Tổng quan về Tài nguyên

Bạn nên luôn ngoại hiện hóa các tài nguyên chẳng hạn như hình ảnh và xâu từ mã ứng dụng của mình, sao cho bạn có thể duy trì chúng một cách độc lập. Việc ngoại hiện hóa tài nguyên cũng cho phép bạn cung cấp các tài nguyên thay thế hỗ trợ những cấu hình thiết bị cụ thể chẳng hạn như ngôn ngữ hoặc kích cỡ màn hình khác nhau, điều này đang ngày càng trở nên quan trọng bởi các thiết bị dựa trên nền tảng Android ngày càng sẵn có với các cấu hình khác nhau. Để đảm bảo tính tương thích với các cấu hình khác nhau, bạn phải tổ chức tài nguyên trong thư mục res/ dự án của bạn bằng cách sử dụng các thư mục con khác nhau có chức năng nhóm tài nguyên lại theo loại và cấu hình.

Hình 1. Hai thiết bị khác nhau, mỗi thiết bị sử dụng bố trí mặc định (ứng dụng không cung cấp bố trí thay thế).

Hình 2. Hai thiết bị khác nhau, mỗi thiết bị sử dụng một bố trí khác nhau được cung cấp cho các kích cỡ màn hình khác nhau.

Đối với mọi loại tài nguyên, bạn có thể quy định tài nguyên mặc định và nhiều tài nguyên thay thế cho ứng dụng của mình:

  • Tài nguyên mặc định là những tài nguyên nên được sử dụng không phụ thuộc vào cấu hình thiết bị hoặc khi không có tài nguyên thay thế khớp với cấu hình hiện tại.
  • Tài nguyên thay thế là những tài nguyên mà bạn đã thiết kế để sử dụng với một cấu hình cụ thể. Để quy định rằng một nhóm tài nguyên áp dụng cho một cấu hình cụ thể, hãy nối hình dạng cấu hình phù hợp với tên thư mục.

Ví dụ, trong khi bố trí UI mặc định của bạn được lưu trong thư mục res/layout/, bạn có thể quy định một bố trí khác sẽ được sử dụng khi màn hình ở hướng khổ ngang, bằng cách lưu nó trong thư mục res/layout-land/ . Android tự động áp dụng các tài nguyên phù hợp bằng cách khớp cấu hình hiện tại của thiết bị với tên thư mục tài nguyên của bạn.

Hình 1 minh họa cách hệ thống áp dụng cùng bố trí cho hai thiết bị khác nhau khi không có sẵn tài nguyên thay thế. Hình 2 minh họa cùng ứng dụng khi nó thêm một tài nguyên bố trí thay thế cho các màn hình lớn hơn.

Các tài liệu sau trình bày hướng dẫn hoàn chỉnh về cách bạn có thể tổ chức các tài nguyên ứng dụng của mình, quy định tài nguyên thay thế, truy cập chúng trong ứng dụng của bạn, và nhiều điều khác:

Cung cấp Tài nguyên
Những kiểu tài nguyên mà bạn có thể cung cấp trong ứng dụng của mình, nơi lưu chúng, và cách tạo tài nguyên thay thế cho những cấu hình thiết bị cụ thể.
Truy cập Tài nguyên
Cách sử dụng tài nguyên mà bạn đã cung cấp hoặc bằng cách tham chiếu chúng từ mã ứng dụng của mình hoặc từ các tài nguyên XML khác.
Xử lý Thay đổi Thời gian chạy
Cách quản lý những thay đổi cấu hình mà diễn ra trong khi Hoạt động của bạn đang chạy.
Bản địa hóa
Một hướng dẫn từ dưới lên về việc bản địa hóa ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng các tài nguyên thay thế. Trong khi đây chỉ là một công dụng cụ thể của tài nguyên thay thế, nó rất quan trọng để tiếp cận với nhiều người dùng hơn.
Loại Tài nguyên
Một tham chiếu về các loại tài nguyên khác nhau mà bạn có thể cung cấp, mô tả các phần tử XML, thuộc tính và cú pháp của chúng. Ví dụ, tham chiếu này cho bạn thấy cách tạo một tài nguyên cho menu ứng dụng, đối tượng vẽ được, hoạt ảnh, và hơn thế nữa.