Lưu ý: Google Play sử dụng các phần tử <uses-library> khai báo trong tệp kê khai ứng dụng để lọc ứng dụng khỏi các thiết bị không đáp ứng yêu cầu về thư viện. Để biết thêm thông tin về cách lọc, hãy xem chủ đề Các bộ lọc của Google Play.

cú pháp:
<uses-library
  android:name="string"
  android:required=["true" | "false"] />
có trong:
<application>
mô tả:

Chỉ định một thư viện chia sẻ mà phải được liên kết với ứng dụng. Phần tử này yêu cầu hệ thống đưa mã của thư viện vào trình tải lớp (class loader) cho gói.

Tất cả gói android (chẳng hạn như android.app, android.content, android.viewandroid.widget) đều nằm trong thư viện mặc định nơi tất cả ứng dụng đều tự động liên kết đến. Tuy nhiên, một số gói (chẳng hạn như maps) nằm trong các thư viện riêng biệt không được tự động liên kết. Hãy tham khảo tài liệu về các gói bạn đang dùng để xác định thư viện có chứa mã gói đó.

Thứ tự của các thẻ <uses-library> rất quan trọng: thứ tự ảnh hưởng đến quá trình tra cứu lớp (class) và thứ tự giải quyết khi ứng dụng đang tải. Một số thư viện có thể có các lớp trùng lặp và trong trường hợp đó, thư viện tới trước sẽ được ưu tiên.

Phần tử này cũng ảnh hưởng đến việc cài đặt ứng dụng trên một thiết bị cụ thể cũng như phạm vi cung cấp của ứng dụng trên Google Play:

Cài đặt
Nếu phần tử này có mặt và thuộc tính android:required của phần tử này được đặt thành true, thì khung PackageManager sẽ không cho phép người dùng cài đặt ứng dụng, trừ trường hợp thư viện này có trên thiết bị của người dùng.

Thuộc tính android:required được mô tả chi tiết trong phần sau đây.

thuộc tính:
android:name
Tên của thư viện. Tên này do tài liệu cho gói mà bạn đang sử dụng đưa ra. Ví dụ như đây là "android.test.runner", một gói chứa các lớp kiểm thử Android.
android:required
Giá trị Boolean cho biết ứng dụng có cần thư viện do android:name chỉ định hay không:
  • "true": Ứng dụng không hoạt động nếu không có thư viện này. Hệ thống sẽ không cho phép ứng dụng trên thiết bị không có thư viện này.
  • "false": Ứng dụng có thể sử dụng thư viện (nếu có), nhưng được thiết kế để hoạt động khi không có nếu cần. Hệ thống sẽ cho phép cài đặt ứng dụng, ngay cả khi không có thư viện. Nếu sử dụng "false", bạn có trách nhiệm kiểm tra xem có thư viện này trong thời gian chạy hay không.

    Để tìm thư viện, bạn có thể dùng chế độ phản chiếu để xác định xem có một lớp cụ thể nào đó hay không.

Giá trị mặc định là "true".

Ra mắt trong: API cấp 7.

ra mắt từ:
API Cấp 1
xem thêm: