cú pháp:
<uses-configuration
  android:reqFiveWayNav=["true" | "false"]
  android:reqHardKeyboard=["true" | "false"]
  android:reqKeyboardType=["undefined" | "nokeys" | "qwerty" | "twelvekey"]
  android:reqNavigation=["undefined" | "nonav" | "dpad" | "trackball" | "wheel"]
  android:reqTouchScreen=["undefined" | "notouch" | "stylus" | "finger"] />
có trong:
<manifest>
mô tả:

Cho biết ứng dụng yêu cầu tính năng phần cứng và phần mềm nào. Ví dụ: một ứng dụng có thể chỉ định yêu cầu bàn phím thực hoặc một thiết bị điều hướng cụ thể, chẳng hạn như bi xoay. Thông tin đặc tả được dùng để tránh cài đặt ứng dụng trên thiết bị không được hỗ trợ.

Lưu ý: Hầu hết ứng dụng không được sử dụng thẻ tệp kê khai này. Bạn nên luôn luôn hỗ trợ phương thức nhập bằng bàn phím di chuyển (d-pad) để trợ giúp người dùng khiếm thị và hỗ trợ phương thức nhập bằng d-pad bên cạnh phương thức chạm hoặc thay thế phương thức chạm. Để biết thông tin về cách hỗ trợ phương thức nhập d-pad trong ứng dụng, hãy đọc bài viết Bật tính năng điều hướng tập trung. Nếu ứng dụng của bạn hoàn toàn không thể hoạt động nếu không có màn hình cảm ứng, thì hãy sử dụng thẻ <uses-feature> để khai báo loại màn hình cảm ứng bắt buộc, trong khoảng từ "android.hardware.faketouch" cho sự kiện cảm ứng cơ bản đến các loại sự kiện cảm ứng nâng cao hơn như "android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand" để nhập dữ liệu riêng biệt từ nhiều ngón tay.

thuộc tính:
android:reqFiveWayNav
Ứng dụng có cần quyền kiểm soát thao tác điều hướng 5 chiều hay không – "true" nếu có và "false" nếu không. Quyền kiểm soát 5 chiều có thể di chuyển nội dung được chọn theo chiều lên, xuống, sang phải hoặc sang trái và cho phép kích hoạt lựa chọn cho nội dung hiện tại. Đó có thể là D-pad (bàn phím di chuyển), bi xoay hoặc thiết bị khác.

Nếu ứng dụng cần quyền kiểm soát thao tác điều hướng nhưng không cần kiểm soát một loại cụ thể nào, thì ứng dụng đó có thể thiết lập thuộc tính này thành "true" và bỏ qua thuộc tính reqNavigation. Tuy nhiên, nếu cần một quyền kiểm soát thao tác điều hướng cụ thể, thì ứng dụng có thể bỏ qua thuộc tính này và thiết lập reqNavigation.

android:reqHardKeyboard
Ứng dụng có cần bàn phím phần cứng hay không, "true" nếu có và "false" nếu không có.
android:reqKeyboardType
Loại bàn phím mà ứng dụng cần (nếu có). Thuộc tính này không phân biệt giữa bàn phím phần cứng và bàn phím phần mềm. Nếu ứng dụng cần sử dụng bàn phím phần cứng thuộc một loại nhất định, hãy chỉ định loại đó tại đây, đồng thời thiết lập thuộc tính reqHardKeyboard thành "true".

Giá trị phải là một trong các chuỗi sau:

Giá trị Mô tả
"undefined" Ứng dụng không cần bàn phím. (Không xác định yêu cầu bàn phím.) Đây là giá trị mặc định.
"nokeys" Ứng dụng không cần bàn phím.
"qwerty" Ứng dụng cần bàn phím QWERTY tiêu chuẩn.
"twelvekey" Ứng dụng cần có một bàn phím gồm 12 phím, giống như trên đa số điện thoại — có các phím cho chữ số từ 0 đến 9 cùng dấu sao (* ) và dấu thăng (# ).
android:reqNavigation
Thiết bị điều hướng mà ứng dụng yêu cầu, nếu có. Giá trị phải là một trong các chuỗi sau:
Giá trị Mô tả
"undefined" Ứng dụng không cần loại quyền kiểm soát thao tác điều hướng nào. (Không xác định yêu cầu điều hướng.) Đây là giá trị mặc định.
"nonav" Ứng dụng không cần kiểm soát thao tác điều hướng.
"dpad" Ứng dụng cần có D-pad (bàn phím di chuyển) để điều hướng.
"trackball" Ứng dụng cần có bi xoay để điều hướng.
"wheel" Ứng dụng cần bánh quay điều hướng.

Nếu ứng dụng cần quyền kiểm soát thao tác điều hướng nhưng không yêu cầu cụ thể loại kiểm soát nào, thì ứng dụng có thể thiết lập thuộc tính reqFiveWayNav thành "true" thay vì thiết lập thuộc tính này.

android:reqTouchScreen
Loại màn hình cảm ứng mà ứng dụng yêu cầu (nếu có). Giá trị phải là một trong các chuỗi sau:
Giá trị Mô tả
"undefined" Ứng dụng không cần màn hình cảm ứng. (Không xác định yêu cầu màn hình cảm ứng). Đây là giá trị mặc định.
"notouch" Ứng dụng không cần màn hình cảm ứng.
"stylus" Ứng dụng cần màn hình cảm ứng hoạt động với bút cảm ứng.
"finger" Ứng dụng cần màn hình cảm ứng có thể hoạt động bằng một ngón tay.

Lưu ý: Nếu ứng dụng của bạn cần có phương thức nhập bằng cách chạm, bạn nên sử dụng thẻ <uses-feature> để khai báo loại màn hình cảm ứng cần có, bắt đầu bằng "android.hardware.faketouch" cho các sự kiện cảm ứng cơ bản.

ra mắt từ:
API Cấp 3
xem thêm:
  • ConfigurationInfo