Di chuyển CoordinatorLayout sang Compose

CoordinatorLayout là một ViewGroup cho phép các bố cục phức tạp, chồng chéo và lồng nhau. Vùng chứa này được dùng làm vùng chứa để hỗ trợ các hoạt động tương tác cụ thể với Material Design, chẳng hạn như mở rộng/thu gọn thanh công cụ và bảng dưới cùng, cho các Thành phần hiển thị có trong đó.

Trong Compose, kết quả tương đương gần nhất với CoordinatorLayoutScaffold. Scaffold cung cấp các khung nội dung để kết hợp các Thành phần Material vào các mẫu màn hình và hoạt động tương tác phổ biến. Trang này mô tả cách bạn có thể di chuyển phương thức triển khai CoordinatorLayout để sử dụng Scaffold trong Compose.

Các bước di chuyển

Để di chuyển CoordinatorLayout sang Scaffold, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong đoạn mã dưới đây, CoordinatorLayout chứa AppBarLayout để chứa ToolBar, ViewPagerFloatingActionButton. Hãy đánh dấu CoordinatorLayout và các phần tử con trong hệ phân cấp giao diện người dùng rồi thêm một ComposeView để thay thế.

  <!-- <androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout-->
  <!--   android:id="@+id/coordinator_layout"-->
  <!--   android:layout_width="match_parent"-->
  <!--   android:layout_height="match_parent"-->
  <!--   android:fitsSystemWindows="true">-->
  
  <!--  <androidx.compose.ui.platform.ComposeView-->
  <!--    android:id="@+id/compose_view"-->
  <!--    android:layout_width="match_parent"-->
  <!--    android:layout_height="match_parent"-->
  <!--    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" />-->
  
  <!--  <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout-->
  <!--    android:id="@+id/app_bar_layout"-->
  <!--    android:layout_width="match_parent"-->
  <!--    android:layout_height="wrap_content"-->
  <!--    android:fitsSystemWindows="true"-->
  <!--    android:theme="@style/Theme.Sunflower.AppBarOverlay">-->
  
    <!-- AppBarLayout contents here -->
  
  <!--  </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>-->
  
  <!-- </androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>-->
  
  <androidx.compose.ui.platform.ComposeView
    android:id="@+id/compose_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
  
 2. Trong Mảnh hoặc Hoạt động, hãy lấy thông tin tham chiếu đến ComposeView mà bạn vừa thêm và gọi phương thức setContent trên đó. Trong phần nội dung của phương thức, hãy đặt Scaffold làm nội dung:

  composeView.setContent {
    Scaffold(Modifier.fillMaxSize()) { contentPadding ->
      // Scaffold contents
      // ...
    }
  }

 3. Trong nội dung của Scaffold, hãy thêm nội dung chính của màn hình vào đó. Vì nội dung chính trong XML ở trên là ViewPager2, nên chúng ta sẽ sử dụng HorizontalPager, tương đương với Compose. Hàm lambda content của Scaffold cũng nhận được một thực thể của PaddingValues sẽ được áp dụng cho gốc nội dung. Bạn có thể sử dụng Modifier.padding để áp dụng cùng một PaddingValues cho HorizontalPager.

  composeView.setContent {
    Scaffold(Modifier.fillMaxSize()) { contentPadding ->
      val pagerState = rememberPagerState {
        10
      }
      HorizontalPager(
        state = pagerState,
        modifier = Modifier.padding(contentPadding)
      ) { /* Page contents */ }
    }
  }

 4. Sử dụng các khung nội dung khác mà Scaffold cung cấp để thêm các thành phần màn hình khác và di chuyển các Khung hiển thị con còn lại. Bạn có thể sử dụng khe topBar để thêm TopAppBar và khe floatingActionButton để cung cấp FloatingActionButton.

  composeView.setContent {
    Scaffold(
      Modifier.fillMaxSize(),
      topBar = {
        TopAppBar(
          title = {
            Text("My App")
          }
        )
      },
      floatingActionButton = {
        FloatingActionButton(
          onClick = { /* Handle click */ }
        ) {
          Icon(
            Icons.Filled.Add,
            contentDescription = "Add Button"
          )
        }
      }
    ) { contentPadding ->
      val pagerState = rememberPagerState {
        10
      }
      HorizontalPager(
        state = pagerState,
        modifier = Modifier.padding(contentPadding)
      ) { /* Page contents */ }
    }
  }

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Thu gọn và mở rộng thanh công cụ

Trong hệ thống Khung hiển thị, để thu gọn và mở rộng thanh công cụ bằng CoordinatorLayout, bạn cần dùng AppBarLayout làm vùng chứa thanh công cụ. Sau đó, bạn có thể chỉ định Behavior đến layout_behavior trong XML trên Khung hiển thị có thể cuộn được liên kết (như RecyclerView hoặc NestedScrollView) để khai báo cách thanh công cụ thu gọn/mở rộng khi bạn cuộn.

Trong Compose, bạn có thể đạt được hiệu quả tương tự thông qua TopAppBarScrollBehavior. Ví dụ: để triển khai thanh công cụ thu gọn/mở rộng để thanh công cụ xuất hiện khi bạn cuộn lên, hãy làm theo các bước sau:

 1. Gọi TopAppBarDefaults.enterAlwaysScrollBehavior() để tạo TopAppBarScrollBehavior.
 2. Cung cấp TopAppBarScrollBehavior đã tạo cho TopAppBar.
 3. Kết nối NestedScrollConnection qua Modifier.nestedScroll trên Scaffold để Scaffold có thể nhận các sự kiện cuộn lồng khi nội dung có thể cuộn lên/xuống. Bằng cách này, thanh ứng dụng bên trong có thể thu gọn/mở rộng một cách thích hợp khi nội dung cuộn.

  // 1. Create the TopAppBarScrollBehavior
  val scrollBehavior = TopAppBarDefaults.enterAlwaysScrollBehavior()
  
  Scaffold(
    topBar = {
      TopAppBar(
        title = {
          Text("My App")
        },
        // 2. Provide scrollBehavior to TopAppBar
        scrollBehavior = scrollBehavior
      )
    },
    // 3. Connect the scrollBehavior.nestedScrollConnection to the Scaffold
    modifier = Modifier
      .fillMaxSize()
      .nestedScroll(scrollBehavior.nestedScrollConnection)
  ) { contentPadding ->
    /* Contents */
    // ...
  }

Tuỳ chỉnh hiệu ứng cuộn thu gọn/mở rộng

Bạn có thể cung cấp một số tham số cho enterAlwaysScrollBehavior để tuỳ chỉnh hiệu ứng ảnh động thu gọn/mở rộng. TopAppBarDefaults cũng cung cấp TopAppBarScrollBehavior khác như exitUntilCollapsedScrollBehavior, chỉ mở rộng thanh ứng dụng khi nội dung được cuộn xuống hết cỡ.

Để tạo hiệu ứng hoàn toàn tuỳ chỉnh (ví dụ: hiệu ứng thị sai), bạn cũng có thể tạo NestedScrollConnection của riêng mình và bù trừ thanh công cụ theo cách thủ công khi nội dung cuộn. Hãy xem Mẫu cuộn lồng nhau trên AOSP để biết ví dụ về mã.

Ngăn kéo

Với Khung hiển thị, bạn triển khai một ngăn điều hướng bằng cách sử dụng DrawerLayout làm khung hiển thị gốc. Đổi lại, CoordinatorLayout của bạn là khung hiển thị con của DrawerLayout. DrawerLayout cũng chứa một khung hiển thị con khác, chẳng hạn như NavigationView, để hiển thị các tuỳ chọn điều hướng trong ngăn.

Trong Compose, bạn có thể triển khai ngăn điều hướng bằng cách sử dụng thành phần kết hợp ModalNavigationDrawer. ModalNavigationDrawer cung cấp một khe drawerContent cho ngăn và một khe content cho nội dung trên màn hình.

ModalNavigationDrawer(
  drawerContent = {
    ModalDrawerSheet {
      Text("Drawer title", modifier = Modifier.padding(16.dp))
      Divider()
      NavigationDrawerItem(
        label = { Text(text = "Drawer Item") },
        selected = false,
        onClick = { /*TODO*/ }
      )
      // ...other drawer items
    }
  }
) {
  Scaffold(Modifier.fillMaxSize()) { contentPadding ->
    // Scaffold content
    // ...
  }
}

Xem Ngăn kéo để tìm hiểu thêm.

Thanh thông báo nhanh

Scaffold cung cấp một khe snackbarHost, có thể chấp nhận một thành phần kết hợp SnackbarHost để hiển thị một Snackbar.

val scope = rememberCoroutineScope()
val snackbarHostState = remember { SnackbarHostState() }
Scaffold(
  snackbarHost = {
    SnackbarHost(hostState = snackbarHostState)
  },
  floatingActionButton = {
    ExtendedFloatingActionButton(
      text = { Text("Show snackbar") },
      icon = { Icon(Icons.Filled.Image, contentDescription = "") },
      onClick = {
        scope.launch {
          snackbarHostState.showSnackbar("Snackbar")
        }
      }
    )
  }
) { contentPadding ->
  // Screen content
  // ...
}

Xem Thanh thông báo nhanh để tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin về cách di chuyển CoordinatorLayout sang Compose, hãy xem các tài nguyên sau: