Các công cụ phát triển trò chơi dành cho Android và cách triển khai

Bản hướng dẫn này tập trung vào việc triển khai trò chơi Android bằng nhiều công cụ phát triển trò chơi khác nhau. Các công cụ và thư viện của chúng tôi hỗ trợ việc sử dụng, tạo hoặc mở rộng công cụ phát triển trò chơi và sử dụng các IDE phổ biến.

Tạo hoặc mở rộng công cụ phát triển trò chơi

Thư viện và các công cụ phát triển

  • Android Game Development Kit (AGDK): Đây là bộ sưu tập chính của chúng tôi gồm các thư viện và công cụ tối ưu hoá cũng như phát triển trò chơi trên Android. Thư viện này hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng và phát triển công cụ phát triển trò chơi, đồng thời bao gồm một thư viện để quản lý các sự kiện trong ứng dụng Android trong mã C/C++.

  • Android Game Development Extension (AGDE): Đây là một tiện ích của Visual Studio giúp bạn xây dựng trò chơi Android từ Visual Studio bằng cách sử dụng các dự án hiện có.

  • Android Studio: Android Studio cung cấp nhiều tác vụ hỗ trợ hữu ích cho việc phát triển trò chơi Android, chẳng hạn như quản lý dự án Android, tích hợp phần phụ thuộc, gỡ lỗi và phân tích.

Thêm dịch vụ trò chơi

Nhiều tính năng của Google Play hướng đến việc phân phối và duy trì trò chơi của bạn; tuy nhiên, Dịch vụ trò chơi của Google Play là một nền tảng cung cấp các tính năng xã hội và cạnh tranh mà bạn có thể bổ sung trong quá trình phát triển trò chơi. Có thể kể đến một số tính năng như thành tích, trò chơi đã lưu và hoạt động đăng nhập của người chơi.

Tối ưu hoá

Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ tối ưu hoá và API được thiết kế cho các trò chơi trên Android cũng như các ứng dụng dùng nhiều đồ hoạ. Các trò chơi này thường được dùng khi bạn lặp lại và duy trì trò chơi; tuy nhiên, bạn có thể xem xét sử dụng một số trò chơi đó trong quá trình phát triển một trò chơi mới. Ví dụ: bạn có thể bắt đầu phát triển trò chơi bằng các API như Chế độ trò chơiThông báo bộ nhớ. Tương tự như vậy, bạn có thể bắt đầu sử dụng Trình kiểm tra GPU Android trong quá trình kiểm thử ban đầu của trò chơi. Hãy xem bài viết tổng quan về tính năng tối ưu hoá dành cho trò chơi Android để biết thêm thông tin.