<hành động>

cú pháp:
<action android:name="string" />
có trong:
<intent-filter>

mô tả:
Thêm thao tác vào bộ lọc ý định. Mỗi phần tử <intent-filter> phải chứa ít nhất một phần tử <action>. Nếu không có phần tử <action> trong bộ lọc ý định, thì bộ lọc này sẽ không chấp nhận các đối tượng Intent. Để biết thông tin chi tiết về bộ lọc ý định và vai trò của quy cách hành động trong một bộ lọc, hãy xem bài viết Ý định và bộ lọc ý định.
thuộc tính:
android:name
Tên thao tác. Một số thao tác chuẩn được xác định trong lớp Intent dưới dạng hằng số ACTION_string. Để gán một trong những thao tác đó cho thuộc tính này, hãy thêm android.intent.action. vào string theo sau ACTION_. Ví dụ: dùng android.intent.action.MAIN cho ACTION_MAIN và android.intent.action.WEB_SEARCH cho ACTION_WEB_SEARCH.

Đối với thao tác mà bạn xác định, tốt hơn hết là bạn nên dùng tên gói ứng dụng làm tiền tố để đảm bảo tính riêng biệt. Ví dụ: thao tác TRANSMOGRIFY có thể được chỉ định như sau:

<action android:name="com.example.project.TRANSMOGRIFY" />
ra mắt từ:
API cấp 1
xem thêm:
<intent-filter>