Di chuyển cách triển khai màn hình chờ sang Android 12 trở lên

Nếu bạn triển khai màn hình chờ tuỳ chỉnh trong Android 11 trở xuống, hãy di chuyển ứng dụng sang API SplashScreen để đảm bảo màn hình chờ hiển thị chính xác trong Android 12 trở lên.

Kể từ Android 12, hệ thống sẽ áp dụng màn hình chờ mặc định của hệ thống Android khi khởi động nguộikhởi động ấm cho tất cả ứng dụng. Theo mặc định, màn hình chờ của hệ thống này được tạo bằng phần tử biểu tượng trình chạy của ứng dụng và windowBackground của giao diện nếu đó có một màu duy nhất.

Nếu bạn không di chuyển ứng dụng, thì trải nghiệm khởi chạy ứng dụng trên Android 12 trở lên có thể bị suy giảm hoặc mang lại kết quả không mong muốn.

 • Nếu màn hình chờ hiện có được triển khai bằng cách sử dụng một giao diện tuỳ chỉnh ghi đè android:windowBackground, thì hệ thống sẽ thay thế màn hình chờ tuỳ chỉnh bằng màn hình chờ mặc định của hệ thống Android trên Android 12 trở lên. Đây có thể không phải là trải nghiệm mà ứng dụng của bạn mong muốn.

 • Nếu màn hình chờ hiện có được triển khai bằng Activity chuyên dụng, việc chạy ứng dụng của bạn trên các thiết bị chạy Android 12 trở lên sẽ dẫn đến các màn hình chờ trùng lặp: màn hình chờ của hệ thống hiển thị, tiếp theo là hoạt động màn hình chờ hiện có của bạn.

Bạn có thể ngăn chặn những trải nghiệm kém chất lượng hoặc không mong muốn này bằng cách hoàn tất quy trình di chuyển được mô tả trong tài liệu này. Sau khi bạn di chuyển, API này sẽ cải thiện thời gian khởi động, cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát trải nghiệm màn hình chờ và tạo trải nghiệm khởi chạy nhất quán hơn với các ứng dụng khác trên nền tảng này.

Thư viện khả năng tương thích SplashScreen

Bạn có thể sử dụng trực tiếp API SplashScreen. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng thư viện khả năng tương thích SplashScreen Androidx. Thư viện khả năng tương thích sử dụng API SplashScreen, đem lại khả năng tương thích ngược và tạo giao diện nhất quán cho giao diện màn hình chờ trên tất cả phiên bản Android. Tài liệu này được viết bằng thư viện tương thích.

Nếu bạn di chuyển trực tiếp bằng API SplashScreen, trên Android 11 trở xuống, màn hình chờ của bạn sẽ trông y như trước khi di chuyển. Kể từ Android 12, màn hình chờ sẽ có giao diện của Android 12.

Nếu bạn di chuyển bằng cách sử dụng thư viện khả năng tương thích SplashScreen, hệ thống sẽ hiển thị cùng một màn hình chờ trên tất cả các phiên bản Android.

Di chuyển cách triển khai màn hình chờ

Hãy hoàn tất các bước sau để di chuyển cách triển khai màn hình chờ hiện tại của bạn sang Android 12 trở lên.

Quy trình này áp dụng cho mọi hình thức triển khai mà bạn đang di chuyển. Nếu bạn đang di chuyển từ Activity chuyên biệt, hãy làm theo các phương pháp hay nhất được mô tả trong tài liệu này để điều chỉnh Activity cho màn hình chờ tuỳ chỉnh. API SplashScreen cũng giảm độ trễ khởi động bằng một hoạt động màn hình chờ chuyên dụng.

Để di chuyển màn hình chờ, hãy làm như sau:

 1. Trong tệp build.gradle, hãy thay đổi compileSdkVersion và đưa thư viện khả năng tương thích SplashScreen vào các phần phụ thuộc.

  build.gradle
  
  android {
    compileSdkVersion 31
    ...
  }
  dependencies {
    ...
    implementation 'androidx.core:core-splashscreen:1.0.0-beta02'
  }
  
 2. Tạo một giao diện có thành phần mẹ của Theme.SplashScreen. Đặt giá trị postSplashScreenTheme thành giao diện mà Activity phải sử dụng và giá trị của windowSplashScreenAnimatedIcon thành một đối tượng có thể vẽ hoặc đối tượng đồ hoạ động có thể vẽ. Các thuộc tính khác là không bắt buộc.

  <style name="Theme.App.Starting" parent="Theme.SplashScreen">
    <!-- Set the splash screen background, animated icon, and animation
    duration. -->
    <item name="windowSplashScreenBackground">@color/...</item>
  
    <!-- Use windowSplashScreenAnimatedIcon to add a drawable or an animated
      drawable. One of these is required. -->
    <item name="windowSplashScreenAnimatedIcon">@drawable/...</item>
    <!-- Required for animated icons. -->
    <item name="windowSplashScreenAnimationDuration">200</item>
  
    <!-- Set the theme of the Activity that directly follows your splash
    screen. This is required. -->
    <item name="postSplashScreenTheme">@style/Theme.App</item>
  </style>
  

  Nếu muốn thêm màu nền bên dưới biểu tượng, bạn có thể sử dụng giao diện Theme.SplashScreen.IconBackground và thiết lập thuộc tính windowSplashScreenIconBackground.

 3. Trong tệp kê khai, hãy thay thế giao diện của hoạt động khởi động bằng giao diện mà bạn tạo ở bước trước.

  <manifest>
    <application android:theme="@style/Theme.App.Starting">
    <!-- or -->
      <activity android:theme="@style/Theme.App.Starting">
  ...
  
 4. Hãy gọi installSplashScreen trong hoạt động khởi động trước khi gọi super.onCreate().

  Kotlin

  class MainActivity : Activity() {
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
      // Handle the splash screen transition.
      val splashScreen = installSplashScreen()
  
      super.onCreate(savedInstanceState)
      setContentView(R.layout.main_activity)
  ...
  

  Java

  public class MainActivity extends Activity {
  
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       // Handle the splash screen transition.
       SplashScreen splashScreen = SplashScreen.installSplashScreen(this);
  
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.main_activity);
    }
  }
  

installSplashScreen trả về đối tượng màn hình chờ mà bạn có thể tuỳ ý sử dụng để tuỳ chỉnh ảnh động hoặc giữ màn hình chờ trên màn hình trong thời gian dài. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách tuỳ chỉnh ảnh động, hãy xem phần Giữ màn hình chờ trên màn hình trong thời gian dài hơnTuỳ chỉnh ảnh động để đóng màn hình chờ.

Điều chỉnh Hoạt động trên màn hình chờ tuỳ chỉnh cho phù hợp với màn hình chờ

Sau khi bạn chuyển sang màn hình chờ cho Android 12 trở lên, hãy quyết định việc cần làm với Activity màn hình chờ tuỳ chỉnh trước đó. Bạn có các tuỳ chọn sau:

 • Giữ lại hoạt động tuỳ chỉnh, nhưng không cho hoạt động này xuất hiện.
 • Giữ lại hoạt động tuỳ chỉnh vì lý do xây dựng thương hiệu.
 • Xoá hoạt động tuỳ chỉnh và điều chỉnh ứng dụng của bạn nếu cần.

Ngăn hiển thị Hoạt động tuỳ chỉnh

Nếu Activity màn hình chờ trước đó của bạn chủ yếu dùng để định tuyến, hãy cân nhắc cách xoá màn hình chờ đó. Ví dụ: bạn có thể liên kết trực tiếp đến hoạt động thực tế hoặc chuyển sang một hoạt động đơn với các thành phần phụ. Nếu việc này không khả thi, bạn có thể sử dụng SplashScreen.setKeepOnScreenCondition để giữ nguyên hoạt động định tuyến nhưng ngăn hoạt động này kết xuất. Thao tác này sẽ chuyển màn hình chờ sang hoạt động tiếp theo và hỗ trợ quá trình chuyển đổi suôn sẻ.

Kotlin

 class RoutingActivity : Activity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    val splashScreen = installSplashScreen()
    super.onCreate(savedInstanceState)

    // Keep the splash screen visible for this Activity.
    splashScreen.setKeepOnScreenCondition { true }
    startSomeNextActivity()
    finish()
   }
  ...
 

Java

 public class RoutingActivity extends Activity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   SplashScreen splashScreen = SplashScreen.installSplashScreen(this);

    super.onCreate(savedInstanceState);

    // Keep the splash screen visible for this Activity.
    splashScreen.setKeepOnScreenCondition(() -> true );
    startSomeNextActivity();
    finish();
  }
 ...
 

Giữ lại hoạt động tuỳ chỉnh vì mục đích xây dựng thương hiệu

Nếu muốn sử dụng Activity của màn hình chờ trước đó vì lý do xây dựng thương hiệu, bạn có thể chuyển đổi từ màn hình chờ của hệ thống sang màn hình chờ tuỳ chỉnh Activity bằng cách tuỳ chỉnh ảnh động để đóng màn hình chờ. Tuy nhiên, bạn nên tránh trường hợp này nếu có thể và sử dụng API SplashScreen để xây dựng thương hiệu cho màn hình chờ.

Nếu cần hiển thị một hộp thoại, bạn nên hiển thị hộp thoại đó trên hoạt động màn hình chờ tuỳ chỉnh tiếp theo hoặc trên hoạt động chính sau màn hình chờ của hệ thống.

Xoá Hoạt động màn hình chờ tuỳ chỉnh

Nhìn chung, bạn nên xoá hoàn toàn Activity màn hình chờ tuỳ chỉnh trước đó để tránh tình trạng trùng lặp màn hình chờ, tăng hiệu quả và giảm thời gian tải màn hình chờ. Có nhiều kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để tránh hiển thị các hoạt động màn hình chờ thừa.

 • Sử dụng tính năng tải từng phần cho các thành phần, mô-đun hoặc thư viện của bạn. Tránh tải hoặc khởi chạy các thành phần hoặc thư viện không cần thiết để ứng dụng hoạt động khi khởi chạy. Tải các tệp này sau khi ứng dụng cần.

  Nếu ứng dụng của bạn thực sự cần một thành phần để hoạt động bình thường, hãy chỉ tải thành phần đó khi thực sự cần thiết (chứ không phải vào thời điểm khởi chạy), hoặc sử dụng luồng trong nền để tải sau khi ứng dụng khởi động. Hãy cố gắng đảm bảo Application.onCreate() thật gọn nhẹ.

  Bạn cũng có thể hưởng lợi từ việc sử dụng thư viện Khởi động ứng dụng để khởi chạy các thành phần khi khởi động ứng dụng. Khi thực hiện việc này, hãy đảm bảo vẫn tải tất cả các mô-đun cần thiết cho hoạt động khởi động và không gây ra tình trạng giật khi có sẵn các mô-đun được tải từng phần.

 • Tạo phần giữ chỗ trong khi tải cục bộ một lượng nhỏ dữ liệu. Hãy sử dụng phương pháp tuỳ chỉnh giao diện được đề xuất và giữ lại quá trình kết xuất cho đến khi ứng dụng sẵn sàng. Để triển khai màn hình chờ có khả năng tương thích ngược, hãy làm theo các bước nêu trong bài viết Giữ màn hình chờ trên màn hình lâu hơn.

 • Hiện phần giữ chỗ. Đối với các lượt tải dựa trên mạng có thời lượng không xác định, hãy đóng màn hình chờ và hiển thị phần giữ chỗ cho quá trình tải không đồng bộ. Hãy cân nhắc áp dụng ảnh động tinh tế cho vùng nội dung phản ánh trạng thái tải. Hãy đảm bảo rằng cấu trúc nội dung đã tải khớp với cấu trúc khung nhất có thể để hỗ trợ quá trình chuyển đổi suôn sẻ khi nội dung được tải.

 • Sử dụng chức năng lưu vào bộ nhớ đệm. Khi người dùng mở ứng dụng của bạn lần đầu tiên, bạn có thể hiện chỉ báo tải cho một số phần tử trên giao diện người dùng, như minh hoạ trong hình sau. Vào lần tiếp theo người dùng quay lại ứng dụng của bạn, bạn có thể cho hiện nội dung đã lưu vào bộ nhớ đệm này trong khi tải nội dung mới hơn.

Hình 1. Hiển thị phần giữ chỗ giao diện người dùng.