Xác minh Đường liên kết trong ứng dụng Android

Đường liên kết trong ứng dụng Android là một loại đường liên kết sâu đặc biệt cho phép URL của trang web mở ngay nội dung tương ứng trong ứng dụng Android mà không yêu cầu người dùng chọn ứng dụng. Đường liên kết trong ứng dụng Android sử dụng Digital Asset Links API (API Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) để tạo dựng niềm tin rằng trang web đã phê duyệt để tự động mở đường liên kết đến miền đó. Nếu xác minh thành công rằng bạn sở hữu các URL đó, hệ thống sẽ tự động định tuyến các ý định URL đó đến ứng dụng của bạn.

Để xác minh rằng bạn sở hữu cả URL ứng dụng và URL trang web, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Thêm bộ lọc ý định chứa thuộc tính autoVerify. Thuộc tính này báo hiệu cho hệ thống rằng ứng dụng của bạn nên xác minh xem ứng dụng của bạn có thuộc các miền URL dùng trong bộ lọc ý định hay không.

 2. Khai báo mối liên kết giữa trang web và bộ lọc ý định bằng cách lưu trữ tệp JSON chứa Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) tại vị trí sau:

  https://domain.name/.well-known/assetlinks.json

Bạn có thể tìm thấy thông tin liên quan trong các tài nguyên sau:

Thêm bộ lọc ý định để xác minh đường liên kết đến ứng dụng

Để bật tính năng xác minh cách xử lý đường liên kết cho ứng dụng của bạn, hãy thêm bộ lọc ý định khớp với định dạng sau:

<!-- Make sure you explicitly set android:autoVerify to "true". -->
<intent-filter android:autoVerify="true">
  <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />

  <!-- If a user clicks on a shared link that uses the "http" scheme, your
     app should be able to delegate that traffic to "https". -->
  <data android:scheme="http" />
  <data android:scheme="https" />

  <!-- Include one or more domains that should be verified. -->
  <data android:host="..." />
</intent-filter>

Mặc dù chỉ cần đưa autoVerify vào một phần khai báo <intent-filter> cho mỗi máy chủ lưu trữ, ngay cả khi máy chủ đó được dùng trong các phần khai báo chưa được đánh dấu khác, nhưng bạn vẫn nên thêm autoVerify vào mỗi phần tử <intent-filter> để đảm bảo tính nhất quán. Điều này cũng đảm bảo rằng sau khi bạn xoá hoặc tái cấu trúc các phần tử trong tệp kê khai, ứng dụng của bạn vẫn liên kết với tất cả các miền mà bạn vẫn xác định.

Quy trình xác minh miền cần có kết nối Internet và có thể mất một chút thời gian để hoàn tất. Để giúp cải thiện hiệu quả của quy trình, hệ thống chỉ xác minh miền cho một ứng dụng nhắm đến Android 12 trở lên nếu miền đó nằm trong phần tử <intent-filter> có chứa định dạng chính xác được chỉ định trong đoạn mã trước đó.

Hỗ trợ tính năng liên kết ứng dụng cho nhiều máy chủ

Hệ thống phải xác minh được máy chủ lưu trữ được chỉ định trong các phần tử dữ liệu của bộ lọc ý định URL của ứng dụng dựa trên các tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) được lưu trữ trên các miền web tương ứng trong bộ lọc ý định đó. Nếu xác minh không thành công, thì theo mặc định, hệ thống sẽ áp dụng hành vi tiêu chuẩn để giải quyết ý định, như mô tả trong phần Tạo đường liên kết sâu đến nội dung ứng dụng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xác minh ứng dụng là trình xử lý mặc định cho mọi mẫu URL được xác định trong các bộ lọc ý định khác của ứng dụng.

Lưu ý: Trên Android 11 (API cấp 30) trở xuống, hệ thống không xác minh ứng dụng của bạn là một trình xử lý mặc định, trừ phi tìm thấy một tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) trùng khớp cho tất cả máy chủ lưu trữ mà bạn xác định trong tệp kê khai.

Ví dụ: một ứng dụng có các bộ lọc ý định sau đây sẽ chỉ vượt qua quy trình xác minh cho https://www.example.com nếu tìm thấy tệp assetlinks.json tại https://www.example.com/.well-known/assetlinks.json chứ không phải https://www.example.net/.well-known/assetlinks.json:

<application>

 <activity android:name=”MainActivity”>
  <intent-filter android:autoVerify="true">
   <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
   <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
   <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
   <data android:scheme="http" />
   <data android:scheme="https" />
   <data android:host="www.example.com" />
  </intent-filter>
 </activity>
 <activity android:name=”SecondActivity”>
  <intent-filter>
   <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
   <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
   <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
   <data android:scheme="https" />
   <data android:host="www.example.net" />
  </intent-filter>
 </activity>

</application>

Lưu ý: Tất cả các phần tử <data> trong cùng một bộ lọc ý định sẽ được hợp nhất với nhau để tính đến tất cả biến thể của các thuộc tính kết hợp. Ví dụ: bộ lọc ý định đầu tiên ở trên bao gồm một phần tử <data> chỉ khai báo giao thức HTTPS. Tuy nhiên, phần tử này được kết hợp với phần tử <data> khác để bộ lọc ý định hỗ trợ cả http://www.example.comhttps://www.example.com. Do đó, bạn phải tạo các bộ lọc ý định riêng biệt khi muốn xác định các tổ hợp cụ thể của giao thức và miền URI.

Hỗ trợ liên kết ứng dụng cho nhiều miền con

Giao thức Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) coi các miền con trong bộ lọc ý định là các máy chủ riêng biệt và riêng biệt. Vì vậy, nếu bộ lọc ý định của bạn liệt kê nhiều máy chủ lưu trữ có các miền con khác nhau, thì bạn phải phát hành một assetlinks.json hợp lệ trên từng miền. Ví dụ: bộ lọc ý định sau đây bao gồm www.example.commobile.example.com làm máy chủ lưu trữ URL ý định được chấp nhận. Vì vậy, bạn phải xuất bản assetlinks.json hợp lệ ở cả https://www.example.com/.well-known/assetlinks.jsonhttps://mobile.example.com/.well-known/assetlinks.json.

<application>
 <activity android:name=”MainActivity”>
  <intent-filter android:autoVerify="true">
   <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
   <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
   <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
   <data android:scheme="https" />
   <data android:scheme="https" />
   <data android:host="www.example.com" />
   <data android:host="mobile.example.com" />
  </intent-filter>
 </activity>
</application>

Ngoài ra, nếu khai báo tên máy chủ bằng ký tự đại diện (chẳng hạn như *.example.com), thì bạn phải phát hành tệp assetlinks.json tại tên máy chủ gốc (example.com). Ví dụ: một ứng dụng có bộ lọc ý định sau đây sẽ chuyển thông tin xác minh cho mọi tên phụ của example.com (chẳng hạn như foo.example.com) miễn là tệp assetlinks.json được phát hành tại https://example.com/.well-known/assetlinks.json:

<application>
 <activity android:name=”MainActivity”>
  <intent-filter android:autoVerify="true">
   <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
   <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
   <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
   <data android:scheme="https" />
   <data android:host="*.example.com" />
  </intent-filter>
 </activity>
</application>

Kiểm tra nhiều ứng dụng liên kết với cùng một miền

Nếu bạn phát hành nhiều ứng dụng, trong đó mỗi ứng dụng được liên kết với cùng một miền, thì bạn có thể xác minh thành công từng ứng dụng đó. Tuy nhiên, nếu các ứng dụng có thể phân giải chính xác cùng một đường dẫn và máy chủ lưu trữ miền, như trong trường hợp phiên bản rút gọn và đầy đủ của ứng dụng, thì chỉ ứng dụng được cài đặt gần đây nhất mới có thể phân giải ý định web cho miền đó.

Trong trường hợp như vậy, hãy kiểm tra các ứng dụng có thể có xung đột trên thiết bị của người dùng, miễn là bạn có chế độ hiển thị gói cần thiết. Sau đó, trong ứng dụng, hãy hiện hộp thoại bộ chọn tuỳ chỉnh chứa các kết quả từ việc gọi queryIntentActivities(). Người dùng có thể chọn ứng dụng họ muốn trong danh sách các ứng dụng phù hợp xuất hiện trong hộp thoại.

Khai báo mối liên kết với trang web

Bạn phải xuất bản tệp JSON Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số trên trang web của mình để cho biết các ứng dụng Android được liên kết với trang web và xác minh ý định URL của ứng dụng. Tệp JSON dùng các trường sau để xác định các ứng dụng được liên kết:

 • package_name: Mã ứng dụng được khai báo trong tệp build.gradle của ứng dụng.
 • sha256_cert_fingerprints: Tệp tham chiếu SHA256 của chứng chỉ ký của ứng dụng. Bạn có thể dùng lệnh sau để tạo vân tay số thông qua keytool Java:
  keytool -list -v -keystore my-release-key.keystore
  
  Trường này hỗ trợ nhiều vân tay số nên có thể dùng để hỗ trợ nhiều phiên bản của ứng dụng, chẳng hạn như các bản gỡ lỗi và chính thức.

  Nếu bạn đang sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play cho ứng dụng, thì vân tay số của chứng chỉ được tạo bằng cách chạy keytool trên máy thường sẽ không khớp với vân tay số trên thiết bị của người dùng. Bạn có thể xác minh xem bạn có đang sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play cho ứng dụng hay không trong tài khoản nhà phát triển Play Console thuộc Release > Setup > App signing. Nếu làm như vậy, bạn cũng sẽ tìm được đoạn mã JSON chính xác của Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số cho ứng dụng của mình trên cùng một trang.

Tệp assetlinks.json trong ví dụ sau đây cấp quyền mở đường liên kết cho một ứng dụng Android com.example:

[{
 "relation": ["delegate_permission/common.handle_all_urls"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example",
  "sha256_cert_fingerprints":
  ["14:6D:E9:83:C5:73:06:50:D8:EE:B9:95:2F:34:FC:64:16:A0:83:42:E6:1D:BE:A8:8A:04:96:B2:3F:CF:44:E5"]
 }
}]

Liên kết một trang web với nhiều ứng dụng

Một trang web có thể khai báo các mối liên kết với nhiều ứng dụng trong cùng một tệp assetlinks.json. Trang thông tin tệp sau đây cho thấy ví dụ về một tệp câu lệnh khai báo mối liên kết với 2 ứng dụng riêng biệt và nằm tại https://www.example.com/.well-known/assetlinks.json:

[{
 "relation": ["delegate_permission/common.handle_all_urls"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example.puppies.app",
  "sha256_cert_fingerprints":
  ["14:6D:E9:83:C5:73:06:50:D8:EE:B9:95:2F:34:FC:64:16:A0:83:42:E6:1D:BE:A8:8A:04:96:B2:3F:CF:44:E5"]
 }
 },
 {
 "relation": ["delegate_permission/common.handle_all_urls"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example.monkeys.app",
  "sha256_cert_fingerprints":
  ["14:6D:E9:83:C5:73:06:50:D8:EE:B9:95:2F:34:FC:64:16:A0:83:42:E6:1D:BE:A8:8A:04:96:B2:3F:CF:44:E5"]
 }
}]

Các ứng dụng khác nhau có thể xử lý đường liên kết đến các tài nguyên khác nhau trong cùng một máy chủ lưu trữ web. Ví dụ: app1 có thể khai báo bộ lọc ý định cho https://example.com/articles và app2 có thể khai báo bộ lọc ý định cho https://example.com/videos.

Lưu ý: Nhiều ứng dụng liên kết với một miền có thể được ký bằng cùng một hoặc nhiều chứng chỉ.

Liên kết nhiều trang web với một ứng dụng duy nhất

Nhiều trang web có thể khai báo mối liên kết với cùng một ứng dụng trong các tệp assetlinks.json tương ứng. Các trang thông tin tệp sau đây là một ví dụ về cách khai báo mối liên kết giữa example.com và example.net với app1. Trang thông tin đầu tiên cho thấy mối liên kết của example.com với app1:

https://www.example.com/.well-known/assetlinks.json

[{
 "relation": ["delegate_permission/common.handle_all_urls"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.mycompany.app1",
  "sha256_cert_fingerprints":
  ["14:6D:E9:83:C5:73:06:50:D8:EE:B9:95:2F:34:FC:64:16:A0:83:42:E6:1D:BE:A8:8A:04:96:B2:3F:CF:44:E5"]
 }
}]

Trang thông tin tiếp theo cho thấy mối liên kết giữa example.net với app1. Chỉ có vị trí lưu trữ các tệp này là khác nhau (.com.net):

https://www.example.net/.well-known/assetlinks.json

[{
 "relation": ["delegate_permission/common.handle_all_urls"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.mycompany.app1",
  "sha256_cert_fingerprints":
  ["14:6D:E9:83:C5:73:06:50:D8:EE:B9:95:2F:34:FC:64:16:A0:83:42:E6:1D:BE:A8:8A:04:96:B2:3F:CF:44:E5"]
 }
}]

Phát hành tệp xác minh JSON

Bạn phải xuất bản tệp xác minh JSON tại vị trí sau:

https://domain.name/.well-known/assetlinks.json

Hãy chắc chắn những điều sau:

 • Tệp assetlinks.json được phân phát với loại nội dung application/json.
 • Tệp assetlinks.json phải có thể truy cập được qua kết nối HTTPS, bất kể bộ lọc ý định của ứng dụng có khai báo HTTPS dưới dạng lược đồ dữ liệu hay không.
 • Tệp assetlinks.json phải truy cập được mà không có lệnh chuyển hướng nào (không có lệnh chuyển hướng 301 hoặc 302).
 • Nếu các đường liên kết trong ứng dụng của bạn hỗ trợ nhiều miền lưu trữ, thì bạn phải phát hành tệp assetlinks.json trên từng miền. Hãy xem phần Hỗ trợ tính năng liên kết ứng dụng cho nhiều máy chủ.
 • Không phát hành ứng dụng của bạn bằng URL dev/test trong tệp kê khai mà công chúng có thể không truy cập được (chẳng hạn như những URL chỉ truy cập được bằng VPN). Trong những trường hợp như vậy, cách giải quyết là định cấu hình các biến thể bản dựng để tạo một tệp kê khai khác cho các bản dựng của nhà phát triển.

Xác minh Đường liên kết trong ứng dụng Android

Khi android:autoVerify="true" xuất hiện trong ít nhất một trong các bộ lọc ý định của ứng dụng, việc cài đặt ứng dụng trên một thiết bị chạy Android 6.0 (API cấp 23) trở lên sẽ khiến hệ thống tự động xác minh máy chủ lưu trữ liên kết với URL trong bộ lọc ý định của ứng dụng. Trên Android 12 trở lên, bạn cũng có thể gọi quy trình xác minh theo cách thủ công để kiểm thử logic xác minh.

Tự động xác minh

Quy trình xác minh tự động của hệ thống thực hiện những việc sau:

 1. Hệ thống sẽ kiểm tra tất cả các bộ lọc ý định có chứa bất kỳ yếu tố nào sau đây:
  • Hành động: android.intent.action.VIEW
  • Danh mục: android.intent.category.BROWSABLEandroid.intent.category.DEFAULT
  • Giao thức truy cập dữ liệu: http hoặc https
 2. Đối với mỗi tên máy chủ riêng biệt có trong các bộ lọc ý định ở trên, Android sẽ truy vấn các trang web tương ứng cho tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) tại https://hostname/.well-known/assetlinks.json.

Sau khi bạn xác nhận danh sách các trang web sẽ liên kết với ứng dụng của mình và xác nhận rằng tệp JSON được lưu trữ là hợp lệ, hãy cài đặt ứng dụng trên thiết bị của bạn. Chờ ít nhất 20 giây để quá trình xác minh không đồng bộ hoàn tất. Hãy dùng lệnh sau để kiểm tra xem hệ thống đã xác minh ứng dụng của bạn hay chưa và đặt đúng chính sách xử lý đường liên kết:

adb shell am start -a android.intent.action.VIEW \
  -c android.intent.category.BROWSABLE \
  -d "http://domain.name:optional_port"

Xác minh theo cách thủ công

Kể từ Android 12, bạn có thể gọi quy trình xác minh miền theo cách thủ công cho một ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể thực hiện quá trình này bất kể ứng dụng của bạn có nhắm đến Android 12 hay không.

Thiết lập kết nối Internet

Để thực hiện quy trình xác minh miền, thiết bị thử nghiệm của bạn phải có kết nối Internet.

Hỗ trợ quy trình xác minh miền mới

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12 trở lên, thì hệ thống sẽ tự động dùng quy trình xác minh miền đã cập nhật.

Nếu không, bạn có thể bật quy trình xác minh mới theo cách thủ công. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau trong cửa sổ dòng lệnh:

adb shell am compat enable 175408749 PACKAGE_NAME

Đặt lại trạng thái của Đường liên kết trong ứng dụng Android trên thiết bị

Trước khi gọi quy trình xác minh miền theo cách thủ công trên một thiết bị, bạn phải đặt lại trạng thái của Đường liên kết trong ứng dụng Android trên thiết bị kiểm thử. Để làm như vậy, hãy chạy lệnh sau trong cửa sổ dòng lệnh:

adb shell pm set-app-links --package PACKAGE_NAME 0 all

Lệnh này đặt thiết bị về trạng thái giống như hiện tại trước khi người dùng chọn các ứng dụng mặc định cho bất kỳ miền nào.

Gọi quy trình xác minh miền

Sau khi đặt lại trạng thái của Đường liên kết trong ứng dụng Android trên một thiết bị, bạn có thể tự xác minh. Để thực hiện điều này, hãy chạy lệnh sau trong cửa sổ dòng lệnh:

adb shell pm verify-app-links --re-verify PACKAGE_NAME

Xem kết quả xác minh

Sau khi cho nhân viên xác minh một thời gian để hoàn tất yêu cầu, hãy xem lại kết quả xác minh. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau:

adb shell pm get-app-links PACKAGE_NAME

Kết quả của lệnh này tương tự như kết quả sau:

com.example.pkg:
  ID: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
  Signatures: [***]
  Domain verification state:
   example.com: verified
   sub.example.com: legacy_failure
   example.net: verified
   example.org: 1026

Các miền vượt qua quy trình xác minh thành công sẽ có trạng thái xác minh miền là verified. Mọi trạng thái khác cho biết không thể xác minh miền. Cụ thể, trạng thái none cho biết tác nhân xác minh có thể chưa hoàn tất quy trình xác minh.

Danh sách sau đây cho thấy các giá trị trả về có thể có mà quy trình xác minh miền có thể trả về cho một miền nhất định:

none
Chưa có nội dung nào được ghi lại cho miền này. Hãy đợi thêm vài phút để nhân viên xác minh hoàn tất yêu cầu liên quan đến việc xác minh miền, sau đó gọi lại quy trình xác minh miền.
verified
Miền đã được xác minh thành công cho ứng dụng khai báo.
approved
Miền này bị buộc phê duyệt, thường là bằng cách thực thi một lệnh shell.
denied
Miền bị buộc từ chối, thường là bằng cách thực thi một lệnh shell.
migrated
Hệ thống đã giữ nguyên kết quả của quy trình trước đó (sử dụng phương thức xác minh miền cũ).
restored
Miền được phê duyệt sau khi người dùng khôi phục dữ liệu. Giả định rằng miền đã được xác minh trước đó.
legacy_failure
Miền bị trình xác minh cũ từ chối. Không xác định được lý do không thành công cụ thể.
system_configured
Miền được cấu hình thiết bị phê duyệt tự động.
Mã lỗi 1024 trở lên

Mã lỗi tuỳ chỉnh dành riêng cho trình xác minh thiết bị.

Kiểm tra kỹ để đảm bảo bạn đã thiết lập kết nối mạng rồi gọi lại quy trình xác minh miền.

Yêu cầu người dùng liên kết ứng dụng của bạn với một miền

Một cách khác để ứng dụng được phê duyệt cho một miền là yêu cầu người dùng liên kết ứng dụng của bạn với miền đó.

Kiểm tra xem ứng dụng của bạn đã được phê duyệt cho miền hay chưa

Trước khi nhắc người dùng, hãy kiểm tra xem ứng dụng của bạn có phải là trình xử lý mặc định cho các miền mà bạn xác định trong các phần tử <intent-filter> hay không. Bạn có thể truy vấn trạng thái phê duyệt bằng một trong các phương thức sau:

 • API DomainVerificationManager (trong thời gian chạy).
 • Một chương trình dòng lệnh (trong quá trình kiểm thử).

Trình quản lý xác minh miền

Đoạn mã sau đây minh hoạ cách sử dụng API DomainVerificationManager:

Kotlin

val context: Context = TODO("Your activity or fragment's Context")
val manager = context.getSystemService(DomainVerificationManager::class.java)
val userState = manager.getDomainVerificationUserState(context.packageName)

// Domains that have passed Android App Links verification.
val verifiedDomains = userState?.hostToStateMap
  ?.filterValues { it == DomainVerificationUserState.DOMAIN_STATE_VERIFIED }

// Domains that haven't passed Android App Links verification but that the user
// has associated with an app.
val selectedDomains = userState?.hostToStateMap
  ?.filterValues { it == DomainVerificationUserState.DOMAIN_STATE_SELECTED }

// All other domains.
val unapprovedDomains = userState?.hostToStateMap
  ?.filterValues { it == DomainVerificationUserState.DOMAIN_STATE_NONE }

Java

Context context = TODO("Your activity or fragment's Context");
DomainVerificationManager manager =
    context.getSystemService(DomainVerificationManager.class);
DomainVerificationUserState userState =
    manager.getDomainVerificationUserState(context.getPackageName());

Map<String, Integer> hostToStateMap = userState.getHostToStateMap();
List<String> verifiedDomains = new ArrayList<>();
List<String> selectedDomains = new ArrayList<>();
List<String> unapprovedDomains = new ArrayList<>();
for (String key : hostToStateMap.keySet()) {
  Integer stateValue = hostToStateMap.get(key);
  if (stateValue == DomainVerificationUserState.DOMAIN_STATE_VERIFIED) {
    // Domain has passed Android App Links verification.
    verifiedDomains.add(key);
  } else if (stateValue == DomainVerificationUserState.DOMAIN_STATE_SELECTED) {
    // Domain hasn't passed Android App Links verification, but the user has
    // associated it with an app.
    selectedDomains.add(key);
  } else {
    // All other domains.
    unapprovedDomains.add(key);
  }
}

Chương trình dòng lệnh

Khi kiểm thử ứng dụng trong quá trình phát triển, bạn có thể chạy lệnh sau để truy vấn trạng thái xác minh của các miền mà tổ chức của bạn sở hữu:

adb shell pm get-app-links --user cur PACKAGE_NAME

Trong dữ liệu đầu ra mẫu sau, mặc dù không xác minh được ứng dụng cho miền "example.org", nhưng người dùng 0 đã phê duyệt ứng dụng theo cách thủ công trong phần cài đặt hệ thống và không có gói nào khác được xác minh cho miền đó.

com.example.pkg:
ID: ***
Signatures: [***]
Domain verification state:
 example.com: verified
 example.net: verified
 example.org: 1026
User 0:
 Verification link handling allowed: true
 Selection state:
  Enabled:
   example.org
  Disabled:
   example.com
   example.net

Bạn cũng có thể sử dụng các lệnh shell để mô phỏng quy trình, trong đó người dùng chọn ứng dụng nào sẽ liên kết với một miền nhất định. Bạn có thể xem nội dung giải thích đầy đủ về các lệnh này trong dữ liệu đầu ra của adb shell pm.

Cung cấp bối cảnh cho yêu cầu

Trước khi bạn đưa ra yêu cầu phê duyệt miền này, hãy cung cấp một số ngữ cảnh cho người dùng. Ví dụ: bạn có thể cho họ thấy màn hình chờ, hộp thoại hoặc một thành phần trên giao diện người dùng tương tự để giải thích cho người dùng lý do tại sao ứng dụng của bạn nên là trình xử lý mặc định cho một miền cụ thể.

Đưa ra yêu cầu

Sau khi người dùng hiểu ứng dụng đang yêu cầu họ làm gì, hãy đưa ra yêu cầu. Để làm vậy, hãy gọi một ý định bao gồm thao tác theo ý định ACTION_APP_OPEN_BY_DEFAULT_SETTINGS và một chuỗi dữ liệu so khớp package:com.example.pkg cho ứng dụng mục tiêu, như minh hoạ trong đoạn mã sau:

Kotlin

val context: Context = TODO("Your activity or fragment's Context")
val intent = Intent(Settings.ACTION_APP_OPEN_BY_DEFAULT_SETTINGS,
  Uri.parse("package:${context.packageName}"))
context.startActivity(intent)

Java

Context context = TODO("Your activity or fragment's Context");
Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_APP_OPEN_BY_DEFAULT_SETTINGS,
  Uri.parse("package:" + context.getPackageName()));
context.startActivity(intent);

Khi ý định được gọi, người dùng sẽ thấy một màn hình cài đặt có tên là Mở theo mặc định. Màn hình này chứa một nút chọn có tên Open supported links (Mở các đường liên kết được hỗ trợ), như minh hoạ trong hình 1.

Khi người dùng bật tuỳ chọn Mở đường liên kết được hỗ trợ, một tập hợp hộp đánh dấu sẽ xuất hiện trong phần có tên là Đường liên kết để mở trong ứng dụng này. Từ đây, người dùng có thể chọn các miền mà họ muốn liên kết với ứng dụng của bạn. Họ cũng có thể chọn Thêm đường liên kết để thêm miền, như minh hoạ trong hình 2. Sau này, khi người dùng chọn bất kỳ đường liên kết nào trong các miền mà họ thêm, đường liên kết đó sẽ tự động mở trong ứng dụng của bạn.

Khi bạn bật nút chọn, một phần ở gần phía dưới cùng sẽ có các hộp đánh dấu và một nút tên là &quot;Add link&quot; (Thêm đường liên kết)
Hình 1. Màn hình cài đặt hệ thống cho phép người dùng chọn đường liên kết nào sẽ mở trong ứng dụng của bạn theo mặc định.
Mỗi hộp đánh dấu đại diện cho một miền mà bạn có thể thêm. Các
  nút của hộp thoại là &quot;Huỷ&quot; và &quot;Thêm&quot;.
Hình 2. Hộp thoại cho phép người dùng chọn các miền khác để liên kết với ứng dụng của bạn.

Mở các miền trong ứng dụng mà ứng dụng của bạn không xác minh được

Chức năng chính của ứng dụng có thể là mở các đường liên kết với tư cách là bên thứ ba mà không thể xác minh miền được xử lý của ứng dụng đó. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy giải thích cho người dùng biết rằng tại thời điểm đó, khi chọn một đường liên kết trang web, họ không thể chọn giữa ứng dụng bên thứ nhất và ứng dụng của bạn (bên thứ ba). Người dùng cần liên kết miền với ứng dụng bên thứ ba theo cách thủ công.

Ngoài ra, hãy cân nhắc giới thiệu một hộp thoại hoặc hoạt động đàn hồi cho phép người dùng mở đường liên kết trong ứng dụng bên thứ nhất nếu người dùng muốn làm như vậy, với vai trò là proxy. Trước khi thiết lập một hộp thoại hoặc hoạt động đàn hồi như vậy, hãy thiết lập để ứng dụng có chế độ hiển thị gói trong các ứng dụng bên thứ nhất khớp với bộ lọc ý định trên web của ứng dụng.

Đường liên kết đến ứng dụng thử nghiệm

Khi triển khai tính năng liên kết ứng dụng, bạn nên kiểm thử chức năng liên kết để đảm bảo hệ thống có thể liên kết ứng dụng với trang web của bạn và xử lý các yêu cầu URL như bạn mong đợi.

Để kiểm thử tệp câu lệnh hiện có, bạn có thể sử dụng công cụ Trình tạo và kiểm tra danh sách câu lệnh.

Xác nhận danh sách máy chủ cần xác minh

Khi kiểm thử, bạn nên xác nhận danh sách máy chủ liên kết mà hệ thống cần xác minh cho ứng dụng của bạn. Hãy tạo một danh sách tất cả URL có bộ lọc ý định tương ứng bao gồm các thuộc tính và phần tử sau:

 • Thuộc tính android:scheme có giá trị http hoặc https
 • Thuộc tính android:host có mẫu URL miền
 • android.intent.action.VIEW phần tử hành động
 • Phần tử danh mục android.intent.category.BROWSABLE

Sử dụng danh sách này để kiểm tra nhằm đảm bảo rằng tệp JSON chứa Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số được cung cấp trên mỗi máy chủ lưu trữ và miền con đã được đặt tên.

Xác nhận các tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số)

Đối với mỗi trang web, hãy sử dụng Digital Asset Links API (API Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) để xác nhận rằng tệp JSON chứa Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) được lưu trữ và xác định đúng cách:

https://digitalassetlinks.googleapis.com/v1/statements:list?
  source.web.site=https://domain.name:optional_port&
  relation=delegate_permission/common.handle_all_urls

Trong quá trình kiểm thử, bạn có thể kiểm tra chế độ cài đặt hệ thống hiện tại để xử lý mối liên kết. Sử dụng lệnh sau để tải danh sách các chính sách xử lý đường liên kết hiện có cho tất cả ứng dụng trên thiết bị đã kết nối của bạn:

adb shell dumpsys package domain-preferred-apps

Hoặc các bước sau sẽ thực hiện điều tương tự:

adb shell dumpsys package d

Lưu ý: Hãy đợi ít nhất 20 giây sau khi cài đặt ứng dụng để hệ thống hoàn tất quy trình xác minh.

Lệnh này trả về danh sách từng người dùng hoặc hồ sơ được xác định trên thiết bị, theo sau là một tiêu đề ở định dạng như sau:

App linkages for user 0:

Theo tiêu đề này, đầu ra sẽ sử dụng định dạng sau để liệt kê các chế độ cài đặt xử lý việc liên kết cho người dùng đó:

Package: com.android.vending
Domains: play.google.com market.android.com
Status: always : 200000002

Trang thông tin này cho biết ứng dụng nào được liên kết với những miền dành cho người dùng đó:

 • Package – Xác định một ứng dụng theo tên gói, như được khai báo trong tệp kê khai.
 • Domains – Hiển thị danh sách đầy đủ máy chủ lưu trữ có các đường liên kết trên web mà ứng dụng này xử lý, bằng cách sử dụng khoảng trống làm dấu phân tách.
 • Status – Cho thấy chế độ cài đặt xử lý đường liên kết hiện tại cho ứng dụng này. Một ứng dụng đã vượt qua quy trình xác minh và có tệp kê khai chứa android:autoVerify="true" sẽ cho thấy trạng thái là always. Số thập lục phân sau trạng thái này có liên quan đến bản ghi của hệ thống Android về các lựa chọn ưu tiên của người dùng về việc liên kết ứng dụng. Giá trị này không cho biết quá trình xác minh có thành công hay không.

Lưu ý: Nếu người dùng thay đổi chế độ cài đặt đường liên kết đến ứng dụng cho một ứng dụng trước khi quá trình xác minh hoàn tất, bạn có thể thấy kết quả dương tính giả (FN) cho việc xác minh thành công, mặc dù quá trình xác minh không thành công. Tuy nhiên, lỗi xác minh này sẽ không ảnh hưởng đến việc người dùng cho phép ứng dụng mở các đường liên kết được hỗ trợ một cách rõ ràng mà không cần hỏi. Điều này là do lựa chọn ưu tiên của người dùng được ưu tiên hơn so với phương thức xác minh có lập trình (hoặc không có quy trình này). Do đó, đường liên kết này sẽ chuyển thẳng đến ứng dụng của bạn mà không hiện hộp thoại, giống như khi quá trình xác minh đã thành công.

Ví dụ kiểm thử

Để xác minh đường liên kết ứng dụng thành công, hệ thống phải xác minh được ứng dụng của bạn với từng trang web mà bạn chỉ định trong một bộ lọc ý định nhất định đáp ứng các tiêu chí về đường liên kết ứng dụng. Ví dụ sau đây minh hoạ một cấu hình tệp kê khai với một số đường liên kết đến ứng dụng được xác định:

<application>

  <activity android:name=”MainActivity”>
    <intent-filter android:autoVerify="true">
      <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
      <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
      <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
      <data android:scheme="https" />
      <data android:scheme="https" />
      <data android:host="www.example.com" />
      <data android:host="mobile.example.com" />
    </intent-filter>
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
      <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
      <data android:scheme="https" />
      <data android:host="www.example2.com" />
    </intent-filter>
  </activity>

  <activity android:name=”SecondActivity”>
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
      <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
      <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
      <data android:scheme="https" />
      <data android:host="account.example.com" />
    </intent-filter>
  </activity>

   <activity android:name=”ThirdActivity”>
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
      <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
      <data android:scheme="https" />
      <data android:host="map.example.com" />
    </intent-filter>
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
      <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
      <data android:scheme="market" />
      <data android:host="example.com" />
    </intent-filter>
   </activity>

</application>

Danh sách các máy chủ lưu trữ mà nền tảng sẽ cố gắng xác minh qua tệp kê khai ở trên là:

www.example.com
mobile.example.com
www.example2.com
account.example.com

Danh sách các máy chủ mà nền tảng sẽ không cố gắng xác minh qua tệp kê khai ở trên là:

map.example.com (it does not have android.intent.category.BROWSABLE)
market://example.com (it does not have either an "http" or "https" scheme)

Để tìm hiểu thêm về danh sách câu lệnh, hãy xem phần Tạo danh sách câu lệnh.

Khắc phục các lỗi triển khai phổ biến

Nếu bạn không xác minh được Đường liên kết trong ứng dụng Android, hãy kiểm tra các lỗi thường gặp sau. Phần này sử dụng example.com làm tên miền giữ chỗ. Khi thực hiện các bước kiểm tra này, hãy thay example.com bằng tên miền thực tế của máy chủ.

Thiết lập bộ lọc ý định chưa chính xác
Kiểm tra xem bạn có đưa URL mà ứng dụng không sở hữu vào phần tử <intent-filter> hay không.
Cấu hình máy chủ không chính xác

Kiểm tra cấu hình JSON của máy chủ và đảm bảo rằng giá trị SHA là chính xác.

Ngoài ra, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng example.com. (có giai đoạn ở cuối) sẽ phân phát cùng một nội dung như example.com.

Lệnh chuyển hướng phía máy chủ

Hệ thống sẽ không xác minh bất kỳ Đường liên kết nào trong ứng dụng Android cho ứng dụng của bạn nếu bạn đã thiết lập lệnh chuyển hướng như sau:

 • http://example.com đến https://example.com
 • example.com đến www.example.com

Hành vi này giúp bảo vệ tính bảo mật của ứng dụng.

Khả năng mạnh mẽ của máy chủ

Kiểm tra xem máy chủ của bạn có thể kết nối với các ứng dụng khách hay không.

Đường liên kết không thể xác minh

Nhằm mục đích thử nghiệm, có thể bạn chủ ý thêm các đường liên kết không thể xác minh. Xin lưu ý rằng trên Android 11 trở xuống, các đường liên kết này khiến hệ thống không xác minh tất cả Đường liên kết trong ứng dụng Android cho ứng dụng của bạn.

Chữ ký không chính xác trong assetlinks.json

Xác minh rằng chữ ký của bạn là chính xác và khớp với chữ ký dùng để ký ứng dụng. Các lỗi thường gặp bao gồm:

 • Ký ứng dụng bằng chứng chỉ gỡ lỗi và chỉ có chữ ký phát hành trong assetlinks.json.
 • Có chữ ký thường trong assetlinks.json. Chữ ký phải được viết hoa.
 • Nếu bạn đang sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng chữ ký mà Google dùng để ký từng bản phát hành. Bạn có thể xác minh những chi tiết này, bao gồm cả một đoạn mã JSON hoàn chỉnh, bằng cách làm theo hướng dẫn về cách khai báo mối liên kết trang web.