]
         android:handleProfiling=["true" | "false"]
         android:icon="drawable resource"
         android:label="string resource"
         android:name="string"
         android:targetPackage="string"
         android:targetProcesses="string" />
chứa trong:
<manifest>
mô tả:
Khai báo một lớp Instrumentation cho phép bạn giám sát hoạt động tương tác của một ứng dụng với hệ thống. Đối tượng Instrumentation được tạo bản sao trước mọi thành phần của ứng dụng.
thuộc tính:
android:functionalTest
Liệu lớp Instrumentation có nên chạy dưới dạng một kiểm thử chức năng hay không — "true" nếu có, "false" nếu không. Giá trị mặc định là "false".
android:handleProfiling
Liệu đối tượng Instrumentation có bật/tắt tính năng phân tích tài nguyên hay không — "true" nếu đối tượng này xác định thời điểm phân tích và "false" nếu việc phân tích tiếp diễn trong toàn thời gian đối tượng này chạy. Giá trị "true" cho phép đối tượng nhắm mục tiêu cấu hình tại một nhóm thao tác cụ thể. Giá trị mặc định là "false".
android:icon
Một biểu tượng đại diện cho lớp Instrumentation. Thuộc tính này phải được đặt làm tệp tham chiếu đến tài nguyên có thể vẽ.
android:label
Nhãn mà người dùng đọc được cho lớp Instrumentation. Nhãn có thể được đặt dưới dạng chuỗi thô hoặc tham chiếu đến tài nguyên chuỗi.
android:name
Tên của lớp con Instrumentation. Đây phải là một tên lớp đủ điều kiện (chẳng hạn như "com.example.project.StringInstrumentation"). Tuy nhiên, nói ngắn gọn thì nếu viết tắt ký tự đầu tiên của tên bằng một dấu chấm, tên gói sẽ được bổ sung như chỉ định trong phần tử <manifest>.

Không có tuỳ chọn mặc định. Bạn phải chỉ định tên.

android:targetPackage
Ứng dụng mà đối tượng Instrumentation sẽ chạy theo đó. Một ứng dụng được xác định bằng tên gói được chỉ định trong tệp kê khai của phần tử <manifest>.
android:targetProcesses

Các quá trình mà đối tượng Instrumentation sẽ chạy theo đó. Một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy cho biết thiết bị sẽ chạy theo các quy trình cụ thể đó. Giá trị của "*" cho biết rằng instrumentation sẽ chạy trên tất cả quy trình của ứng dụng được xác định trong android:targetPackage.

Nếu giá trị này không được cung cấp trong tệp kê khai, thì thiết bị sẽ chỉ chạy theo quy trình chính của ứng dụng được xác định trong android:targetPackage.

Thuộc tính này đã được thêm trong API cấp 26.

ra mắt từ:
API Cấp 1