Tạo một thông báo

Thông báo cung cấp thông tin ngắn gọn và kịp thời về các sự kiện trong ứng dụng khi không được sử dụng. Tài liệu này chỉ cho bạn cách tạo một thông báo bằng nhiều tính năng. Để tìm hiểu hướng dẫn về cách thông báo xuất hiện trên Android, hãy xem nội dung Tổng quan về thông báo. Để biết mã mẫu sử dụng thông báo, hãy xem Mẫu người dùng trên GitHub.

Đoạn mã trong trang này sử dụng các API NotificationCompat trong Thư viện AndroidX. Các API này cho phép bạn thêm các tính năng chỉ có trên các phiên bản Android mới hơn, trong khi vẫn cung cấp khả năng tương thích trở lại Android 9 (API cấp 28). Tuy nhiên, một số tính năng, chẳng hạn như thao tác trả lời cùng dòng, dẫn đến việc không hoạt động trên các phiên bản cũ.

Thêm Thư viện AndroidX Core

Mặc dù hầu hết các dự án được tạo bằng Android Studio đều có các phần phụ thuộc cần thiết để sử dụng NotificationCompat, nhưng hãy xác minh rằng tệp build.gradle cấp mô-đun của bạn bao gồm phần phụ thuộc sau:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.core:core:2.2.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.core:core-ktx:2.2.0")
}

Tạo một thông báo cơ bản

Thông báo ở dạng cơ bản và ngắn gọn nhất (còn gọi là biểu mẫu thu gọn) hiển thị biểu tượng, tiêu đề và một lượng nhỏ nội dung văn bản. Phần này cho biết cách tạo thông báo mà người dùng có thể nhấn để chạy một hoạt động trong ứng dụng của bạn.

Hình 1. Một thông báo có biểu tượng, tiêu đề và một số văn bản.

Để biết thêm thông tin chi tiết về từng phần của một thông báo, hãy đọc nội dung phân tích chi tiết về thông báo.

Khai báo quyền khi bắt đầu chạy

Android 13 (API cấp 33) trở lên hỗ trợ quyền khi bắt đầu chạy để đăng thông báo không được miễn trừ (bao gồm cả Dịch vụ trên nền trước (FGS)) từ một ứng dụng.

Quyền mà bạn cần khai báo trong tệp kê khai của ứng dụng sẽ xuất hiện trong đoạn mã sau:

<manifest ...>
  <uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
  <application ...>
    ...
  </application>
</manifest>

Để biết thêm thông tin chi tiết về các quyền khi bắt đầu chạy, hãy xem bài viết Quyền khi bắt đầu chạy thông báo.

Đặt nội dung thông báo

Để bắt đầu, hãy đặt kênh và nội dung của thông báo bằng cách sử dụng đối tượng NotificationCompat.Builder. Ví dụ sau đây cho biết cách tạo một thông báo như sau:

 • Một biểu tượng nhỏ, do setSmallIcon() đặt. Đây là nội dung duy nhất hiển thị cho người dùng mà người dùng cần phải có.

 • Tiêu đề, do setContentTitle() đặt.

 • Văn bản nội dung, do setContentText() đặt.

 • Mức độ ưu tiên của thông báo, do setPriority() đặt. Mức độ ưu tiên xác định mức độ xâm nhập của thông báo trên Android 7.1 trở xuống. Đối với Android 8.0 trở lên, hãy đặt tầm quan trọng của kênh như trình bày trong phần tiếp theo.

Kotlin

var builder = NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle(textTitle)
    .setContentText(textContent)
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)

Java

NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle(textTitle)
    .setContentText(textContent)
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT);

Hàm khởi tạo NotificationCompat.Builder yêu cầu bạn cung cấp mã nhận dạng kênh. Đây là yêu cầu bắt buộc để tương thích với Android 8.0 (API cấp 26) trở lên, nhưng bị các phiên bản cũ bỏ qua.

Theo mặc định, nội dung văn bản của thông báo sẽ bị cắt bớt để vừa với một dòng. Bạn có thể hiển thị thêm thông tin bằng cách tạo một thông báo có thể mở rộng.

Hình 2. Thông báo có thể mở rộng ở các biểu mẫu được thu gọn và mở rộng.

Nếu muốn nội dung thông báo dài hơn, bạn có thể bật thông báo có thể mở rộng bằng cách thêm mẫu kiểu với setStyle(). Ví dụ: mã sau đây sẽ tạo một vùng văn bản lớn hơn:

Kotlin

var builder = NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle("My notification")
    .setContentText("Much longer text that cannot fit one line...")
    .setStyle(NotificationCompat.BigTextStyle()
        .bigText("Much longer text that cannot fit one line..."))
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)

Java

NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle("My notification")
    .setContentText("Much longer text that cannot fit one line...")
    .setStyle(new NotificationCompat.BigTextStyle()
        .bigText("Much longer text that cannot fit one line..."))
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT);

Để biết thêm thông tin về các kiểu thông báo lớn khác, bao gồm cả cách thêm bộ điều khiển chế độ phát nội dung nghe nhìn và hình ảnh, hãy xem phần Tạo thông báo có thể mở rộng.

Tạo kênh và đặt tầm quan trọng

Trước khi bạn có thể gửi thông báo trên Android 8.0 trở lên, hãy đăng ký kênh thông báo của ứng dụng với hệ thống bằng cách truyền một bản sao của NotificationChannel đến createNotificationChannel(). Mã sau đây bị chặn bởi một điều kiện trên phiên bản SDK_INT:

Kotlin

private fun createNotificationChannel() {
  // Create the NotificationChannel, but only on API 26+ because
  // the NotificationChannel class is not in the Support Library.
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
    val name = getString(R.string.channel_name)
    val descriptionText = getString(R.string.channel_description)
    val importance = NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT
    val channel = NotificationChannel(CHANNEL_ID, name, importance).apply {
      description = descriptionText
    }
    // Register the channel with the system.
    val notificationManager: NotificationManager =
      getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE) as NotificationManager
    notificationManager.createNotificationChannel(channel)
  }
}

Java

private void createNotificationChannel() {
  // Create the NotificationChannel, but only on API 26+ because
  // the NotificationChannel class is not in the Support Library.
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
    CharSequence name = getString(R.string.channel_name);
    String description = getString(R.string.channel_description);
    int importance = NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT;
    NotificationChannel channel = new NotificationChannel(CHANNEL_ID, name, importance);
    channel.setDescription(description);
    // Register the channel with the system; you can't change the importance
    // or other notification behaviors after this.
    NotificationManager notificationManager = getSystemService(NotificationManager.class);
    notificationManager.createNotificationChannel(channel);
  }
}

Vì bạn phải tạo kênh thông báo trước khi đăng bất kỳ thông báo nào trên Android 8.0 trở lên, nên hãy thực thi mã này ngay khi ứng dụng khởi động. Bạn có thể an toàn gọi thông báo này nhiều lần vì việc tạo kênh thông báo hiện có sẽ không thực hiện được thao tác nào.

Hàm khởi tạo NotificationChannel yêu cầu một importance, sử dụng một trong các hằng số từ lớp NotificationManager. Thông số này xác định cách làm gián đoạn người dùng đối với bất kỳ thông báo nào thuộc kênh này. Đặt mức độ ưu tiên bằng setPriority() để hỗ trợ Android 7.1 trở xuống, như trong ví dụ trước.

Mặc dù bạn phải đặt mức độ quan trọng hoặc mức độ ưu tiên của thông báo như trong ví dụ sau, nhưng hệ thống không đảm bảo hành vi cảnh báo mà bạn nhận được. Trong một số trường hợp, hệ thống có thể thay đổi mức độ quan trọng dựa trên các yếu tố khác và người dùng luôn có thể xác định lại mức độ quan trọng đối với một kênh nhất định.

Để biết thêm thông tin về ý nghĩa của các mức độ, hãy đọc bài viết về các mức độ quan trọng của thông báo.

Đặt thao tác nhấn của thông báo

Mọi thông báo phải phản hồi với một lần nhấn, thường là để mở một hoạt động trong ứng dụng tương ứng với thông báo đó. Để làm vậy, hãy chỉ định một ý định nội dung được xác định bằng đối tượng PendingIntent và truyền ý định đó đến setContentIntent().

Đoạn mã sau đây cho biết cách tạo một ý định cơ bản để mở một hoạt động khi người dùng nhấn vào thông báo:

Kotlin

// Create an explicit intent for an Activity in your app.
val intent = Intent(this, AlertDetails::class.java).apply {
  flags = Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK or Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK
}
val pendingIntent: PendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE)

val builder = NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle("My notification")
    .setContentText("Hello World!")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    // Set the intent that fires when the user taps the notification.
    .setContentIntent(pendingIntent)
    .setAutoCancel(true)

Java

// Create an explicit intent for an Activity in your app.
Intent intent = new Intent(this, AlertDetails.class);
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK);
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE);

NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle("My notification")
    .setContentText("Hello World!")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    // Set the intent that fires when the user taps the notification.
    .setContentIntent(pendingIntent)
    .setAutoCancel(true);

Mã này gọi setAutoCancel() để tự động xoá thông báo khi người dùng nhấn vào thông báo đó.

Phương thức setFlags() hiển thị trong ví dụ trước duy trì trải nghiệm điều hướng dự kiến của người dùng sau khi họ mở ứng dụng của bạn bằng thông báo. Bạn nên sử dụng phương thức này tuỳ thuộc vào loại hoạt động mà bạn đang bắt đầu, có thể là một trong các loại hoạt động sau:

 • Một hoạt động chỉ tồn tại để phản hồi thông báo. Không có lý do gì để người dùng chuyển đến hoạt động này trong khi dùng ứng dụng bình thường. Do đó, hoạt động này sẽ bắt đầu một tác vụ mới thay vì được thêm vào tác vụ và ngăn xếp lui hiện có của ứng dụng. Đây là loại ý định được tạo trong mẫu trước.

 • Một hoạt động tồn tại trong luồng ứng dụng thông thường của ứng dụng. Trong trường hợp này, việc bắt đầu hoạt động sẽ tạo một ngăn xếp lui để người dùng giữ nguyên kỳ vọng của người dùng đối với nút Quay lại và nút Mũi tên lên.

Để biết thêm về nhiều cách định cấu hình ý định của thông báo, hãy xem bài viết Bắt đầu hoạt động từ thông báo.

Hiện thông báo

Để thông báo xuất hiện, hãy gọi NotificationManagerCompat.notify(), truyền vào đó một mã nhận dạng duy nhất cho thông báo và kết quả của NotificationCompat.Builder.build(). Lệnh này được minh hoạ trong ví dụ sau:

Kotlin

with(NotificationManagerCompat.from(this)) {
  if (ActivityCompat.checkSelfPermission(
      this@MainActivity,
      Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS
    ) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED
  ) {
    // TODO: Consider calling
    // ActivityCompat#requestPermissions
    // here to request the missing permissions, and then overriding
    // public fun onRequestPermissionsResult(requestCode: Int, permissions: Array<out String>,
    //                    grantResults: IntArray)
    // to handle the case where the user grants the permission. See the documentation
    // for ActivityCompat#requestPermissions for more details.

    return@with
  }
  // notificationId is a unique int for each notification that you must define.
  notify(NOTIFICATION_ID, builder.build())
}

Java

with(NotificationManagerCompat.from(this)) {
  if (ActivityCompat.checkSelfPermission(
      this@MainActivity,
      Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS
    ) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED
  ) {
    // TODO: Consider calling
    // ActivityCompat#requestPermissions
    // here to request the missing permissions, and then overriding
    // public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions,
    //                    int[] grantResults)
    // to handle the case where the user grants the permission. See the documentation
    // for ActivityCompat#requestPermissions for more details.

    return
  }
  // notificationId is a unique int for each notification that you must define.
  notify(NOTIFICATION_ID, builder.build())
}

Lưu mã thông báo mà bạn truyền tới NotificationManagerCompat.notify(), vì bạn cần mã này khi muốn cập nhật hoặc xoá thông báo.

Ngoài ra, để kiểm thử các thông báo cơ bản trên thiết bị chạy Android 13 trở lên, hãy bật thông báo theo cách thủ công hoặc tạo một hộp thoại để yêu cầu thông báo.

Thêm nút hành động

Một thông báo có thể cung cấp tối đa 3 nút hành động cho phép người dùng phản hồi nhanh chóng, chẳng hạn như tạm hoãn lời nhắc hoặc trả lời tin nhắn văn bản. Tuy nhiên, các nút hành động này không được sao chép hành động được thực hiện khi người dùng nhấn vào thông báo.

Hình 3. Một thông báo có một nút hành động.

Để thêm một nút hành động, hãy chuyển PendingIntent vào phương thức addAction(). Việc này tương tự như thiết lập thao tác nhấn mặc định của thông báo, ngoại trừ việc thay vì chạy một hoạt động, bạn có thể làm những việc khác như bắt đầu BroadcastReceiver thực hiện công việc ở chế độ nền để thao tác đó không làm gián đoạn ứng dụng đã mở.

Ví dụ: Mã sau đây cho biết cách gửi thông báo truyền tin đến một receiver cụ thể:

Kotlin


val ACTION_SNOOZE = "snooze"

val snoozeIntent = Intent(this, MyBroadcastReceiver::class.java).apply {
  action = ACTION_SNOOZE
  putExtra(EXTRA_NOTIFICATION_ID, 0)
}
val snoozePendingIntent: PendingIntent =
  PendingIntent.getBroadcast(this, 0, snoozeIntent, 0)
val builder = NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle("My notification")
    .setContentText("Hello World!")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .setContentIntent(pendingIntent)
    .addAction(R.drawable.ic_snooze, getString(R.string.snooze),
        snoozePendingIntent)

Java


String ACTION_SNOOZE = "snooze"

Intent snoozeIntent = new Intent(this, MyBroadcastReceiver.class);
snoozeIntent.setAction(ACTION_SNOOZE);
snoozeIntent.putExtra(EXTRA_NOTIFICATION_ID, 0);
PendingIntent snoozePendingIntent =
    PendingIntent.getBroadcast(this, 0, snoozeIntent, 0);

NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle("My notification")
    .setContentText("Hello World!")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .setContentIntent(pendingIntent)
    .addAction(R.drawable.ic_snooze, getString(R.string.snooze),
        snoozePendingIntent);

Để biết thêm thông tin về cách tạo BroadcastReceiver để chạy công việc ở chế độ nền, hãy xem bài viết Tổng quan về thông báo truyền tin.

Thay vào đó, nếu bạn đang cố tạo một thông báo bằng các nút phát nội dung nghe nhìn, chẳng hạn như tạm dừng và bỏ qua các bản nhạc, hãy xem cách tạo một thông báo có các nút điều khiển nội dung nghe nhìn.

Thêm thao tác trả lời trực tiếp

Thao tác trả lời trực tiếp, ra mắt trong Android 7.0 (API cấp 24), cho phép người dùng nhập trực tiếp văn bản vào thông báo. Sau đó, văn bản này được gửi đến ứng dụng của bạn mà không cần mở hoạt động nào. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thao tác trả lời trực tiếp để cho phép người dùng trả lời tin nhắn văn bản hoặc cập nhật danh sách tác vụ ngay trong thông báo.

Hình 4. Thao tác nhấn vào nút "Trả lời" sẽ mở nội dung nhập văn bản.

Thao tác trả lời trực tiếp xuất hiện dưới dạng một nút bổ sung trong thông báo mở ra mục nhập văn bản. Khi người dùng nhập xong, hệ thống sẽ đính kèm phản hồi văn bản vào ý định mà bạn chỉ định cho thao tác thông báo và gửi ý định đó đến ứng dụng của bạn.

Thêm nút trả lời

Để tạo một thao tác thông báo hỗ trợ việc trả lời trực tiếp, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tạo một thực thể của RemoteInput.Builder mà bạn có thể thêm vào hành động thông báo. Hàm khởi tạo của lớp này chấp nhận một chuỗi mà hệ thống dùng làm khoá để nhập văn bản. Sau đó, ứng dụng của bạn sẽ sử dụng khoá đó để truy xuất văn bản của phương thức nhập.

  Kotlin

   // Key for the string that's delivered in the action's intent.
   private val KEY_TEXT_REPLY = "key_text_reply"
   var replyLabel: String = resources.getString(R.string.reply_label)
   var remoteInput: RemoteInput = RemoteInput.Builder(KEY_TEXT_REPLY).run {
     setLabel(replyLabel)
     build()
   }
   

  Java

   // Key for the string that's delivered in the action's intent.
   private static final String KEY_TEXT_REPLY = "key_text_reply";
  
   String replyLabel = getResources().getString(R.string.reply_label);
   RemoteInput remoteInput = new RemoteInput.Builder(KEY_TEXT_REPLY)
       .setLabel(replyLabel)
       .build();
   
 2. Tạo PendingIntent cho thao tác trả lời.

  Kotlin

   // Build a PendingIntent for the reply action to trigger.
   var replyPendingIntent: PendingIntent =
     PendingIntent.getBroadcast(applicationContext,
       conversation.getConversationId(),
       getMessageReplyIntent(conversation.getConversationId()),
       PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT)
   

  Java

   // Build a PendingIntent for the reply action to trigger.
   PendingIntent replyPendingIntent =
       PendingIntent.getBroadcast(getApplicationContext(),
           conversation.getConversationId(),
           getMessageReplyIntent(conversation.getConversationId()),
           PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
   
 3. Đính kèm đối tượng RemoteInput vào một thao tác bằng addRemoteInput().

  Kotlin

   // Create the reply action and add the remote input.
   var action: NotificationCompat.Action =
     NotificationCompat.Action.Builder(R.drawable.ic_reply_icon,
       getString(R.string.label), replyPendingIntent)
       .addRemoteInput(remoteInput)
       .build()
   

  Java

   // Create the reply action and add the remote input.
   NotificationCompat.Action action =
       new NotificationCompat.Action.Builder(R.drawable.ic_reply_icon,
           getString(R.string.label), replyPendingIntent)
           .addRemoteInput(remoteInput)
           .build();
   
 4. Áp dụng thao tác đối với một thông báo rồi đưa ra thông báo.

  Kotlin

   // Build the notification and add the action.
   val newMessageNotification = Notification.Builder(context, CHANNEL_ID)
       .setSmallIcon(R.drawable.ic_message)
       .setContentTitle(getString(R.string.title))
       .setContentText(getString(R.string.content))
       .addAction(action)
       .build()
  
   // Issue the notification.
   with(NotificationManagerCompat.from(this)) {
     notificationManager.notify(notificationId, newMessageNotification)
   }
   

  Java

   // Build the notification and add the action.
   Notification newMessageNotification = new Notification.Builder(context, CHANNEL_ID)
       .setSmallIcon(R.drawable.ic_message)
       .setContentTitle(getString(R.string.title))
       .setContentText(getString(R.string.content))
       .addAction(action)
       .build();
  
   // Issue the notification.
   NotificationManagerCompat notificationManager = NotificationManagerCompat.from(this);
   notificationManager.notify(notificationId, newMessageNotification);
   

Hệ thống sẽ nhắc người dùng nhập phản hồi khi họ kích hoạt hành động thông báo, như minh hoạ trong hình 4.

Truy xuất hoạt động đầu vào của người dùng từ câu trả lời

Để nhận hoạt động đầu vào của người dùng từ giao diện người dùng trả lời của thông báo, hãy gọi RemoteInput.getResultsFromIntent(), truyền vào đó IntentBroadcastReceiver nhận được:

Kotlin

private fun getMessageText(intent: Intent): CharSequence? {
  return RemoteInput.getResultsFromIntent(intent)?.getCharSequence(KEY_TEXT_REPLY)
}

Java

private CharSequence getMessageText(Intent intent) {
  Bundle remoteInput = RemoteInput.getResultsFromIntent(intent);
  if (remoteInput != null) {
    return remoteInput.getCharSequence(KEY_TEXT_REPLY);
  }
  return null;
 }

Sau khi xử lý văn bản, hãy cập nhật thông báo bằng cách gọi NotificationManagerCompat.notify() với cùng mã và thẻ (nếu có). Điều này là cần thiết để ẩn giao diện người dùng trả lời trực tiếp và xác nhận với người dùng rằng câu trả lời của họ đã được nhận và xử lý đúng cách.

Kotlin

// Build a new notification, which informs the user that the system
// handled their interaction with the previous notification.
val repliedNotification = Notification.Builder(context, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.ic_message)
    .setContentText(getString(R.string.replied))
    .build()

// Issue the new notification.
NotificationManagerCompat.from(this).apply {
  notificationManager.notify(notificationId, repliedNotification)
}

Java

// Build a new notification, which informs the user that the system
// handled their interaction with the previous notification.
Notification repliedNotification = new Notification.Builder(context, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.ic_message)
    .setContentText(getString(R.string.replied))
    .build();

// Issue the new notification.
NotificationManagerCompat notificationManager = NotificationManagerCompat.from(this);
notificationManager.notify(notificationId, repliedNotification);

Khi làm việc với thông báo mới này, hãy sử dụng ngữ cảnh được chuyển đến phương thức onReceive() của trình thu nhận.

Thêm câu trả lời vào cuối thông báo bằng cách gọi setRemoteInputHistory(). Tuy nhiên, nếu bạn đang tạo ứng dụng nhắn tin, hãy tạo thông báo kiểu nhắn tin và thêm tin nhắn mới vào cuộc trò chuyện.

Để biết thêm lời khuyên về thông báo của ứng dụng nhắn tin, hãy xem phần các phương pháp hay nhất dành cho ứng dụng nhắn tin.

Thêm thanh tiến trình

Thông báo có thể bao gồm chỉ báo tiến trình dạng ảnh động cho người dùng biết trạng thái của một hoạt động đang diễn ra.

Hình 5. Thanh tiến trình trong một hoạt động.

Nếu bạn có thể ước tính số lượng hoạt động được hoàn thành bất cứ lúc nào, hãy sử dụng dạng "xác định" của chỉ báo (như trong Hình 5) bằng cách gọi setProgress(max, progress, false). Tham số đầu tiên là giá trị "hoàn tất", chẳng hạn như 100. Yếu tố thứ hai là mức độ hoàn thành. Dòng cuối cùng cho biết đây là thanh tiến trình xác định.

Khi thao tác của bạn tiếp tục, hãy liên tục gọi setProgress(max, progress, false) với giá trị cập nhật cho progress và phát hành lại thông báo như minh hoạ trong ví dụ sau.

Kotlin

val builder = NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID).apply {
  setContentTitle("Picture Download")
  setContentText("Download in progress")
  setSmallIcon(R.drawable.ic_notification)
  setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_LOW)
}
val PROGRESS_MAX = 100
val PROGRESS_CURRENT = 0
NotificationManagerCompat.from(this).apply {
  // Issue the initial notification with zero progress.
  builder.setProgress(PROGRESS_MAX, PROGRESS_CURRENT, false)
  notify(notificationId, builder.build())

  // Do the job that tracks the progress here.
  // Usually, this is in a worker thread.
  // To show progress, update PROGRESS_CURRENT and update the notification with:
  // builder.setProgress(PROGRESS_MAX, PROGRESS_CURRENT, false);
  // notificationManager.notify(notificationId, builder.build());

  // When done, update the notification once more to remove the progress bar.
  builder.setContentText("Download complete")
      .setProgress(0, 0, false)
  notify(notificationId, builder.build())
}

Java

...
NotificationManagerCompat notificationManager = NotificationManagerCompat.from(this);
NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID);
builder.setContentTitle("Picture Download")
    .setContentText("Download in progress")
    .setSmallIcon(R.drawable.ic_notification)
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_LOW);

// Issue the initial notification with zero progress.
int PROGRESS_MAX = 100;
int PROGRESS_CURRENT = 0;
builder.setProgress(PROGRESS_MAX, PROGRESS_CURRENT, false);
notificationManager.notify(notificationId, builder.build());

// Do the job that tracks the progress here.
// Usually, this is in a worker thread.
// To show progress, update PROGRESS_CURRENT and update the notification with:
// builder.setProgress(PROGRESS_MAX, PROGRESS_CURRENT, false);
// notificationManager.notify(notificationId, builder.build());

// When done, update the notification once more to remove the progress bar.
builder.setContentText("Download complete")
    .setProgress(0,0,false);
notificationManager.notify(notificationId, builder.build());

Khi kết thúc thao tác, progress phải bằng max. Bạn có thể để thanh tiến trình cho biết rằng thao tác đã hoàn tất hoặc xoá thao tác đó. Trong cả hai trường hợp, hãy cập nhật văn bản thông báo để cho biết thao tác đã hoàn tất. Để xoá thanh tiến trình, hãy gọi setProgress(0, 0, false).

Để hiển thị thanh tiến trình không xác định (thanh không cho biết tỷ lệ phần trăm hoàn thành), hãy gọi setProgress(0, 0, true). Kết quả là một chỉ báo có cùng kiểu với thanh tiến trình trước đó, ngoại trừ việc đó là ảnh động liên tục không cho biết đã hoàn thành. Ảnh động tiến trình sẽ chạy cho đến khi bạn gọi setProgress(0, 0, false), sau đó cập nhật thông báo để xoá chỉ báo hoạt động.

Hãy nhớ thay đổi văn bản thông báo để cho biết thao tác đã hoàn tất.

Đặt danh mục trên toàn hệ thống

Android sử dụng các danh mục được xác định trước trên toàn hệ thống để xác định xem có nên làm phiền người dùng bằng một thông báo nhất định hay không khi người dùng bật chế độ Không làm phiền.

Nếu thông báo của bạn thuộc một trong các danh mục thông báo được xác định trong NotificationCompat (chẳng hạn như CATEGORY_ALARM, CATEGORY_REMINDER, CATEGORY_EVENT hoặc CATEGORY_CALL", hãy khai báo như vậy bằng cách chuyển danh mục thích hợp đến setCategory():

Kotlin

var builder = NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle("My notification")
    .setContentText("Hello World!")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .setCategory(NotificationCompat.CATEGORY_MESSAGE)

Java

NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle("My notification")
    .setContentText("Hello World!")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .setCategory(NotificationCompat.CATEGORY_MESSAGE);

Hệ thống sử dụng thông tin này về danh mục thông báo của bạn để đưa ra quyết định về việc hiện thông báo khi thiết bị ở chế độ Không làm phiền. Tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải đặt danh mục trên toàn hệ thống. Chỉ làm như vậy nếu thông báo của bạn khớp với một trong các danh mục được xác định trong NotificationCompat.

Hiện tin nhắn khẩn cấp

Ứng dụng của bạn có thể cần hiển thị một thông báo khẩn cấp và có giới hạn thời gian, chẳng hạn như cuộc gọi điện thoại đến hoặc chuông báo đang đổ chuông. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể liên kết một ý định toàn màn hình với thông báo của mình.

Khi thông báo được gọi, tuỳ thuộc vào trạng thái khoá của thiết bị, người dùng sẽ thấy một trong các trạng thái sau:

 • Nếu thiết bị của người dùng đang khoá, thì một hoạt động toàn màn hình sẽ xuất hiện, che màn hình khoá.
 • Nếu thiết bị của người dùng được mở khoá, thông báo sẽ xuất hiện ở dạng mở rộng bao gồm các tuỳ chọn để xử lý hoặc đóng thông báo.

Đoạn mã sau đây minh hoạ cách liên kết thông báo của bạn với một ý định toàn màn hình:

Kotlin

val fullScreenIntent = Intent(this, ImportantActivity::class.java)
val fullScreenPendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0,
  fullScreenIntent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT)

var builder = NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle("My notification")
    .setContentText("Hello World!")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .setFullScreenIntent(fullScreenPendingIntent, true)

Java

Intent fullScreenIntent = new Intent(this, ImportantActivity.class);
PendingIntent fullScreenPendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0,
    fullScreenIntent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle("My notification")
    .setContentText("Hello World!")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .setFullScreenIntent(fullScreenPendingIntent, true);

Đặt chế độ hiển thị màn hình khoá

Để kiểm soát mức độ chi tiết hiển thị trong thông báo từ màn hình khoá, hãy gọi setVisibility() và chỉ định một trong các giá trị sau:

 • VISIBILITY_PUBLIC: toàn bộ nội dung của thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình khoá.

 • VISIBILITY_SECRET: không có phần nào của thông báo hiện trên màn hình khoá.

 • VISIBILITY_PRIVATE: chỉ những thông tin cơ bản (chẳng hạn như biểu tượng của thông báo và tiêu đề nội dung) xuất hiện trên màn hình khoá. Toàn bộ nội dung của thông báo sẽ không hiển thị.

Khi đặt VISIBILITY_PRIVATE, bạn cũng có thể cung cấp phiên bản thay thế của nội dung thông báo nhằm ẩn một số thông tin chi tiết nhất định. Ví dụ: ứng dụng SMS có thể hiển thị thông báo "Bạn có 3 tin nhắn văn bản mới", nhưng ẩn nội dung tin nhắn và người gửi. Để cung cấp thông báo thay thế này, trước tiên, hãy tạo thông báo thay thế bằng NotificationCompat.Builder như bình thường. Sau đó, hãy đính kèm thông báo thay thế vào thông báo thông thường bằng setPublicVersion().

Hãy lưu ý rằng người dùng luôn có quyền kiểm soát tối ưu đối với việc thông báo của họ có hiển thị trên màn hình khoá hay không và có thể kiểm soát các thông báo đó dựa trên các kênh thông báo của ứng dụng.

Cập nhật thông báo

Để cập nhật thông báo sau khi phát hành, hãy gọi lại NotificationManagerCompat.notify(), truyền lại thông báo đó cùng một mã nhận dạng mà bạn đã sử dụng trước đó. Nếu thông báo trước đó bị loại bỏ, thì thông báo mới sẽ được tạo.

Nếu muốn, bạn có thể gọi setOnlyAlertOnce() để thông báo làm gián đoạn người dùng (bằng âm thanh, chế độ rung hoặc cụm hình ảnh) chỉ khi thông báo xuất hiện lần đầu tiên chứ không phải lần cập nhật sau này.

Xoá thông báo

Thông báo vẫn hiển thị cho đến khi một trong những điều sau xảy ra:

 • Người dùng đóng thông báo.
 • Người dùng nhấn vào thông báo nếu bạn gọi setAutoCancel() khi tạo thông báo.
 • Bạn sẽ gọi cancel() cho một mã thông báo cụ thể. Phương thức này cũng sẽ xoá các thông báo hiển thị liên tục.
 • Bạn gọi hàm cancelAll() để xoá mọi thông báo mà bạn đã gửi trước đó.
 • Thời lượng đã chỉ định kết thúc nếu bạn đặt thời gian chờ khi tạo thông báo bằng cách sử dụng setTimeoutAfter(). Nếu cần, bạn có thể huỷ thông báo trước khi hết thời gian chờ đã chỉ định.

Các phương pháp hay nhất cho ứng dụng nhắn tin

Hãy cân nhắc các phương pháp hay nhất được liệt kê ở đây khi tạo thông báo cho ứng dụng nhắn tin và trò chuyện.

Sử dụng MessagingStyle

Kể từ Android 7.0 (API cấp 24), Android sẽ cung cấp một mẫu kiểu thông báo dành riêng cho nội dung thông báo. Khi sử dụng lớp NotificationCompat.MessagingStyle, bạn có thể thay đổi một số nhãn xuất hiện trên thông báo, bao gồm cả tiêu đề cuộc trò chuyện, các tin nhắn bổ sung và khung hiển thị nội dung của thông báo.

Đoạn mã sau đây minh hoạ cách tuỳ chỉnh kiểu của một thông báo bằng lớp MessagingStyle.

Kotlin

val user = Person.Builder()
  .setIcon(userIcon)
  .setName(userName)
  .build()

val notification = NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
  .setContentTitle("2 new messages with $sender")
  .setContentText(subject)
  .setSmallIcon(R.drawable.new_message)
  .setStyle(NotificationCompat.MessagingStyle(user)
    .addMessage(messages[1].getText(), messages[1].getTime(), messages[1].getPerson())
    .addMessage(messages[2].getText(), messages[2].getTime(), messages[2].getPerson())
  )
  .build()

Java

Person user = new Person.Builder()
  .setIcon(userIcon)
  .setName(userName)
  .build();

Notification notification = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
  .setContentTitle("2 new messages with " + sender)
  .setContentText(subject)
  .setSmallIcon(R.drawable.new_message)
  .setStyle(new NotificationCompat.MessagingStyle(user)
    .addMessage(messages[1].getText(), messages[1].getTime(), messages[1].getPerson())
    .addMessage(messages[2].getText(), messages[2].getTime(), messages[2].getPerson())
  )
  .build();

Kể từ Android 9.0 (API cấp 28), bạn cũng phải sử dụng lớp Person để có thể kết xuất tối ưu thông báo và hình đại diện của thông báo đó.

Khi sử dụng NotificationCompat.MessagingStyle, hãy làm như sau:

 • Gọi MessagingStyle.setConversationTitle() để đặt tiêu đề cho các cuộc trò chuyện nhóm có nhiều hơn 2 người. Tiêu đề phù hợp cho cuộc trò chuyện có thể là tên của cuộc trò chuyện nhóm hoặc danh sách những người tham gia cuộc trò chuyện nếu không có tên. Nếu không, thư có thể bị nhầm lẫn là thuộc về một cuộc trò chuyện 1:1 với người gửi tin nhắn gần đây nhất trong cuộc trò chuyện.
 • Sử dụng phương thức MessagingStyle.setData() để thêm thông điệp đa phương tiện, chẳng hạn như hình ảnh. Các loại MIME của mẫu hình ảnh/* được hỗ trợ.

Sử dụng tính năng Trả lời trực tiếp

Tính năng Trả lời trực tiếp cho phép người dùng trả lời cùng dòng cho thư.

 • Sau khi người dùng trả lời bằng thao tác trả lời cùng dòng, hãy sử dụng MessagingStyle.addMessage() để cập nhật thông báo MessagingStyle và không rút lại hoặc huỷ thông báo. Nếu không huỷ thông báo, người dùng có thể gửi nhiều thông báo trả lời từ thông báo.
 • Để thao tác trả lời cùng dòng tương thích với Wear OS, hãy gọi Action.WearableExtender.setHintDisplayInlineAction(true).
 • Sử dụng phương thức addHistoricMessage() để cung cấp ngữ cảnh cho cuộc trò chuyện trả lời trực tiếp bằng cách thêm các tin nhắn trước đây vào thông báo.

Bật tính năng Trả lời thông minh

 • Để bật tính năng Trả lời thông minh, hãy gọi setAllowGeneratedResponses(true) trên thao tác trả lời. Điều này giúp người dùng có thể sử dụng câu trả lời của tính năng Trả lời thông minh khi thông báo được kết nối với thiết bị Wear OS. Phản hồi Trả lời thông minh được tạo hoàn toàn bằng mô hình học máy trên đồng hồ bằng cách sử dụng ngữ cảnh do thông báo NotificationCompat.MessagingStyle cung cấp và không có dữ liệu nào được tải lên Internet để tạo phản hồi.

Thêm siêu dữ liệu thông báo