cú pháp:
<profileable android:shell=["true" | "false"] android:enabled=["true" | "false"] />
có trong:
<application>
mô tả:
Chỉ định cách trình phân tích tài nguyên có thể truy cập vào ứng dụng này.
thuộc tính:
android:shell
Chỉ định xem liệu người dùng của thiết bị có thể phân tích tài nguyên của ứng dụng này hay không thông qua các công cụ gỡ lỗi cục bộ. Các công cụ này bao gồm Nếu bạn không đặt hoặc đặt thành giá trị false, thì các công cụ và API này sẽ chỉ hoạt động khi ứng dụng debuggable. Các ứng dụng có thể gỡ lỗi phải chịu tình trạng giảm hiệu suất đáng kể, đồng thời không hữu ích trong việc đo lường chính xác thời gian. Bạn nên sử dụng phần tử này để đo lường hiệu suất cục bộ nhằm thu được kết quả chính xác.
android:enabled
Chỉ định xem liệu ứng dụng có thể được dịch vụ hệ thống hoặc công cụ shell phân tích tài nguyên hay không (đối với công cụ shell, bạn cũng phải thiết lập android:shell). Nếu giá trị là sai thì sẽ không thể phân tích tài nguyên của ứng dụng này. Giá trị mặc định là đúng. Thuộc tính này đã được thêm vào API cấp 30.
áp dụng từ:
API cấp 29