Bố cục luồng trong Compose

FlowRowFlowColumn là các thành phần kết hợp tương tự như RowColumn, nhưng khác ở chỗ các mục sẽ chuyển vào dòng tiếp theo khi vùng chứa hết dung lượng. Thao tác này sẽ tạo ra nhiều hàng hoặc cột. Bạn cũng có thể kiểm soát số lượng mục trong một đường bằng cách đặt maxItemsInEachRow hoặc maxItemsInEachColumn. Bạn thường có thể sử dụng FlowRowFlowColumn để tạo bố cục thích ứng – nội dung sẽ không bị cắt bớt nếu các mục quá lớn cho một kích thước. Ngoài ra, việc sử dụng kết hợp maxItemsInEach* với Modifier.weight(weight) có thể giúp tạo bố cục lấp đầy/mở rộng chiều rộng của hàng hoặc cột khi cần.

Ví dụ điển hình là khối hoặc giao diện người dùng lọc:

5 khối trong một FlowRow, cho thấy tình trạng tràn sang dòng tiếp theo khi không còn dung lượng.
Hình 1. Ví dụ về FlowRow

Cách sử dụng cơ bản

Để sử dụng FlowRow hoặc FlowColumn, hãy tạo các thành phần kết hợp này và đặt các mục bên trong theo quy trình chuẩn:

@Composable
private fun FlowRowSimpleUsageExample() {
  FlowRow(modifier = Modifier.padding(8.dp)) {
    ChipItem("Price: High to Low")
    ChipItem("Avg rating: 4+")
    ChipItem("Free breakfast")
    ChipItem("Free cancellation")
    ChipItem("£50 pn")
  }
}

Đoạn mã này sẽ dẫn đến giao diện người dùng như trên, các mục sẽ tự động chuyển sang hàng tiếp theo khi không còn chỗ trống trong hàng đầu tiên.

Tính năng của bố cục luồng

Bố cục Flow có các tính năng và thuộc tính mà bạn có thể dùng để tạo nhiều bố cục trong ứng dụng.

Sắp xếp trục chính: sắp xếp theo chiều ngang hoặc chiều dọc

Trục chính là trục mà các mục được bố trí (ví dụ: trong FlowRow, các mục được sắp xếp theo chiều ngang). Tham số horizontalArrangement trong FlowRow kiểm soát cách phân phối dung lượng trống giữa các mục.

Bảng sau đây trình bày ví dụ về cách đặt horizontalArrangement trên các mục cho FlowRow:

Đã đặt chế độ sắp xếp theo chiều ngang trên FlowRow

Kết quả

Arrangement.Start (Default)

Các mục được sắp xếp với phần đầu

Arrangement.SpaceBetween

Sắp xếp các mục có khoảng trống ở giữa

Arrangement.Center

Các mục được sắp xếp ở trung tâm

Arrangement.End

Các mục được sắp xếp ở cuối

Arrangement.SpaceAround

Các mục được sắp xếp có khoảng trống xung quanh

Arrangement.spacedBy(8.dp)

Các mục được giãn cách theo một dp nhất định

Đối với FlowColumn, bạn có thể sử dụng các tuỳ chọn tương tự với verticalArrangement, với giá trị mặc định là Arrangement.Top.

Sắp xếp trên trục chéo

Trục chéo là trục ngược với trục chính. Ví dụ: trong FlowRow, đây là trục tung. Để thay đổi cách sắp xếp nội dung tổng thể bên trong vùng chứa theo trục chéo, hãy sử dụng verticalArrangement cho FlowRowhorizontalArrangement cho FlowColumn.

Đối với FlowRow, bảng sau đây trình bày ví dụ về cách thiết lập verticalArrangement khác nhau trên các mục:

Đã đặt chế độ sắp xếp theo chiều dọc trên FlowRow

Kết quả

Arrangement.Top (Default)

Sắp xếp trên vùng chứa

Arrangement.Bottom

Sắp xếp dưới cùng của vùng chứa

Arrangement.Center

Sắp xếp giữa vùng chứa

Đối với FlowColumn, bạn có thể sử dụng các lựa chọn tương tự cho horizontalArrangement. Cách sắp xếp trục chéo mặc định là Arrangement.Start.

Căn chỉnh từng mục riêng lẻ

Bạn nên đặt từng mục riêng lẻ trong hàng với các cách căn chỉnh khác nhau. Phương thức này khác với verticalArrangementhorizontalArrangement vì phương thức này sẽ căn chỉnh các mục trong dòng hiện tại. Bạn có thể áp dụng phương thức này bằng Modifier.align().

Ví dụ: khi các mục trong FlowRow có chiều cao khác nhau, hàng sẽ lấy chiều cao của mục lớn nhất và áp dụng Modifier.align(alignmentOption) cho các mục:

Đã đặt căn chỉnh theo chiều dọc trên FlowRow

Kết quả

Alignment.Top (Default)

Các mục được căn chỉnh lên trên cùng

Alignment.Bottom

Các mục được căn chỉnh ở dưới cùng

Alignment.CenterVertically

Các mục được căn giữa

Đối với FlowColumn, bạn có thể sử dụng các lựa chọn tương tự. Căn chỉnh mặc định là Alignment.Start.

Số mục tối đa trong hàng hoặc cột

Tham số maxItemsInEachRow hoặc maxItemsInEachColumn xác định các mục tối đa trong trục chính để cho phép trong một dòng trước khi gói sang mục tiếp theo. Giá trị mặc định là Int.MAX_INT, cho phép nhiều mục nhất có thể, miễn là kích thước của các mục cho phép vừa với dòng.

Ví dụ: việc đặt maxItemsInEachRow sẽ buộc bố cục ban đầu chỉ có 3 mục:

Chưa đặt mức tối đa

maxItemsInEachRow = 3

Không có giới hạn tối đa nào được đặt trên hàng luồng Đã đặt số mục tối đa trên hàng luồng

Các mục trong quy trình tải từng phần

ContextualFlowRowContextualFlowColumn là một phiên bản chuyên biệt của FlowRowFlowColumn, cho phép bạn tải từng phần nội dung của hàng hoặc cột flow. Chúng cũng cung cấp thông tin về vị trí của mục (chỉ mục, số hàng và kích thước có sẵn), chẳng hạn như liệu mục đó có nằm trong hàng đầu tiên hay không. Điều này rất hữu ích cho các tập dữ liệu lớn và nếu bạn cần thông tin theo ngữ cảnh về một mục.

Tham số maxLines giới hạn số hàng hiển thị và tham số overflow chỉ định nội dung sẽ hiển thị khi vượt quá mục, cho phép bạn chỉ định expandIndicator hoặc collapseIndicator tuỳ chỉnh.

Ví dụ: để hiển thị nút "+ (số mục còn lại)" hoặc "Hiển thị ít hơn":

val totalCount = 40
var maxLines by remember {
  mutableStateOf(2)
}

val moreOrCollapseIndicator = @Composable { scope: ContextualFlowRowOverflowScope ->
  val remainingItems = totalCount - scope.shownItemCount
  ChipItem(if (remainingItems == 0) "Less" else "+$remainingItems", onClick = {
    if (remainingItems == 0) {
      maxLines = 2
    } else {
      maxLines += 5
    }
  })
}
ContextualFlowRow(
  modifier = Modifier
    .safeDrawingPadding()
    .fillMaxWidth(1f)
    .padding(16.dp)
    .wrapContentHeight(align = Alignment.Top)
    .verticalScroll(rememberScrollState()),
  verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(4.dp),
  horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(8.dp),
  maxLines = maxLines,
  overflow = ContextualFlowRowOverflow.expandOrCollapseIndicator(
    minRowsToShowCollapse = 4,
    expandIndicator = moreOrCollapseIndicator,
    collapseIndicator = moreOrCollapseIndicator
  ),
  itemCount = totalCount
) { index ->
  ChipItem("Item $index")
}

Ví dụ về hàng luồng theo ngữ cảnh.
Hình 2. Ví dụ về ContextualFlowRow

Trọng lượng mặt hàng

Trọng số sẽ tăng trưởng một mục dựa trên hệ số của nó và không gian có sẵn trên dòng đã đặt mục đó. Điều quan trọng là có sự khác biệt giữa FlowRowRow về cách sử dụng trọng số để tính chiều rộng của một mục. Đối với Rows, trọng số dựa trên tất cả các mục trong Row. Với FlowRow, trọng số dựa trên các mục trong hàng chứa một mục được đặt vào, chứ không phải tất cả các mục trong vùng chứa FlowRow.

Ví dụ: nếu bạn có 4 mục đều nằm trên một dòng, mỗi mục có trọng số khác nhau là 1f, 2f, 1f3f, thì tổng trọng số sẽ là 7f. Không gian còn lại trong một hàng hoặc cột sẽ được chia cho 7f. Sau đó, chiều rộng của từng mục sẽ được tính bằng cách sử dụng: weight * (remainingSpace / totalWeight).

Bạn có thể sử dụng kết hợp Modifier.weight và các mục tối đa có FlowRow hoặc FlowColumn để tạo một bố cục giống như lưới. Phương pháp này rất hữu ích khi tạo bố cục thích ứng, điều chỉnh theo kích thước của thiết bị.

Có một vài ví dụ về những gì bạn có thể đạt được bằng cách sử dụng trọng số. Một ví dụ là lưới trong đó các mục có kích thước bằng nhau, như minh hoạ dưới đây:

Đã tạo lưới bằng hàng luồng
Hình 3. Sử dụng FlowRow để tạo lưới

Để tạo lưới có kích thước mục bằng nhau, bạn có thể làm như sau:

val rows = 3
val columns = 3
FlowRow(
  modifier = Modifier.padding(4.dp),
  horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(4.dp),
  maxItemsInEachRow = rows
) {
  val itemModifier = Modifier
    .padding(4.dp)
    .height(80.dp)
    .weight(1f)
    .clip(RoundedCornerShape(8.dp))
    .background(MaterialColors.Blue200)
  repeat(rows * columns) {
    Spacer(modifier = itemModifier)
  }
}

Điều quan trọng là nếu bạn thêm một mục khác và lặp lại mục đó 10 lần thay vì 9 lần, thì mục cuối cùng sẽ chiếm toàn bộ cột cuối cùng, vì tổng trọng số của toàn bộ hàng là 1f:

Kích thước đầy đủ của mục cuối cùng trên lưới
Hình 4. Sử dụng FlowRow để tạo lưới trong đó mục cuối cùng chiếm toàn chiều rộng

Bạn có thể kết hợp trọng số với Modifiers khác, chẳng hạn như Modifier.width(exactDpAmount), Modifier.aspectRatio(aspectRatio) hoặc Modifier.fillMaxWidth(fraction). Tất cả các đối tượng sửa đổi này hoạt động cùng nhau để cho phép định kích thước thích ứng cho các mục trong FlowRow (hoặc FlowColumn).

Bạn cũng có thể tạo một lưới xen kẽ có các kích thước mục khác nhau, trong đó hai mục chiếm một nửa chiều rộng và một mục chiếm toàn bộ chiều rộng của cột tiếp theo:

Lưới xen kẽ có hàng luồng
Hình 5. FlowRow có kích thước xen kẽ của các hàng

Bạn có thể thực hiện điều này bằng mã sau:

FlowRow(
  modifier = Modifier.padding(4.dp),
  horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(4.dp),
  maxItemsInEachRow = 2
) {
  val itemModifier = Modifier
    .padding(4.dp)
    .height(80.dp)
    .clip(RoundedCornerShape(8.dp))
    .background(Color.Blue)
  repeat(6) { item ->
    // if the item is the third item, don't use weight modifier, but rather fillMaxWidth
    if ((item + 1) % 3 == 0) {
      Spacer(modifier = itemModifier.fillMaxWidth())
    } else {
      Spacer(modifier = itemModifier.weight(0.5f))
    }
  }
}

Định cỡ phân số

Bằng cách sử dụng Modifier.fillMaxWidth(fraction), bạn có thể chỉ định kích thước của vùng chứa mà một mục sẽ chiếm. Điều này khác với cách hoạt động của Modifier.fillMaxWidth(fraction) khi áp dụng cho Row hoặc Column, ở chỗ các mục Row/Column chiếm tỷ lệ phần trăm chiều rộng còn lại, thay vì chiều rộng của toàn bộ vùng chứa.

Ví dụ: đoạn mã sau đây sẽ tạo ra kết quả khác nhau khi sử dụng FlowRowRow:

FlowRow(
  modifier = Modifier.padding(4.dp),
  horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(4.dp),
  maxItemsInEachRow = 3
) {
  val itemModifier = Modifier
    .clip(RoundedCornerShape(8.dp))
  Box(modifier = itemModifier.height(200.dp).width(60.dp).background(Color.Red))
  Box(modifier = itemModifier.height(200.dp).fillMaxWidth(0.7f).background(Color.Blue))
  Box(modifier = itemModifier.height(200.dp).weight(1f).background(Color.Magenta))
}

FlowRow: Mục ở giữa chiếm 0,7 phần chiều rộng của toàn bộ vùng chứa.

Chiều rộng phân số với hàng luồng

Row: Mục ở giữa chiếm 0,7% chiều rộng còn lại của Row.

Chiều rộng phân số có hàng

fillMaxColumnWidth()fillMaxRowHeight()

Việc áp dụng Modifier.fillMaxColumnWidth() hoặc Modifier.fillMaxRowHeight() cho một mục bên trong FlowColumn hoặc FlowRow đảm bảo các mục trong cùng một cột hoặc hàng có cùng chiều rộng hoặc chiều cao với mục lớn nhất trong cột/hàng.

Ví dụ: ví dụ này sử dụng FlowColumn để hiển thị danh sách các món tráng miệng Android. Bạn có thể thấy sự khác biệt về chiều rộng của từng mục khi áp dụng Modifier.fillMaxColumnWidth() cho mục so với khi áp dụng cho mục và khi áp dụng mục đó và gói mục.

FlowColumn(
  Modifier
    .padding(20.dp)
    .fillMaxHeight()
    .fillMaxWidth(),
  horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(8.dp),
  verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(8.dp),
  maxItemsInEachColumn = 5,
) {
  repeat(listDesserts.size) {
    Box(
      Modifier
        .fillMaxColumnWidth()
        .border(1.dp, Color.DarkGray, RoundedCornerShape(8.dp))
        .padding(8.dp)
    ) {

      Text(
        text = listDesserts[it],
        fontSize = 18.sp,
        modifier = Modifier.padding(3.dp)
      )
    }
  }
}

Đã áp dụng Modifier.fillMaxColumnWidth() cho mỗi mục

FillMaxColumnWidth

Chưa đặt thay đổi chiều rộng nào (gói các mục)

Chưa đặt chiều rộng cột tối đa cho màu nền