ResourceInspection

  
在 Android Studio 的实时布局检查器中显示自定义视图的属性。
最近更新时间 当前稳定版 下一候选版 Beta 版 Alpha 版
2021 年 9 月 15 日 - - 1.0.0-beta01 -

声明依赖项

如需添加 ResourceInspection 的依赖项,您必须将 Google Maven 代码库添加到项目中。如需了解详情,请参阅 Google 的 Maven 代码库

在应用或模块的 build.gradle 文件中添加所需工件的依赖项:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0-beta01"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0-beta01")
}

如需详细了解依赖项,请参阅添加 build 依赖项

反馈

您的反馈将帮助我们改进 Jetpack。如果您发现了新问题,或对此库的改进有自己的见解,请告诉我们。创建新问题前,请先查看此库中的现有问题。您可以点击星标按钮,为现有问题投票。

创建新问题

如需了解详情,请参阅问题跟踪器文档

版本 1.0.0

版本 1.0.0-beta01

2021 年 9 月 15 日

发布了 androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0-beta01androidx.resourceinspection:resourceinspection-processor:1.0.0-beta01版本 1.0.0-beta01 中包含这些提交内容

bug 修复

  • 修复了不存在的属性导致的崩溃问题 (I87df0)
  • 修复了在针对旧版 SDK 进行编译时出现的崩溃问题 (Ie8a1e)
  • 为 int 枚举和标志添加了验证 (Ic7ecf)

版本 1.0.0-alpha03

2021 年 6 月 30 日

发布了 androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0-alpha03androidx.resourceinspection:resourceinspection-processor:1.0.0-alpha03版本 1.0.0-alpha03 中包含这些提交内容

bug 修复

  • 修复了生成的代码中存在的导致布局检查器无法读取视图属性的 bug。(Ic7507)

版本 1.0.0-alpha02

2021 年 6 月 2 日

发布了 androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0-alpha02androidx.resourceinspection:resourceinspection-processor:1.0.0-alpha02版本 1.0.0-alpha02 中包含这些提交内容

API 变更

版本 1.0.0-alpha01

2021 年 3 月 24 日

发布了 androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0-alpha01androidx.resourceinspection:resourceinspection-processor:1.0.0-alpha01版本 1.0.0-alpha01 中包含这些提交内容

新功能

借助资源检查库,库开发者可以在 Android Studio 的实时布局检查器中显示自定义视图的属性。此初始版本为 1.0.0-alpha01