Tài nguyên kiểu

Tài nguyên kiểu sẽ xác định định dạng và tìm kiếm một giao diện người dùng. Bạn có thể áp dụng một kiểu cho từng View riêng lẻ (từ trong một tệp bố cục) hoặc cho toàn bộ Activity hoặc ứng dụng (từ trong tệp kê khai).

Để biết thêm thông tin về cách tạo và áp dụng kiểu, vui lòng đọc bài viết về Kiểu và giao diện.

Lưu ý: Kiểu là một tài nguyên đơn giản được tham chiếu bằng cách sử dụng giá trị đã cung cấp trong thuộc tính name (không phải tên của tệp XML). Do đó, bạn có thể kết hợp tài nguyên kiểu với các tài nguyên đơn giản khác trong một tệp XML, bên dưới một phần tử <resources>.

vị trí tệp:
res/values/filename.xml
Bạn có thể tuỳ ý đặt tên tệp. name của phần tử này sẽ được dùng làm mã nhận dạng tài nguyên.
mã tham chiếu tài nguyên:
Trong XML: @[package:]style/style_name
cú pháp:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <style
    name="style_name"
    parent="@[package:]style/style_to_inherit">
    <item
      name="[package:]style_property_name"
      >style_value</item>
  </style>
</resources>
phần tử:
<resources>
Bắt buộc. Đây phải là nút gốc.

Không có thuộc tính nào.

<style>
Xác định một kiểu duy nhất. Chứa phần tử <item>.

thuộc tính:

name
Chuỗi. Bắt buộc. Tên cho kiểu được dùng làm mã nhận dạng tài nguyên để áp dụng kiểu cho thành phần hiển thị (View), Hoạt động (Activity) hoặc ứng dụng (application).
parent
Tài nguyên kiểu. Tham chiếu đến một kiểu mà kiểu này sẽ kế thừa các thuộc tính kiểu.
<item>
Xác định một thuộc tính duy nhất cho kiểu. Phải là phần tử con của phần tử <style>.

thuộc tính:

name
Tài nguyên về thuộc tính. Bắt buộc. Tên của thuộc tính kiểu sẽ được xác định, với tiền tố gói nếu cần (ví dụ: android:textColor ).
ví dụ:
Tệp XML cho kiểu (được lưu trong res/values/):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <style name="CustomText" parent="@style/Text">
    <item name="android:textSize">20sp</item>
    <item name="android:textColor">#008</item>
  </style>
</resources>
Tệp XML áp dụng kiểu cho TextView (được lưu trong res/layout/):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EditText
  style="@style/CustomText"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Hello, World!" />