Hỗ trợ công cụ ảnh động

Android Studio hỗ trợ việc kiểm tra animate*AsState, CrossFade, rememberInfiniteTransition, AnimatedContent, updateTransitionanimatedVisibility trong Xem trước ảnh động. Bạn có thể làm như sau:

  • Xem trước quá trình chuyển đổi theo khung
  • Kiểm tra các giá trị cho tất cả ảnh động trong quá trình chuyển đổi
  • Xem trước quá trình chuyển đổi giữa trạng thái ban đầu và trạng thái mục tiêu
  • Kiểm tra và phối hợp nhiều ảnh động cùng lúc

Khi khởi động tính năng Xem trước ảnh động, bạn sẽ thấy ngăn "Animations". Trong ngăn này, bạn có thể chạy bất kỳ lượt chuyển đổi nào có trong bản xem trước. Quá trình chuyển đổi cũng như mỗi giá trị ảnh động trong quá trình đó đều được gắn nhãn với tên mặc định. Bạn có thể tuỳ chỉnh nhãn bằng cách chỉ định tham số label trong các hàm updateTransitionAnimatedVisibility. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xem trước ảnh động.

Bảng điều khiển xem trước ảnh động