Di chuyển các ứng dụng hiện có dựa trên Khung hiển thị

Ngay từ đầu, Jetpack Compose được thiết kế với trọng tâm là khả năng tương tác của Khung hiển thị. Vì vậy, bạn có thể dùng Compose trong Khung hiển thị và ngược lại. Chức năng này cho phép bạn sử dụng Compose trong ứng dụng hiện có dựa trên Khung hiển thị mà không cần phải viết lại ứng dụng từ đầu.

Các trang sau đây trình bày cách tích hợp Compose vào những ứng dụng bạn hiện có:

  • Chiến lược di chuyển: Tìm hiểu chiến lược để từng bước đưa Compose vào cơ sở mã một cách an toàn.
  • API có khả năng tương tác: Tìm hiểu về các API của Compose để giúp bạn kết hợp Compose với giao diện người dùng dựa trên Khung hiển thị.
  • Những điểm cần cân nhắc khác: Tìm hiểu những điểm cần cân nhắc khác như sắp xếp theo chủ đề, cấu trúc và kiểm thử trong khi di chuyển ứng dụng dựa trên Khung hiển thị sang Compose.

Mẫu

Các mẫu sau đây minh hoạ khả năng tương tác của Jetpack Compose và Khung hiển thị: