Thêm chức năng vào lối tắt

Các tính năng trong shortcuts.xml cho phép bạn khai báo các loại thao tác mà người dùng có thể thực hiện để chạy ứng dụng và trực tiếp thực hiện một thao tác cụ thể.

Ví dụ: Hành động trong ứng dụng của Trợ lý Google sử dụng các chức năng để cho phép nhà phát triển mở rộng các tính năng trong ứng dụng tới các ý định tích hợp (BII), cho phép người dùng kích hoạt và kiểm soát các tính năng đó bằng lệnh thoại. Một chức năng bao gồm tên thao tác và intent nhắm đến đích đến trong ứng dụng giúp phân giải ý định của người dùng.

Định nghĩa tính năng thực hiện tác vụ trong shortcuts.xml

Bạn định nghĩa các phần tử capability trong tệp tài nguyên shortcuts.xml trong dự án phát triển ứng dụng Android. Để xác định một phần tử capability, hãy làm như sau:

 1. Tạo tài nguyên shortcuts.xml bằng cách làm theo hướng dẫn trong bài viết Tạo lối tắt tĩnh.
 2. Đưa những thông tin bắt buộc sau đây vào trong chức năng của bạn:

  • Tên tính năng thực hiện nhiệm vụ: hành động mà bạn muốn ứng dụng của mình hỗ trợ. Hãy tham khảo tài liệu về thành phần của tính năng yêu cầu định nghĩa chức năng. Các lệnh hỗ trợ bằng giọng nói của Hành động trong ứng dụng sẽ sử dụng BII Action ID làm tên tính năng. Bạn có thể xem tên này trong tài liệu tham khảo về BII. Ví dụ: BII GET_THING liệt kê Action ID của nó là actions.intent.GET_THING.

  • Đích đến của ứng dụng: đích đến trong ứng dụng mà hành động khởi chạy để thực hiện yêu cầu của người dùng. Xác định các đích đến của ứng dụng bằng cách sử dụng phần tử intent được lồng trong capability.

  • Ánh xạ tham số: mỗi intent có thể chứa các tham số cần được truyền dưới dạng dữ liệu extra của ý định. Ví dụ: mỗi BII của Hành động trong ứng dụng bao gồm các trường đại diện cho thông tin mà người dùng thường cung cấp trong các truy vấn kích hoạt BII.

Ví dụ sau đây minh hoạ định nghĩa về chức năng trong shortcuts.xml cho actions.intent.START_EXERCISE, một BII cho phép người dùng sử dụng lệnh thoại thông qua Trợ lý để bắt đầu bài tập thể dục trong ứng dụng thể dục:

<shortcuts xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 <capability android:name="actions.intent.START_EXERCISE">
  <intent
   android:action="android.intent.action.VIEW"
   android:targetPackage="com.example.sampleApp"
   android:targetClass="com.example.sampleApp.ExerciseActivity">
   <parameter
    android:name="exercise.name"
    android:key="exerciseType"/>
  </intent>
 </capability>
</shortcuts>

Trong ví dụ trước, thuộc tính <capability> android:name đề cập đến BII START_EXERCISE. Nếu người dùng gọi BII này bằng cách hỏi Trợ lý Google, "Ok Google, bắt đầu bài tập chạy trong ExampleApp", Trợ lý sẽ thực hiện yêu cầu của người dùng bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong phần tử intent lồng. intent trong mẫu này định nghĩa các thông tin chi tiết sau:

 • android:targetPackage thiết lập gói ứng dụng mục tiêu cho ý định này.
 • Trường android:targetClass chỉ định hoạt động tại đích đến: com.example.sampleApp.ExerciseActivity.
 • Ý định parameter khai báo việc hỗ trợ cho một tham số BII exercise.name và cách truyền giá trị tham số (được thu thập từ người dùng) dưới dạng dữ liệu bổ sung trong intent.

Liên kết lối tắt với một tính năng thực hiện tác vụ

Sau khi xác định một tính năng, bạn có thể mở rộng chức năng của tính năng đó bằng cách liên kết với lối tắt tĩnh hoặc động. Cách liên kết lối tắt với capability phụ thuộc vào tính năng đang được triển khai và các từ thực tế có trong yêu cầu của người dùng. Ví dụ: khi người dùng bắt đầu một bài tập chạy trong ứng dụng theo dõi hoạt động thể dục bằng cách yêu cầu Trợ lý: "Ok Google, bắt đầu bài chạy trong ExampleApp". Trợ lý có thể sử dụng lối tắt để chạy một thực thể của capability. Thực thể này xác định thực thể tập thể dục hợp lệ là "chạy" cho tham số exercise.name.

Để biết thêm thông tin về cách liên kết lối tắt với Hành động trong ứng dụng, hãy xem nội dung Tổng quan về Hành động trong ứng dụng.