cú pháp:
<intent-filter android:icon="drawable resource"
        android:label="string resource"
        android:priority="integer" >
  . . .
</intent-filter>
có trong:
<activity>
<activity-alias>
<service>
<receiver>
<provider>
phải chứa:
<action>
có thể chứa:
<category>
<data>
mô tả:
Chỉ định loại ý định mà một hoạt động, dịch vụ hoặc bộ thu phát có thể phản hồi. Bộ lọc ý định khai báo khả năng của thành phần mẹ – những việc một hoạt động hoặc dịch vụ có thể làm và những loại hình thu phát mà bộ nhận có thể xử lý. Bộ lọc ý định mở ra thành phần để nhận ý định của loại được quảng cáo, trong khi lọc bỏ những thành phần không có ý nghĩa cho thành phần đó.

Hầu hết nội dung của bộ lọc đều được mô tả qua các phần tử phụ <action>, <category><data>.

Để biết nội dung thảo luận chi tiết hơn về các bộ lọc, hãy xem tài liệu riêng về Ý định và bộ lọc ý định cũng như nội dung Bộ lọc ý định trong phần giới thiệu.

thuộc tính:
android:icon
Một biểu tượng đại diện cho hoạt động mẹ, dịch vụ hoặc bộ thu phát (broadcast receiver) khi thành phần hiện diện trước người dùng do có khả năng được mô tả trong bộ lọc.

Bạn phải đặt thuộc tính này làm mã tham chiếu đến một tài nguyên có thể vẽ và chứa phần định nghĩa về hình ảnh đó. Giá trị mặc định là biểu tượng do thuộc tính icon của thành phần mẹ đặt. Nếu thành phần mẹ không chỉ định biểu tượng, thì giá trị mặc định sẽ là biểu tượng do phần tử <application> đặt.

Để biết thêm về các biểu tượng bộ lọc ý định, hãy xem nội dung Biểu tượng và nhãn trong phần giới thiệu.

android:label
Nhãn mà người dùng có thể đọc được cho thành phần mẹ. Nhãn này (thay vì một nhãn do thành phần mẹ đặt) sẽ được dùng khi thành phần này hiện diện trước người dùng vì có chức năng được mô tả trong bộ lọc.

Bạn phải đặt nhãn dưới dạng thông tin tham chiếu đến tài nguyên chuỗi thì mới có thể bản địa hoá nhãn như các chuỗi khác trong giao diện người dùng. Tuy nhiên, để thuận tiện cho bạn trong quá trình phát triển ứng dụng, bạn cũng có thể đặt nhãn dưới dạng một chuỗi thô (raw string).

Giá trị mặc định là nhãn do thành phần mẹ đặt. Nếu thành phần mẹ không chỉ định nhãn, thì giá trị mặc định sẽ là nhãn do thuộc tính label của phần tử <application> đặt.

Để biết thêm về nhãn bộ lọc ý định, hãy xem nội dung Biểu tượng và nhãn trong phần giới thiệu.

android:priority
Mức độ ưu tiên nên được thêm vào thành phần mẹ liên quan đến việc xử lý ý định thuộc loại được mô tả trong bộ lọc. Thuộc tính này có ý nghĩa đối với cả hoạt động và bộ thu phát:
 • Dữ liệu này cung cấp thông tin về mức độ hiệu quả của một hoạt động nhằm phản hồi một ý định khớp với bộ lọc, so với các hoạt động khác cũng có thể phản hồi ý định đó. Khi một ý định có thể được xử lý bằng nhiều hoạt động có đa dạng mức độ ưu tiên, Android sẽ chỉ xem xét những ý định có giá trị ưu tiên cao hơn làm mục tiêu tiềm năng cho ý định đó.
 • Chính sách này kiểm soát thứ tự thực thi các bộ thu phát để nhận thông báo phát đi. Những thẻ có giá trị ưu tiên cao hơn sẽ được gọi trước những thẻ có giá trị thấp hơn. (Thứ tự này chỉ áp dụng cho các thông báo đồng bộ và sẽ bị bỏ qua đối với các thông báo không đồng bộ.)

Bạn chỉ nên sử dụng thuộc tính này nếu thực sự cần áp dụng một thứ tự cụ thể cho nội dung phát nhận được hoặc muốn buộc Android ưu tiên một hoạt động nào đó so với các hoạt động khác.

Giá trị này phải là số nguyên, chẳng hạn như "100". Số càng cao thì mức độ ưu tiên càng cao. Giá trị mặc định là "0".

Trong một số trường hợp, mức độ ưu tiên đã yêu cầu sẽ bị bỏ qua và giá trị sẽ được giới hạn ở mức 0. Điều này xảy ra khi:

Xem thêm setPriority().

android:order
Thứ tự xử lý bộ lọc khi nhiều bộ lọc khớp với nhau.

order khác với priority ở chỗ priority áp dụng giữa nhiều ứng dụng, trong khi order lại phân biệt nhiều bộ lọc phù hợp trong một ứng dụng duy nhất.

Khi có nhiều bộ lọc phù hợp, hãy chuyển sang sử dụng một ý định trực tiếp.

Giá trị này phải là số nguyên, chẳng hạn như "100". Các số cao hơn sẽ được so khớp trước. Giá trị mặc định là 0.

Thuộc tính này ra mắt trong API cấp 28.

android:autoVerify
Liệu Android có phải xác minh tệp JSON chứa Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số từ máy chủ lưu trữ đã chỉ định có khớp với ứng dụng này hay không.

Hãy xem: Xác minh các đường liên kết trong ứng dụng Android

Giá trị mặc định là false.

Thuộc tính này ra mắt trong API cấp 23.

ra mắt từ:
API cấp 1
xem thêm:
<action>
<category>
<data>