Tổng quan về các loại tài nguyên

Mỗi trang trong phần này mô tả cách sử dụng, định dạng và cú pháp cho một loại tài nguyên ứng dụng nhất định mà bạn có thể cung cấp trong thư mục tài nguyên dự án (res/).

Dưới đây là nội dung tóm tắt ngắn gọn về từng trang:

Tài nguyên hoạt ảnh
Xác định các hoạt ảnh được xác định trước.
Hệ thống lưu các hoạt ảnh dạng tween trong res/anim/ và truy cập từ lớp R.anim.
Các hoạt ảnh khung được lưu trong res/drawable/ và được truy cập từ lớp R.drawable.
Tài nguyên danh sách trạng thái màu
Xác định tài nguyên màu thay đổi theo trạng thái của View.
Được lưu trong res/color/ và truy cập từ lớp R.color.
Tài nguyên có thể vẽ
Xác định nhiều hình ảnh bằng bitmap hoặc XML.
Được lưu trong res/drawable/ và truy cập từ lớp R.drawable.
Tài nguyên bố cục
Xác định bố cục cho giao diện người dùng của ứng dụng.
Đã lưu trong res/layout/ và truy cập từ lớp R.layout.
Tài nguyên trình đơn
Xác định nội dung của các trình đơn ứng dụng.
Được lưu trong res/menu/ và truy cập từ lớp R.menu.
Tài nguyên chuỗi
Xác định các chuỗi, mảng chuỗi và số nhiều (bao gồm cả việc định dạng và định kiểu chuỗi).
Được lưu trong res/values/ và truy cập từ các lớp R.string, R.array, và R.plurals.
Tài nguyên kiểu
Xác định giao diện và định dạng cho các thành phần trên giao diện người dùng.
Được lưu trong res/values/ và truy cập từ lớp R.style.
Tài nguyên phông chữ
Xác định bộ phông chữ và đưa phông chữ tuỳ chỉnh vào tệp XML.
Được lưu trong res/font/ và truy cập từ lớp R.font.
Các loại tài nguyên khác
Xác định các giá trị gốc khác làm tài nguyên tĩnh, bao gồm các giá trị sau:
Bool
Tài nguyên XML chứa giá trị boolean.
Màu
Tài nguyên XML chứa giá trị màu thập lục phân.
Kích thước
Tài nguyên XML chứa giá trị kích thước (có đơn vị đo lường).
Mã nhận dạng
Tài nguyên XML cung cấp giá trị nhận dạng duy nhất cho các thành phần và tài nguyên của ứng dụng.
Số nguyên
Tài nguyên XML chứa giá trị số nguyên.
Mảng số nguyên
Tài nguyên XML cung cấp một mảng số nguyên.
Mảng đã nhập
Tài nguyên XML cung cấp TypedArray (bạn có thể sử dụng tài nguyên này cho một mảng các đối tượng có thể vẽ).