Làm quen với Dịch vụ trò chơi của Play trong trò chơi Android

Hướng dẫn này mô tả cách thiết lập dự án Android Studio để sử dụng SDK Dịch vụ trò chơi của Play. Bạn phải hoàn thành các bước này trước khi thiết lập đăng nhập trong Dịch vụ trò chơi của Play, đồng thời thêm tính năng Dịch vụ trò chơi của Play vào trò chơi của bạn.

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn, hãy hoàn tất các bước trong những phần sau.

Điều kiện tiên quyết đối với ứng dụng

Hãy đảm bảo tệp bản dựng của ứng dụng sử dụng các giá trị sau:

 • Một minSdkVersion từ 19 trở lên
 • Một compileSdkVersion từ 28 trở lên

Thiết lập trò chơi của bạn trong Google Play Console.

Google Play Console là nơi bạn có thể quản lý các dịch vụ trò chơi của Google Play cho trò chơi của mình, đồng thời định cấu hình siêu dữ liệu để ủy quyền và xác thực trò chơi của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem phần Thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play.

Định cấu hình ứng dụng

Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy thêm kho lưu trữ Maven của Googlekho lưu trữ trung tâm Maven vào cả hai mục buildscriptallprojects:

 buildscript {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

 allprojects {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

Thêm phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play dành cho SDK Play Games vào tệp bản dựng Gradle của mô-đun, thường là

app/build.gradle:

 dependencies {
  implementation "com.google.android.gms:play-services-games-v2:+"
 }

Sau khi hoàn thành những bước này, bạn phải thiết lập thông tin đăng nhập để trò chơi có thể truy cập sử dụng các tính năng trong Dịch vụ trò chơi của Play.