Sử dụng Compose trong Khung hiển thị

Bạn có thể thêm giao diện người dùng dựa trên Compose vào một ứng dụng hiện có sử dụng thiết kế dựa trên Khung hiển thị.

Để tạo một màn hình mới hoàn toàn dựa trên Compose, hãy gọi phương thức setContent() và truyền bất kỳ hàm có khả năng kết hợp nào mà bạn muốn.

class ExampleActivity : ComponentActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    setContent { // In here, we can call composables!
      MaterialTheme {
        Greeting(name = "compose")
      }
    }
  }
}

@Composable
fun Greeting(name: String) {
  Text(text = "Hello $name!")
}

Đoạn mã trên được viết giống hệt những gì bạn sẽ thấy trong bất kỳ ứng dụng thuần Compose nào

ViewCompositionStrategy cho ComposeView

ViewCompositionStrategy xác định thời điểm nên loại bỏ Cấu trúc. Giá trị mặc định, ViewCompositionStrategy.Default, sẽ loại bỏ Cấu trúc khi ComposeView cơ bản tách khỏi cửa sổ, trừ phi thành phần đó là một phần của vùng chứa gộp như RecyclerView. Trong ứng dụng chỉ có một hoạt động duy nhất trong Compose, hành vi mặc định này là điều bạn muốn. Tuy nhiên, nếu bạn tăng dần tính năng Compose vào cơ sở mã, thì hành vi này có thể gây mất trạng thái trong một số trường hợp.

Để thay đổi ViewCompositionStrategy, hãy gọi phương thức setViewCompositionStrategy() và cung cấp một chiến lược khác.

Bảng dưới đây tóm tắt các trường hợp mà bạn có thể sử dụng ViewCompositionStrategy trong:

ViewCompositionStrategy Nội dung mô tả và tình huống tương tác
DisposeOnDetachedFromWindow Cấu trúc sẽ được huỷ bỏ khi ComposeView cơ bản bị tách khỏi cửa sổ. Sau đó đã được thay thế bằng DisposeOnDetachedFromWindowOrReleasedFromPool.

Tình huống tương tác:

* ComposeView cho dù đó là thành phần duy nhất trong hệ phân cấp Khung hiển thị hay trong bối cảnh một màn hình Khung hiển thị/Compose hỗn hợp (không phải trong Mảnh).
DisposeOnDetachedFromWindowOrReleasedFromPool (Mặc định) Tương tự như DisposeOnDetachedFromWindow, khi Cấu trúc không nằm trong vùng chứa gộp, chẳng hạn như RecyclerView. Nếu nằm trong vùng chứa gộp, thì mã này sẽ bị loại bỏ khi vùng chứa gộp tách rời khỏi cửa sổ hoặc khi mục bị loại bỏ (tức là khi nhóm đã đầy).

Tình huống tương tác:

* ComposeView cho dù đó là thành phần duy nhất trong hệ phân cấp Khung hiển thị hay trong bối cảnh màn hình Khung hiển thị/Compose kết hợp (không phải trong Mảnh).
* ComposeView dưới dạng một mục trong vùng chứa gộp như RecyclerView.
DisposeOnLifecycleDestroyed Cấu trúc sẽ bị loại bỏ khi Lifecycle được cung cấp bị huỷ bỏ.

Tình huống tương tác

* ComposeView trong Chế độ xem của mảnh.
DisposeOnViewTreeLifecycleDestroyed Cấu trúc sẽ bị huỷ bỏ khi Lifecycle thuộc sở hữu của LifecycleOwner do ViewTreeLifecycleOwner.get trả về trong cửa sổ tiếp theo mà Khung hiển thị đính kèm bị huỷ.

Tình huống tương tác:

* ComposeView trong Khung hiển thị của mảnh.
* ComposeView trong một Khung hiển thị mà trong đó Vòng đời chưa được xác định.

ComposeView trong Fragment (Mảnh)

Nếu bạn muốn kết hợp nội dung trên giao diện người dùng Compose trong một mảnh hoặc bố cục Khung hiển thị hiện có, hãy sử dụng lớp ComposeView và gọi phương thức setContent(). Lớp ComposeView là một lớp cơ sở View của Android.

Bạn có thể đặt lớp ComposeView vào bố cục XML giống như đối với bất kỳ lớp cơ sở View nào khác:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

 <TextView
   android:id="@+id/text"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content" />

 <androidx.compose.ui.platform.ComposeView
   android:id="@+id/compose_view"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>

Trong mã nguồn Kotlin, hãy tăng cường sử dụng bố cục trong tài nguyên bố cục được định nghĩa trong XML. Tiếp theo, tạo lớp ComposeView bằng mã XML, đặt chiến lược Bố cục phù hợp nhất với máy chủ View và gọi phương thức setContent() để sử dụng tính năng từ Compose.

class ExampleFragmentXml : Fragment() {

  override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater,
    container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
  ): View {
    val view = inflater.inflate(R.layout.fragment_example, container, false)
    val composeView = view.findViewById<ComposeView>(R.id.compose_view)
    composeView.apply {
      // Dispose of the Composition when the view's LifecycleOwner
      // is destroyed
      setViewCompositionStrategy(ViewCompositionStrategy.DisposeOnViewTreeLifecycleDestroyed)
      setContent {
        // In Compose world
        MaterialTheme {
          Text("Hello Compose!")
        }
      }
    }
    return view
  }
}

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tính năng liên kết thành phần hiển thị để lấy thông tin tham chiếu đến ComposeView bằng cách tham chiếu lớp liên kết được tạo cho tệp bố cục XML:

class ExampleFragment : Fragment() {

  private var _binding: FragmentExampleBinding? = null

  // This property is only valid between onCreateView and onDestroyView.
  private val binding get() = _binding!!

  override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater,
    container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
  ): View {
    _binding = FragmentExampleBinding.inflate(inflater, container, false)
    val view = binding.root
    binding.composeView.apply {
      // Dispose of the Composition when the view's LifecycleOwner
      // is destroyed
      setViewCompositionStrategy(ViewCompositionStrategy.DisposeOnViewTreeLifecycleDestroyed)
      setContent {
        // In Compose world
        MaterialTheme {
          Text("Hello Compose!")
        }
      }
    }
    return view
  }

  override fun onDestroyView() {
    super.onDestroyView()
    _binding = null
  }
}

Hai thành phần văn bản văn có chút khác biệt, một thành phần ở trên thành phần khác

Hình 1. Hình trên thể hiện kết quả chạy của đoạn mã trên sau khi thêm các phần tử Compose vào một hệ phân cấp Giao diện người dùng. Dòng chữ "Hello Android!" ("Xin chào Android!") hiển thị nhờ tiện ích TextView. Dòng chữ "Hello Compose!" ("Xin chào Compose!") hiển thị nhờ phần tử Compose.

Bạn cũng có thể trực tiếp đưa lớp ComposeView vào một mảnh nếu chế độ toàn màn hình của bạn được tạo bằng Compose. Điều này giúp bạn tránh hoàn toàn việc sử dụng tệp bố cục XML.

class ExampleFragmentNoXml : Fragment() {

  override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater,
    container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
  ): View {
    return ComposeView(requireContext()).apply {
      // Dispose of the Composition when the view's LifecycleOwner
      // is destroyed
      setViewCompositionStrategy(ViewCompositionStrategy.DisposeOnViewTreeLifecycleDestroyed)
      setContent {
        MaterialTheme {
          // In Compose world
          Text("Hello Compose!")
        }
      }
    }
  }
}

Nhiều thực thể ComposeView trong cùng một bố cục

Nếu có nhiều phần tử ComposeView trong cùng một bố cục, thì mỗi phần tử phải có một mã nhận dạng duy nhất để savedInstanceState hoạt động.

class ExampleFragmentMultipleComposeView : Fragment() {

  override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater,
    container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
  ): View = LinearLayout(requireContext()).apply {
    addView(
      ComposeView(requireContext()).apply {
        setViewCompositionStrategy(
          ViewCompositionStrategy.DisposeOnViewTreeLifecycleDestroyed
        )
        id = R.id.compose_view_x
        // ...
      }
    )
    addView(TextView(requireContext()))
    addView(
      ComposeView(requireContext()).apply {
        setViewCompositionStrategy(
          ViewCompositionStrategy.DisposeOnViewTreeLifecycleDestroyed
        )
        id = R.id.compose_view_y
        // ...
      }
    )
  }
}

Mã nhận dạng ComposeView được xác định trong tệp res/values/ids.xml:

<resources>
 <item name="compose_view_x" type="id" />
 <item name="compose_view_y" type="id" />
</resources>

Xem trước thành phần kết hợp trong Layout Editor

Bạn cũng có thể xem trước các thành phần kết hợp trong Layout Editor cho bố cục XML chứa ComposeView. Thao tác này cho phép bạn xem giao diện của các thành phần kết hợp trong một bố cục kết hợp giữa Khung hiển thị và Compose.

Giả sử bạn muốn hiển thị thành phần kết hợp sau trong Layout Editor. Xin lưu ý rằng các thành phần kết hợp được chú thích bằng @Preview là lựa chọn phù hợp để xem trước trong Layout Editor.

@Preview
@Composable
fun GreetingPreview() {
  Greeting(name = "Android")
}

Để hiển thị thành phần kết hợp này, hãy sử dụng thuộc tính công cụ tools:composableName và đặt giá trị của nó thành tên đủ điều kiện của thành phần kết hợp để xem trước trong bố cục.

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

 <androidx.compose.ui.platform.ComposeView
   android:id="@+id/my_compose_view"
   tools:composableName="com.example.compose.snippets.interop.InteroperabilityAPIsSnippetsKt.GreetingPreview"
   android:layout_height="match_parent"
   android:layout_width="match_parent"/>

</LinearLayout>

Thành phần kết hợp xuất hiện trong trình chỉnh sửa bố cục

Các bước tiếp theo

Giờ đây, bạn đã biết các API có khả năng tương tác để sử dụng Compose trong Khung hiển thị, hãy tìm hiểu cách sử dụng Khung hiển thị trong Compose.