Cập nhật chế độ cài đặt bản dựng

Các phần sau mô tả cách tích hợp thư viện Tuning Fork vào chuỗi công cụ và cách sử dụng các chức năng mà thư viện cung cấp. Thư viện này có sẵn dưới dạng một thư viện tĩnh hoặc thư viện chia sẻ trong Thư viện AGDK.

Sau khi bạn tải SDK xuống máy và kiểm nhập SDK đó vào hệ thống kiểm soát nguồn, hãy thực hiện những thay đổi được liệt kê tại các mục sau đây trong phần cài đặt bản dựng của dự án.

Trước khi bắt đầu

Bạn nên tích hợp thư viện Android Frame Pacing trước khi tích hợp thư viện Tuning Fork. Nếu làm như vậy, thư viện Tuning Fork có thể tự động ghi lại thời gian kết xuất khung hình; bạn không cần phải tự gọi các hàm đánh dấu nhịp độ khung hình.

Hãy xem các hướng dẫn về tích hợp sau đây để biết thêm thông tin:

Thư viện tĩnh

Hãy làm theo các bước sau để liên kết dự án với thư viện tĩnh:

 1. Thêm gamesdk/include vào trình biên dịch, bao gồm cả các đường dẫn.
 2. Thêm đường dẫn của biểu mẫu sau trong đường dẫn thư viện trình liên kết:

  gamesdk/libs/architecture_APIapiLevel_NDKndkVersion_stlVersion_Release
  

  Hãy tìm trong gamesdk/libs và chọn đường dẫn phù hợp nhất với chuỗi công cụ của bạn (ví dụ: gamesdk/libs/arm64-v8a_API24_NDK17_cpp_static_Release).

 3. Thêm -ltuningfork_static vào lệnh của trình liên kết (và -lswappy_static nếu bạn đã tích hợp thư viện Android Frame Pacing).

 4. Thêm quyền INTERNET vào tệp AndroidManifest.xml:

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  

Thư viện chia sẻ

Các bước trong phần thư viện tĩnh liên kết tĩnh với một phiên bản của thư viện Tuning Fork đã biên dịch cho tổ hợp ABI, cấp độ API, NDK và STL nhất định. Nếu chế độ cài đặt không có sẵn tổ hợp, bạn có thể liên kết với thư viện chia sẻ:

 1. Thêm gamesdk/include vào trình biên dịch, bao gồm cả các đường dẫn.
 2. Thêm đường dẫn của biểu mẫu sau trong đường dẫn thư viện trình liên kết:

  gamesdk/libs/architecture_APIapiLevel_NDKndkVersion_stlVersion_Release/lib/tuningfork
  
 3. Thêm -ltuningfork vào lệnh của trình liên kết (và -lswappy nếu bạn đã tích hợp thư viện Android Frame Pacing).

 4. Thêm quyền INTERNET vào tệp AndroidManifest.xml:

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  

Tính năng liên kết tĩnh sẽ giúp bạn tạo ra ít mã hơn nhiều vì bạn không cần phải gói thư viện chia sẻ libtuningfork.so.

Sử dụng CMake (chỉ dành cho thư viện tĩnh)

Nếu bạn đang sử dụng CMake, hãy xem tệp gamesdk/samples/tuningfork/insightsdemo/app/CMakeLists.txt để biết ví dụ về cấu hình CMake. Cấu hình này bao gồm một tệp tiện ích gamesdk/samples/gamesdk.cmake giúp thực hiện bước kiểm tra cuối cùng, thêm trình biên dịch phù hợp bao gồm các đường dẫn và tạo một mục tiêu mà bạn có thể dùng để liên kết thư viện đó.

Để sử dụng tiện ích này, hãy làm như sau:

 1. Đưa tệp này vào trong tệp CMakeLists.txt của bạn: include("path/to/gamesdk/samples/gamesdk.cmake")
 2. Gọi hàm add_gamesdk_target bằng thư mục chứa gamesdk: add_gamesdk_target(PACKAGE_DIR path/to/gamesdk)
 3. Trong target_link_libraries cho thư viện gốc, thêm tuningfork làm phần phụ thuộc (và swappy nếu bạn đã tích hợp thư viện Android Frame Pacing): target_link_libraries(native-lib swappy tuningfork ...)

Để sử dụng CMake nâng cao, hãy xem tệp nguồn gamesdk.cmake.