Khắc phục các lỗi thường gặp

Chủ đề này chứa thông tin về cách chẩn đoán và khắc phục các lỗi thường gặp. Chủ đề này được chia thành các mục dựa trên mã lỗi hoặc thông điệp nhật ký.

Mã phản hồi 400

Connecting to: https://performanceparameters.googleapis.com/v1/applications/...
TuningFork:Web: Response code: 400
TuningFork:Web: Response message: Bad

Bạn có thể gặp lỗi này nếu khoá API của bạn không hợp lệ. Hãy xem nội dung Bật API.

Mã phản hồi 403

TuningFork:Web: Connecting to: https://performanceparameters.googleapis.com/v1/applications/...:generateTuningParameters
TuningFork:Web: Response code: 403
TuningFork:Web: Response message: Forbidden

Bạn có thể gặp lỗi này nếu khoá API không được bật hoặc bạn nhầm lẫn khi hạn chế khoá API (ví dụ: bạn sử dụng sai chứng chỉ hoặc giá trị băm). Hãy xem nội dung Bật API.

Cảnh báo "No parameters: no fidelity parameters" (Không có thông số: không có thông số về độ chân thực) và "java.lang.NoSuchFieldError" hiển thị trong nhật ký

TuningFork:FPDownload: No parameters: no fidelity parameters
TuningFork: java.lang.NoSuchFieldError: no "[Landroid/content/pm/ApplicationInfo;" field "applicationInfo" in class "Landroid/content/pm/PackageInfo;" or its superclasses
TuningFork: Could not get fidelity params from server : err = 4

Đây là những cảnh báo vô hại do thư viện Tuning Fork đưa ra khi kiểm tra xem ứng dụng có đặt cờ có thể gỡ lỗi hay không. Những cảnh báo này chi tiết, nhưng vô hại và không biểu thị quá trình tích hợp của thư viện gặp vấn đề. Bạn có thể bỏ qua những cảnh báo này.