<meta-dane>

składnia:
<meta-data android:name="string"
           android:resource="resource specification"
           android:value="string" />
zawarte w:
<activity>
<activity-alias>
<application>
<provider>
<receiver>
<service>
description:
Para nazwa-wartość elementu dodatkowych, dowolnych danych, które można przekazać do komponentu nadrzędnego. Element komponentu może zawierać dowolną liczbę podelementów <meta-data>. Wartości ze wszystkich danych są zbierane w jednym obiekcie Bundle i udostępniane komponentowi w postaci pola PackageItemInfo.metaData.

Określ wartości zwykłe w atrybucie value. Aby przypisać identyfikator zasobu jako wartość, użyj atrybutu resource. Na przykład ten kod przypisuje do nazwy zoo dowolną wartość zapisaną w zasobie @string/kangaroo:

<meta-data android:name="zoo" android:value="@string/kangaroo" />

Z drugiej strony użycie atrybutu resource powoduje przypisanie zoo identyfikatora numerycznego zasobu, a nie wartości zapisanej w zasobie:

<meta-data android:name="zoo" android:resource="@string/kangaroo" />

Zdecydowanie odradzamy podawanie powiązanych danych w wielu osobnych wpisach <meta-data>. Jeśli masz złożone dane, które chcesz powiązać z komponentem, zapisz je jako zasób i użyj atrybutu resource, aby przekazać komponentowi jego identyfikator.

atrybuty:
android:name
Unikalna nazwa elementu. Aby nazwa była unikalna, użyj konwencji nazewnictwa w stylu Java, np. „com.example.project.activity.fred”.
android:resource
Odwołanie do zasobu. Identyfikator zasobu to wartość przypisana do elementu. Identyfikator jest pobierany z metadanych Bundle metodą Bundle.getInt().
android:value
Wartość przypisana do elementu. Typy danych, które można przypisać jako wartości, i metody Bundle używane przez komponenty do pobierania tych wartości znajdziesz w tej tabeli:
Typ Metoda grupowania
Ciąg znaków: użyj podwójnych ukośników lewych (\\), aby zmienić znaczenie znaków, np. \\n w nowym wierszu i \\uxxxxx w przypadku znaku Unicode getString()
Liczba całkowita: np. 100 getInt()
Wartość logiczna: true lub false getBoolean()
Kolor: w formacie #rgb, #argb, #rrggbb lub #aarrggbb getInt()
Liczba zmiennoprzecinkowa: na przykład 1.23 getFloat()
wprowadzone w:
Poziom interfejsu API 1