Ảnh động là yếu tố cần thiết trong ứng dụng di động hiện đại để tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà và dễ hiểu.

Công cụ sửa đổi ảnh động và thành phần kết hợp

Thành phần kết hợp AnimatedVisibility cho phép bạn ẩn hoặc hiện nội dung dễ dàng.
Sử dụng animateContentSize() để đạt được ảnh động thay đổi kích thước tự động.
Sử dụng AnimatedContent để tạo ảnh động giữa các thành phần kết hợp có nội dung khác nhau.

Ảnh động dựa trên giá trị

Dùng các hàm animate*AsState để tạo ảnh động cho một thuộc tính riêng lẻ, chẳng hạn như độ mờ.
Sử dụng Transition để tạo ảnh động cho nhiều giá trị cùng lúc.
Sử dụng InfiniteTransition để liên tục tạo ảnh động cho các thuộc tính.
Tìm hiểu cách tuỳ chỉnh thời lượng hoạt ảnh, gia tốc đường cong và cấu hình lò xo.
Tìm hiểu cách viết mã kiểm thử cho ảnh động.
Tìm hiểu mọi thông tin về cách xem trước ảnh động trong Android Studio.