Lõi nhân

  
Trình trợ giúp cho các phần phụ thuộc khác, bao gồm các quy tắc thử nghiệm JUnit có thể được sử dụng với LiveData.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 22 tháng 2 năm 2023 2.2.0 - - -

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 2.2

Phiên bản 2.2.0

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.arch.core:core-common:2.2.0, androidx.arch.core:core-runtime:2.2.0androidx.arch.core:core-testing:2.2.0. Phiên bản 2.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 2.1.0

  • Thêm tính chất rỗng chính xác cho nhiều API trước đây không chỉ định có tính chất là @NonNull hay @Nullable. Điều này có thể không tương thích với nguồn nếu mã Kotlin của bạn giả định tính chất rỗng không chính xác.

Phiên bản 2.2.0-rc01

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.arch.core:core-common:2.2.0-rc01, androidx.arch.core:core-runtime:2.2.0-rc01androidx.arch.core:core-testing:2.2.0-rc01 mà không có sự thay đổi nào. Phiên bản 2.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 2.2.0-beta01

Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.arch.core:core-common:2.2.0-beta01, androidx.arch.core:core-runtime:2.2.0-beta01androidx.arch.core:core-testing:2.2.0-beta01 mà không có thay đổi nào. Phiên bản 2.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 2.2.0-alpha01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.arch.core:core-common:2.2.0-alpha01, androidx.arch.core:core-runtime:2.2.0-alpha01androidx.arch.core:core-testing:2.2.0-alpha01. Phiên bản 2.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

Phiên bản 2.1.0

Phiên bản 2.1.0

Ngày 5 tháng 9 năm 2019

Phát hành androidx.arch.core:core-common:2.1.0, androidx.arch.core:core-runtime:2.1.0androidx.arch.core:core-testing:2.1.0. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Kể từ phiên bản 2.0.1, không có sự thay đổi nào đáng chú ý trong nội dung công khai

Phiên bản 2.1.0-rc01

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

Phát hành androidx.arch.core:core-common:2.1.0-rc01, androidx.arch.core:core-runtime:2.1.0-rc01androidx.arch.core:core-testing:2.1.0-rc01 mà không có thay đổi nào từ 2.1.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Phiên bản 2.1.0-beta01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.arch.core:*:2.1.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Các thay đổi về API

  • Thay đổi có thể gây lỗi: lớp Cancellable không còn được dùng trước đó đã bị xoá. (aosp/952616)

Phiên bản 2.1.0-alpha02

Ngày 25 tháng Bốn, 2019

Phát hành androidx.arch.core:*:2.1.0-alpha02. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Các thay đổi về API

  • Giao diện Cancellable không được dùng nữa do thiếu cơ sở hạ tầng có thể so sánh và việc xoá giao diện này khỏi API công khai trong androidx.activity 1.0.0-alpha07. (aosp/945461)

Phiên bản 2.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng 4 năm 2019

Phát hành androidx.arch.core:*:2.1.0-alpha01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

Phiên bản 2.0.1

Phiên bản 2.0.1

Ngày 22 tháng 3 năm 2019

Phát hành phiên bản 2.0.1 của nhóm cấu phần phần mềm androidx.arch.core với một mức điều chỉnh duy nhất:

  • Tăng số lượng luồng tối đa trong ArchExecutor từ 2 lên 4.