Tích hợp Android Frame Pacing vào trình kết xuất Vulkan

Phần hướng dẫn này mô tả cách tích hợp Android Frame Pacing vào chuỗi công cụ, cách sử dụng các hàm mà thư viện cung cấp và cách xác minh tốc độ khung hình đã cải thiện. Android Frame Pacing có sẵn dưới dạng một thư viện tĩnh hoặc thư viện chia sẻ trong Thư viện AGDK.

Bắt đầu

 1. Tải tệp .zip SDK xuống hoặc sao chép kho lưu trữ từ Dự án nguồn mở Android.
 2. Chạy Cube sample (mẫu Hình lập phương) trong Android Studio. Dự án mẫu này tích hợp Android Frame Pacing vào một trò chơi sử dụng Vulkan để kết xuất.

  1. Giải nén nội dung tệp .zip vào một thư mục.
  2. Mở Android Studio.
  3. Nhấp vào File > Open (Tệp > Mở) rồi chọn thư mục gamesdk/samples/cube.
  4. Chờ Android Studio đồng bộ hoá dự án.
  5. Kết nối thiết bị hoặc tạo thiết bị ảo để chạy mẫu (để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Tạo và chạy ứng dụng).
  6. Chọn thiết bị mục tiêu rồi nhấp vào Run (Chạy) Nút Chạy Android Studio.
  7. APK mẫu sẽ tạo bản dựng và cài đặt trên thiết bị mục tiêu. Nếu bạn gặp lỗi, hãy kiểm tra các bước sau:

   • Bạn có phiên bản được hỗ trợ của SDK Android; xem trường compileSdkVersion trong tệp mô-đun ứng dụng build.gradle để biết thêm thông tin. Bạn có thể cập nhật phiên bản SDK từ thẻ SDK Platforms (Nền tảng SDK) trong SDK Manager (Trình quản lý SDK).
   • Bạn có một phiên bản được hỗ trợ của Android NDK; xem trường ndkVersion trong tệp mô-đun ứng dụng build.gradle để biết thêm thông tin. Bạn có thể cài đặt một phiên bản cụ thể của NDK từ thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK) trong Trình quản lý SDK.
   • Tệp local.properties trong dự án không có mục nhập cho ndk.dir. Vị trí này do Android Studio chỉ định và sử dụng phiên bản NDK ở trên. Nếu bạn đã nhập mục này, hãy xoá toàn bộ dòng.
   • Sau mỗi lần thay đổi chế độ cài đặt bản dựng, hãy làm sạch dự án (Build > Clean Project (Xây dựng > Làm sạch dự án)) và làm mới các dự án C++ đã liên kết (Build > Refresh Linked C++ Projects (Xây dựng > Làm mới dự án C++ đã liên kết)).