Kiểm thử ảnh động

Compose cung cấp ComposeTestRule cho phép bạn viết các phép kiểm thử cho ảnh động theo cách thức xác định với toàn quyền kiểm soát trên đồng hồ kiểm thử. Tính năng này cho phép bạn xác minh các giá trị ảnh động trung gian. Ngoài ra, một thử nghiệm ảnh động có thể chạy nhanh hơn thời lượng thực tế của ảnh động.

ComposeTestRule cho thấy đồng hồ thử nghiệm là mainClock. Bạn có thể thiết lập thuộc tính autoAdvance thành false để kiểm soát đồng hồ trong mã thử nghiệm. Sau khi bắt đầu ảnh động mà bạn muốn thử nghiệm, đồng hồ có thể được di chuyển về phía trước bằng advanceTimeBy.

Cần lưu ý là advanceTimeBy không di chuyển đồng hồ một cách chính xác theo thời lượng đã chỉ định. Thay vào đó, hệ thống sẽ làm tròn lên thời lượng gần nhất bằng hệ số thời gian kết xuất khung hình.

@get:Rule
val rule = createComposeRule()

@Test
fun testAnimationWithClock() {
  // Pause animations
  rule.mainClock.autoAdvance = false
  var enabled by mutableStateOf(false)
  rule.setContent {
    val color by animateColorAsState(
      targetValue = if (enabled) Color.Red else Color.Green,
      animationSpec = tween(durationMillis = 250)
    )
    Box(Modifier.size(64.dp).background(color))
  }

  // Initiate the animation.
  enabled = true

  // Let the animation proceed.
  rule.mainClock.advanceTimeBy(50L)

  // Compare the result with the image showing the expected result.
  // `assertAgainGolden` needs to be implemented in your code.
  rule.onRoot().captureToImage().assertAgainstGolden()
}