Bật API

Để sử dụng thư viện Tuning Fork trong ứng dụng của riêng bạn, hãy bật Android Performance Parameters API (API Tham số hiệu suất của Android) trong Google Cloud Console. Bạn cần có tài khoản nhà phát triển Google để tạo dự án trên Google Cloud Console.

Bạn có thể sử dụng một dự án hiện có trên Google Cloud Console. Hãy làm theo các bước dưới đây để thêm các quy tắc hạn chế thích hợp cho khoá API vào dự án hiện tại.

Các bước

Hãy làm theo các bước sau để bật API:

 1. Trong Google Cloud Console, chuyển đến trang Projects (Dự án). Chọn một dự án hiện có hoặc tạo một dự án mới.

  Chuyển đến trang Projects (Dự án)

  Để biết thêm thông tin về cách tạo dự án trên Google Cloud Console, hãy xem tài liệu về Cloud API.

 2. Bật API Android Performance Parameters trên dự án bạn đã chọn.

  Bật API

  Nếu API chưa bật, hãy nhấp vào ENABLE (BẬT).

 3. Chọn thẻ Credentials (Thông tin xác thực) ở bên trái.

 4. Nếu dự án hiện không có khoá API, hãy nhấp vào CREATE CREDENTIALS (TẠO THÔNG TIN XÁC THỰC) rồi chọn API Key (Khoá API).

  Hình 1. Tạo một khoá API

 5. Sao chép khoá API. Sau này bạn sẽ nhập khoá API vào trình bổ trợ Unity.

 6. Hạn chế để chỉ sử dụng khoá API cho các ứng dụng Android:

  1. Bạn sẽ thấy mục Key restrictions (Hạn chế cho khoá). Nếu không, hãy nhấp đúp vào khoá API.
  2. Trong mục Application restrictions (Hạn chế cho ứng dụng), chọn Android apps (Ứng dụng Android).
  3. Nhấp vào ADD AN ITEM (THÊM MỤC).
  4. Nhập tên gói của ứng dụng.
  5. Nhập dấu vân tay chứng chỉ SHA-1 để xác thực ứng dụng của bạn. Sử dụng dấu vân tay chứng chỉ phát hành:

   keytool -exportcert -list -v \
    -alias your-key-name -keystore path-to-production-keystore
   

   Hình 2. Hạn chế để chỉ sử dụng khoá cho các ứng dụng Android

 7. Hạn chế khoá API cho Android Performance Parameters API (API Tham số hiệu suất của Android):

  1. Trong mục API restrictions (Hạn chế cho API), chọn Restrict key (Hạn chế cho khoá).
  2. Chọn Android Performance Parameters API (API Tham số hiệu suất của Android) trong danh sách.

  Hình 3. Hạn chế khoá cho API Android Performance Parameters

 8. Nhớ nhấp vào Save (Lưu) để bật các quy tắc hạn chế này.

Quyền riêng tư

Xem lại Chính sách quyền riêng tư của ứng dụng để đảm bảo chính sách này phản ánh thích đáng rằng dữ liệu về thiết bị và mức sử dụng có thể được chia sẻ với Google. Trong Mục 3.b, Điều khoản dịch vụ cho API của Google, chi phối việc bạn sử dụng các API Android Performance Parameters, bạn phải:

"tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư, bao gồm cả các luật và quy định áp dụng cho PII (Thông tin nhận dạng cá nhân). Bạn sẽ cung cấp và tuân thủ chính sách quyền riêng tư về Ứng dụng API, trong đó mô tả rõ ràng và chính xác cho người dùng Ứng dụng API những thông tin người dùng mà bạn thu thập cũng như cách bạn sử dụng, chia sẻ thông tin đó (bao gồm cả cho mục đích quảng cáo) với Google và các bên thứ ba."