Cập nhật các chế độ cài đặt bản dựng

Sau khi bạn tải thư viện xuống thiết bị và kiểm nhập thư viện vào hệ thống kiểm soát nguồn, vui lòng thực hiện những thay đổi sau đây cho các chế độ cài đặt bản dựng của dự án.

Thư viện tĩnh

Hãy làm theo các bước sau để liên kết dự án với thư viện tĩnh:

 1. Thêm gamesdk/include vào trình biên dịch của bạn, bao gồm cả các đường dẫn.
 2. Thêm swappy/swappyGL.h để tích hợp với OpenGL ES. Trong hầu hết các trường hợp, tệp tiêu đề chứa tất cả các hàm cần thiết để tích hợp thư viện vào công cụ.
 3. Thêm đường dẫn của biểu mẫu sau vào đường dẫn thư viện trình liên kết của bạn:

  gamesdk/libs/architecture_APIapiLevel_NDKndkVersion_stlVersion_Release
  

  Ví dụ: gamesdk/libs/arm64-v8a_API24_NDK17_cpp_static_Release

 4. Thêm -lswappy_static vào lệnh của trình liên kết.

Thư viện chia sẻ

Các bước trên liên kết tĩnh với một phiên bản thư viện Tốc độ khung hình được biên dịch cho tổ hợp ABI, cấp độ API, NDK và STL đã cho. Nếu tổ hợp không sẵn có cho trong chế độ cài đặt, thì bạn có thể liên kết với thư viện chia sẻ:

 1. Làm theo các bước 1 và 2 trong mục trước để cập nhật trình biên dịch bao gồm các đường dẫn và sử dụng tệp tiêu đề thích hợp.
 2. Thêm đường dẫn của biểu mẫu sau vào đường dẫn thư viện trình liên kết của bạn:

  gamesdk/libs/architecture_APIapiLevel_NDKndkVersion_stlVersion_Release/lib/swappy
  
 3. Thêm -lswappy vào lệnh của trình liên kết.

Mối liên kết tĩnh sẽ tạo ra lượng mã nhỏ hơn nhiều vì bạn không cần phải gói thư viện chia sẻ libswappy.so.

Sử dụng CMake (chỉ dành cho thư viện tĩnh)

Nếu bạn đang sử dụng CMake, hãy xem tệp gamesdk/samples/bouncyball/app/CMakeLists.txttrong thư viện đã tải xuống để xem cấu hình CMake mẫu. Cấu hình này bao gồm một tệp tiện ích gamesdk/samples/gamesdk.cmake giúp thực hiện bước kiểm thử cuối cùng, thêm trình biên dịch phù hợp bao gồm các đường dẫn và tạo một mục tiêu mà bạn có thể dùng để liên kết thư viện đó.

Để sử dụng tiện ích này, vui lòng làm như sau:

 1. Đưa tệp này vào trong CMakeLists.txt: include("path/to/gamesdk/samples/gamesdk.cmake")
 2. Gọi hàm add_gamesdk_target với thư mục chứa gamesdk: add_gamesdk_target(PACKAGE_DIR path/to/gamesdk)
 3. Trong target_link_libraries cho thư viện gốc, hãy thêm swappy làm phần phụ thuộc: target_link_libraries(native-lib swappy ...)

Để sử dụng CMake nâng cao, vui lòng xem tệp nguồn gamesdk.cmake.