Tuỳ chỉnh chế độ cài đặt Một phần của Android Jetpack.

Tài liệu này mô tả cách tuỳ chỉnh các đối tượng Preference trong hệ phân cấp của bạn.

Tìm lựa chọn ưu tiên

Để truy vấn một Preference, chẳng hạn như khi bạn cần nhận hoặc đặt giá trị Preference, hãy sử dụng phương thức PreferenceFragmentCompat.findPreference(). Phương thức này sẽ tìm kiếm toàn bộ hệ thống phân cấp của một Preference với khoá cho trước.

Ví dụ: để truy cập vào EditTextPreference bằng khoá "signature", hãy làm như sau:

<EditTextPreference
    app:key="signature"
    app:title="Your signature"/>

Hãy truy xuất Preference này bằng cách sử dụng mã sau:

Kotlin

override fun onCreatePreferences(savedInstanceState: Bundle?, rootKey: String?) {
  setPreferencesFromResource(R.xml.preferences, rootKey)
  val signaturePreference: EditTextPreference? = findPreference("signature")
  // Do something with this preference.
}

Java

@Override
public void onCreatePreferences(Bundle savedInstanceState, String rootKey) {
  setPreferencesFromResource(R.xml.preferences, rootKey);
  EditTextPreference signaturePreference = findPreference("signature");
  // Do something with this preference.
}

Kiểm soát chế độ hiển thị ưu tiên

Bạn có thể kiểm soát đối tượng Preference nào sẽ hiển thị cho người dùng khi họ chuyển đến màn hình cài đặt. Ví dụ: nếu một Preference nào đó chỉ có nghĩa khi một tính năng tương ứng được bật, bạn sẽ muốn ẩn Preference đó đi khi tính năng này bị tắt.

Để chỉ hiện Preference khi đáp ứng một điều kiện, trước tiên, hãy đặt chế độ hiển thị Preference thành false trong XML, như minh hoạ trong ví dụ sau:

<EditTextPreference
    app:key="signature"
    app:title="Your signature"
    app:isPreferenceVisible="false"/>

Trong onCreatePreferences(), hãy hiển thị Preference khi điều kiện tương ứng được đáp ứng:

Kotlin

override fun onCreatePreferences(savedInstanceState: Bundle?, rootKey: String?) {
  setPreferencesFromResource(R.xml.preferences, rootKey)
  if(/*some feature*/) {
    val signaturePreference: EditTextPreference? = findPreference("signature")
    signaturePreference?.isVisible = true
  }
}

Java

@Override
public void onCreatePreferences(Bundle savedInstanceState, String rootKey) {
  setPreferencesFromResource(R.xml.preferences, rootKey);
  if(/*some feature*/) {
    EditTextPreference signaturePreference = findPreference("signature");
    if (signaturePreference != null) {
      signaturePreference.setVisible(true);
    }
  }
}

Tự động cập nhật nội dung bản tóm tắt

Preference duy trì dữ liệu phải hiển thị giá trị hiện tại trong bản tóm tắt để giúp người dùng hiểu rõ hơn về trạng thái hiện tại của Preference. Ví dụ: EditTextPreference phải hiển thị giá trị văn bản đã lưu và ListPreference phải hiển thị mục nhập danh sách được chọn. Cũng có thể bạn có các đối tượng Preference cần cập nhật bản tóm tắt dựa trên trạng thái nội bộ hoặc bên ngoài của ứng dụng – ví dụ: Preference hiển thị số phiên bản. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng SummaryProvider.

Sử dụng SimplesummaryProvider

ListPreferenceEditTextPreference bao gồm triển khai SummaryProvider đơn giản nhằm tự động hiển thị giá trị Preference đã lưu như một bản tóm tắt. Nếu không có giá trị nào được lưu, chúng sẽ hiển thị thông báo "Chưa đặt".

Để bật các phương thức triển khai này từ XML, hãy đặt app:useSimpleSummaryProvider="true".

Ngoài ra, khi lập trình, bạn có thể dùng phương thức ListPreference.SimpleSummaryProvider.getInstance()EditTextPreference.SimpleSummaryProvider.getInstance() để sử dụng bản sao SummaryProvider giản lược, sau đó đặt phương thức này vào Preference, như trong ví dụ sau:

Kotlin

listPreference.summaryProvider = ListPreference.SimpleSummaryProvider.getInstance()
editTextPreference.summaryProvider = EditTextPreference.SimpleSummaryProvider.getInstance()

Java

listPreference.setSummaryProvider(ListPreference.SimpleSummaryProvider.getInstance());
editTextPreference.setSummaryProvider(EditTextPreference.SimpleSummaryProvider.getInstance());

Sử dụng ProviderProvider tuỳ chỉnh

Bạn có thể tạo SummaryProvider tuỳ ý và ghi đè provideSummary() để tuỳ chỉnh nội dung bản tóm tắt bất cứ khi nào Preference yêu cầu. Ví dụ: EditTextPreference sau đây hiển thị độ dài của giá trị đã lưu dưới dạng tóm tắt:

Hình ảnh cho thấy ví dụ về EditTextPreferences
Hình 1. Ví dụ: EditTextPreference.

Ví dụ: giả sử EditTextPreference như sau:

<EditTextPreference
    app:key="counting"
    app:title="Counting preference"/>

Trong onCreatePreferences(), bạn có thể tạo SummaryProvider mới và ghi đè provideSummary() để trả về bản tóm tắt cần hiển thị:

Kotlin

val countingPreference: EditTextPreference? = findPreference("counting")

countingPreference?.summaryProvider = SummaryProvider<EditTextPreference> { preference ->
  val text = preference.text
  if (text.isNullOrEmpty()) {
    "Not set"
  } else {
    "Length of saved value: " + text.length
  }
}

Java

EditTextPreference countingPreference = findPreference("counting");

if (countingPreference != null) {
  countingPreference.setSummaryProvider(new SummaryProvider<EditTextPreference>() {
    @Override
    public CharSequence provideSummary(EditTextPreference preference) {
      String text = preference.getText();
      if (TextUtils.isEmpty(text) || text == null){
        return "Not set";
      }
      return "Length of saved value: " + text.length();
    }
  });
}

Bản tóm tắt Preference hiển thị độ dài của giá trị đã lưu hoặc "Chưa đặt" khi không có giá trị nào được lưu.

Tuỳ chỉnh hộp thoại EditTextPreferences

Trong hộp thoại EditTextPreference, bạn có thể tuỳ chỉnh hành vi của trường văn bản bằng cách đính kèm OnBindEditTextListener. Trình xử lý này được gọi khi người dùng nhìn thấy hộp thoại.

Ví dụ: bạn có thể tuỳ chỉnh hộp thoại sao cho chỉ có số đếm được chấp nhận. Trước tiên, hãy tạo EditTextPreference:

<EditTextPreference
    app:key="number"
    app:title="Numbers only preference"/>

Tiếp theo, trong onCreatePreferences(), hãy tạo một OnBindEditTextListener mới và ghi đè onBindEditText() để tuỳ chỉnh EditText khi người dùng nhìn thấy.

Kotlin

val numberPreference: EditTextPreference? = findPreference("number")

numberPreference?.setOnBindEditTextListener { editText ->
  editText.inputType = InputType.TYPE_CLASS_NUMBER
}

Java

EditTextPreference numberPreference = findPreference("number");

if (numberPreference != null) {
  numberPreference.setOnBindEditTextListener(
      new EditTextPreference.OnBindEditTextListener() {
        @Override
        public void onBindEditText(@NonNull EditText editText) {
          editText.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_NUMBER);
        }
      });
}

Bây giờ, khi hộp thoại hiển thị cho người dùng, bàn phím sẽ mở ở chế độ chỉ số để người dùng chỉ có thể nhập số vào EditText.

Thao tác tuỳ chỉnh

Preference có thể có một thao tác cụ thể khi được nhấn vào. Ví dụ: Preference có thể đóng vai trò là đường liên kết đến một phần riêng biệt trong ứng dụng của bạn. Để thêm một hành động vào Preference, bạn có thể đặt trực tiếp Intent trên Preference hoặc đặt OnPreferenceClickListener để logic cụ thể hơn.

Đặt một Intent (ý định)

Bạn có thể đặt Intent trên Preference để chạy một Fragment, Activity mới hoặc một ứng dụng riêng biệt bất cứ khi nào Preference được nhấn. Việc này cũng giống như việc sử dụng Context.startActivity() với một Intent cho trước.

Bạn có thể đặt một Intent vào trong XML bằng cách lồng thêm một thẻ <intent>. Ví dụ sau đây xác định Intent chạy Activity:

<Preference
    app:key="activity"
    app:title="Launch activity">
  <intent
      android:targetPackage="com.example"
      android:targetClass="com.example.ExampleActivity"/>
</Preference>

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng setIntent() trực tiếp trên Preference như sau:

Kotlin

val intent = Intent(context, ExampleActivity::class.java)
activityPreference.setIntent(intent)

Java

Intent intent = new Intent(getContext(), ExampleActivity.class);
activityPreference.setIntent(intent);

Bạn cũng có thể thêm các dữ liệu bổ sung có Intent bằng XML:

<Preference
    app:key="activity"
    app:title="Launch activity">
  <intent
      android:targetPackage="com.example"
      android:targetClass="com.example.ExampleActivity">
    <extra
        android:name="example_key"
        android:value="example_value"/>
  </intent>
</Preference>

Dưới đây là một ví dụ về PreferenceIntent khởi chạy một trang web:

<Preference
    app:key="webpage"
    app:title="View webpage">
  <intent
      android:action="android.intent.action.VIEW"
      android:data="http://www.google.com" />
</Preference>

Kotlin

val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW)
intent.data = Uri.parse("http://www.google.com")

val webpagePreference = findPreference("webpage")
webpagePreference?.intent = intent

Java

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
intent.setData(Uri.parse("http://www.google.com"));
webpagePreference.setIntent(intent);

OnPreferenceClickListener

Bạn có thể thiết lập OnPreferenceClickListener trên Preference. Thao tác này sẽ thêm lệnh gọi lại đến onPreferenceClick() khi bạn nhấn vào Preference. Ví dụ: bạn có thể sử dụng trình nghe để điều hướng đến một Fragment hoặc Activity khác nếu có logic phức tạp hơn để xử lý hoạt động điều hướng.

Để đặt OnPreferenceClickListener, hãy sử dụng mã tương tự như sau:

Kotlin

onClickPreference.setOnPreferenceClickListener({
  // Do something.
  true
})

Java

onClickPreference.setOnPreferenceClickListener(preference -> {
  // Do something.
  return true;
});