Các yêu cầu của Google Play Games

Danh sách kiểm tra này cung cấp thông tin tổng quan về tất cả yêu cầu để tối ưu hóa trò chơi cho Google Play Games. Các chi tiết khác được đề cập trong suốt tài liệu và được liên kết từ danh sách kiểm tra

Danh sách kiểm tra yêu cầu

Sau đây là những yêu cầu mà trò chơi phải thực hiện: