Quyền riêng tư của người dùng trong báo cáo WebView

Đối với người dùng chia sẻ số liệu thống kê về việc sử dụng và chẩn đoán với Google, WebView sẽ gửi số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố cho Google. Số liệu thống kê về việc sử dụng chứa các thông tin như thông tin hệ thống, các bản thử nghiệm đang diễn ra, mức sử dụng tính năng, mức độ phản hồi, hiệu suất và mức sử dụng bộ nhớ. Chúng không bao gồm bất kỳ thông tin chi tiết nào nhận dạng cá nhân.

Thống kê sử dụng

Số liệu thống kê về việc sử dụng thu thập được được dùng để cải thiện hiệu suất của WebView, đánh giá tác động của các thay đổi đối với các tính năng hiện có và định hướng phát triển các tính năng mới.

Kênh ổn định của WebView thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng từ một tỷ lệ nhỏ người dùng. Các kênh ổn định trước có thể lấy mẫu từ nhiều người dùng hơn.

Kể từ WebView 71, các số liệu thống kê này sẽ được liên kết với tên gói ứng dụng. Điều này cho phép Google chủ động giám sát và giải quyết các vấn đề về WebView có thể làm giảm hiệu suất của các ứng dụng cụ thể mà không gây ra sự cố.

Trước WebView 104, đối với mọi ứng dụng cụ thể, tối đa 10% người dùng tải các báo cáo có chứa tên gói lên. Những người dùng khác tải tên gói trống hoặc không tải bản ghi nào lên.

Kể từ WebView 104, tên gói ứng dụng luôn được ghi lại cho các ứng dụng có trong danh sách ứng dụng phổ biến được phép. Các ứng dụng khác tải tên gói trống lên.

Chọn không tham gia số liệu thống kê sử dụng

Ứng dụng có thể chọn không thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng bằng cách đưa nội dung sau vào phần <application> của tệp kê khai:

<meta-data android:name="android.webkit.WebView.MetricsOptOut" android:value="true" />

Thao tác này sẽ tắt tính năng thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng đối với tất cả người dùng ứng dụng, bất kể họ có bật chế độ cài đặt tương ứng hay không. Thao tác này không tắt tính năng báo cáo sự cố.

Chọn không thu thập chỉ số

WebView có thể tải dữ liệu chẩn đoán ẩn danh lên Google khi người dùng đồng ý. Dữ liệu được thu thập trên mỗi ứng dụng cho từng ứng dụng tạo thực thể WebView. Bạn có thể chọn không sử dụng tính năng này bằng cách tạo thẻ sau trong phần tử <application> của tệp kê khai:

<manifest>
  <application>
  ...
  <meta-data android:name="android.webkit.WebView.MetricsOptOut"
        android:value="true" />
  </application>
</manifest>

Dữ liệu chỉ được tải lên từ ứng dụng nếu người dùng đồng ý ứng dụng không chọn không tham gia. Để biết thêm thông tin về cách chọn không sử dụng tính năng báo cáo dữ liệu chẩn đoán, hãy xem phần sau đây trong báo cáo sự cố.

Báo cáo sự cố

Báo cáo sự cố được thu thập khi đối tượng WebView có khả năng là nguyên nhân gây ra sự cố. Báo cáo sự cố chứa thông tin cần thiết để xác định trạng thái của WebView tại thời điểm xảy ra sự cố. Dữ liệu này bao gồm thông tin hệ thống, các bản thử nghiệm trường đang hoạt động và bộ nhớ ngăn xếp của ứng dụng cần thiết để tạo trình tự các lệnh gọi được thực hiện trong luồng.

Dọn dẹp bộ nhớ ngăn xếp để xoá các chuỗi, với mục đích chỉ thu thập thông tin cần thiết để tạo dấu vết ngăn xếp. Không URL nào được thu thập trong số liệu thống kê về việc sử dụng hoặc báo cáo sự cố.

Giá trị nhận dạng được gán biệt danh và quyền riêng tư đối với dữ liệu

Các báo cáo sự cố và số liệu thống kê về việc sử dụng do WebView thu thập đều chứa một mã thông báo 128 bit được tạo ngẫu nhiên, dùng để loại bỏ các báo cáo trùng lặp được gán biệt danh và duy trì độ chính xác trong số liệu thống kê. Giá trị mã thông báo không được chia sẻ giữa các ứng dụng, đồng thời, báo cáo sự cố và số liệu thống kê về việc sử dụng sẽ có các mã thông báo độc lập. Các mã thông báo thống kê về việc sử dụng của tất cả ứng dụng sẽ bị xoá khi người dùng chọn không chia sẻ số liệu thống kê về việc sử dụng và thông tin chẩn đoán với Google. Mã thông báo báo cáo sự cố sẽ bị xoá khi bộ nhớ đệm của ứng dụng bị xoá. Cả hai mã thông báo đều sẽ bị xoá khi ứng dụng bị gỡ cài đặt hoặc dữ liệu ứng dụng bị xoá.

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư của người dùng, hãy xem bài viết Xây dựng ứng dụng riêng tư.