<truy vấn>

cú pháp:
<queries>
  <package android:name="string" />
  <intent>
    ...
  </intent>
  <provider android:authorities="list" />
  ...
</queries>
có trong:
<manifest>
mô tả:

Chỉ định tập hợp ứng dụng khác mà một ứng dụng dự định tương tác với. Các ứng dụng khác sau đây được chỉ định theo tên gói, theo chữ ký ý định hoặc theo thẩm quyền của trình cung cấp, như mô tả trong các phần sau trên trang này.

Lưu ý: Có một số gói tự động hiển thị. Ứng dụng của bạn luôn có thể thấy các gói này trong truy vấn của mình về các ứng dụng đã được cài khác. Để xem các gói khác, hãy khai báo nhu cầu tăng phạm vi xem gói bằng phần tử <queries>.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng phần tử <queries> trong bài viết Lọc phạm vi xem gói trên Android.

phần tử con:
<package>

Chỉ định một ứng dụng mà ứng dụng của bạn có ý định truy cập vào. Ứng dụng khác này có thể tích hợp với ứng dụng của bạn hoặc ứng dụng của bạn có thể sử dụng các dịch vụ mà ứng dụng khác này cung cấp.

thuộc tính:

android:name
Bắt buộc. Chỉ định tên gói của ứng dụng khác đó.
<intent>

Chỉ định một chữ ký bộ lọc ý định. Ứng dụng của bạn có thể khám phá những ứng dụng khác có phần tử <intent-filter> phù hợp.

Lưu ý: Có một số hạn chế về các tuỳ chọn mà bạn có thể đưa vào phần tử <intent> này so với chữ ký bộ lọc ý định thông thường. Tìm hiểu thêm về những hạn chế này trong bài viết Các gói khớp với chữ ký bộ lọc ý định.

<provider>

Chỉ định một hoặc nhiều quyền truy cập của nhà cung cấp nội dung. Ứng dụng của bạn có thể phát hiện ứng dụng khác có nhà cung cấp nội dung dùng quyền truy cập (authority) đã chỉ định.

Lưu ý: Có một số hạn chế về các tùy chọn mà bạn có thể đưa vào <provider> so với phần tử tệp kê khai <provider> thông thường. Thường thì bạn chỉ cần chỉ định thuộc tính android:authorities.

ra mắt từ:
API cấp 30
xem thêm:
Lọc phạm vi xem gói trên Android