cú pháp:
<compatible-screens>
  <screen android:screenSize=["small" | "normal" | "large" | "xlarge"]
      android:screenDensity=["ldpi" | "mdpi" | "hdpi" | "xhdpi"
                  | "280" | "360" | "420" | "480" | "560" ] />
  ...
</compatible-screens>
chứa trong:
<manifest>
nội dung mô tả:
Chỉ định từng cấu hình màn hình tương thích với ứng dụng. Trong tệp kê khai chỉ được phép có một thực thể của phần tử <compatible-screens> nhưng thực thể này có thể chứa nhiều phần tử <screen>. Mỗi phần tử <screen> chỉ định một tổ hợp mật độ – kích thước màn hình cụ thể mà ứng dụng tương thích.

Hệ thống Android không đọc phần tử tệp kê khai <compatible-screens> (cả vào thời điểm cài đặt lẫn thời gian chạy). Phần tử này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được các dịch vụ bên ngoài (ví dụ như Google Play) sử dụng để hiểu rõ hơn về khả năng tương thích của ứng dụng với các cấu hình màn hình cụ thể và cho phép người dùng lọc dữ liệu. Bất kỳ cấu hình màn hình nào không được khai báo trong phần tử này đều là màn hình không tương thích với ứng dụng. Theo đó, các dịch vụ bên ngoài (ví dụ như Google Play) không được cung cấp ứng dụng này cho các thiết bị có màn hình như vậy.

Thận trọng: Thông thường, bạn không nên sử dụng phần tử tệp kê khai này. Việc sử dụng phần tử này có thể làm suy giảm đáng kể cơ sở người dùng tiềm năng cho ứng dụng của bạn, bằng cách không cho phép người dùng cài đặt ứng dụng nếu họ có thiết bị sử dụng cấu hình màn hình mà bạn không liệt kê. Bạn chỉ nên sử dụng phần tử này làm phương án cuối cùng, khi ứng dụng hoàn toàn không hoạt động được với các cấu hình màn hình cụ thể. Thay vì sử dụng phần tử này, bạn nên làm theo hướng dẫn Hỗ trợ nhiều màn hình để ứng dụng có khả năng hỗ trợ có thể mở rộng cho nhiều màn hình bằng cách dùng các bố cục và bitmap cho nhiều kích thước và mật độ màn hình.

Nếu chỉ muốn cài đặt một kích thước màn hình tối thiểu cho ứng dụng, thì bạn nên sử dụng phần tử <supports-screens>. Ví dụ: nếu bạn chỉ muốn ứng dụng có thể dùng được cho các thiết bị có màn hình lớnrất lớn, thì phần tử <supports-screens> sẽ cho phép bạn khai báo rằng ứng dụng không hỗ trợ các kích thước màn hình nhỏthường. Các dịch vụ bên ngoài (ví dụ như Google Play) sẽ lọc ứng dụng của bạn theo đó. Bạn cũng có thể sử dụng phần tử <supports-screens> để khai báo xem hệ thống có phải đổi kích thước ứng dụng theo nhiều kích thước màn hình hay không.

Ngoài ra, hãy xem tài liệu Bộ lọc trên Google Play để biết thêm thông tin về cách Google Play lọc ứng dụng bằng cách sử dụng phần tử này và các phần tử tệp kê khai khác.

phần tử con:
<screen>
Chọn một cấu hình màn hình duy nhất tương thích với ứng dụng.

Bạn phải đặt ít nhất một thực thể của phần tử này trong phần tử <compatible-screens>. Phần tử này phải bao gồm cả thuộc tính android:screenSize lẫn android:screenDensity (nếu bạn không khai báo cả hai thuộc tính thì phần tử này sẽ bị bỏ qua).

thuộc tính:

android:screenSize
Bắt buộc. Chỉ định kích thước màn hình cho cấu hình màn hình này.

Giá trị được chấp nhận:

 • small
 • normal
 • large
 • xlarge

Để biết thông tin về các loại kích thước màn hình, hãy xem phần Hỗ trợ nhiều màn hình.

android:screenDensity
Bắt buộc. Chỉ định mật độ màn hình cho cấu hình màn hình này.

Giá trị được chấp nhận:

 • "ldpi" (khoảng 120 dpi)
 • "mdpi" (khoảng 160 dpi)
 • "hdpi" (khoảng 240 dpi)
 • "xhdpi" (khoảng 320 dpi)
 • "280"
 • "360"
 • "420"
 • "480"
 • "560"

Để biết thông tin về các loại mật độ màn hình, hãy xem phần Hỗ trợ nhiều màn hình.

ví dụ

Nếu ứng dụng của bạn chỉ tương thích với các màn hình có kích thước nhỏ và thường, bất kể mật độ màn hình, thì bạn phải chỉ định 12 phần tử <screen>, bởi vì mỗi kích thước màn hình có 6 cấu hình mật độ. Bạn phải khai báo từng phần tử trong số này; bất kỳ tổ hợp kích thước và mật độ nào mà bạn không chỉ định sẽ được xem là cấu hình màn hình không tương thích với ứng dụng. Sau đây là ví dụ minh họa của mục nhập tệp kê khai nếu ứng dụng chỉ tương thích với các màn hình có kích thước nhỏ và thường:

<manifest ... >
  ...
  <compatible-screens>
    <!-- all small size screens -->
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="ldpi" />
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="mdpi" />
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="hdpi" />
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="xhdpi" />
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="xxhdpi" />
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="xxxhdpi" />
    <!-- all normal size screens -->
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="ldpi" />
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="mdpi" />
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="hdpi" />
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="xhdpi" />
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="xxhdpi" />
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="xxxhdpi" />
  </compatible-screens>
  <application ... >
    ...
  <application>
</manifest>
lần đầu xuất hiện:
API cấp 9
xem thêm:
Hỗ trợ nhiều màn hình
Bộ lọc trên Google Play